Vésky a Míkovice připojeny na centrální ČOV

Město za pomoci fondů EU dokončilo významný projekt z oblasti životního prostředí, který řeší odkanalizování rozsáhlého urbanizovaného území na centrální čističku odpadních vod (ČOV).

Čistička odpadních vod Míkovice

Vésky a Míkovice byly dosud odkanalizovány jednotnou kanalizací na stávající ČOV ve Véskách. Tato ČOV ovšem neplnila spolehlivě svou funkci, prakticky trvale překračovala požadované koncentrační a bilanční hodnoty vypouštěného znečištění, které jsou stanoveny vodohospodářským orgánem. V souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací se počítalo se zrušením provozu stávající ČOV a s převedením splaškových odpadních vod do kanalizačního systému města Uherské Hradiště, neboť tato centrální ČOV města, která byla před několika lety rekonstruována a intenzifikována, disponuje dostatečnou kapacitní rezervou.


Příprava projektu začala již v roce 2008, město se dvakrát pokoušelo o získání dotace z ministerstva zemědělství, ale projekt nebyl podpořen. Úspěch projektové žádosti se dostavil až v roce 2013, a to v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy byl projekt schválen a doporučen k financování.


Projekt pod názvem Převedení odpadních vod z místních částí Vésky a Míkovice na ČOV Uherské Hradiště primárně řeší odkanalizování integrovaných venkovských částí aglomerace Vések a Míkovic a dostavbu kanalizační části v těchto městských částech. Jeho realizací dojde k výraznému zlepšení podmínek životního prostředí města a jeho okolí a v neposlední řadě k eliminaci rizika kontaminace podzemních i povrchových vod. Stavbou se rovněž vytvořily předpoklady pro připojení sousedních obcí Podolí a Popovic.


Zhotovitelem stavebních prací se na základě výběrového řízení stala společnost Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. z Veselí nad Moravou, celkové náklady projektu (projekt, stavební práce, technický a autorský dozor, zadávací řízení či publicita) dosáhly celkem výše 29,3 mil. Kč vč. DPH, dotace z OPŽP činila 16,3 mil. Kč.


Stavební práce byly zahájeny 1.9.2014 a ukončeny 15.5.2015. Po dobu 6 měsíců od ukončení díla probíhá zkušební provoz, „ostrý“ start začne 1.1.2016.


V tuto chvíli probíhá veřejná zakázka na provozovatele kanalizace a souvisejících objektů ve vlastnictví města Uherské Hradiště.

 

Operační program životní prostředí 2