Výdej údajů z evidence obyvatel

4. Základní informace k životní situaci

Evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky (dále jen "občan"), osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost může podat obyvatel starší 15 let.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.
O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.
Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.
Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra.
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí, údaje o prohlášení za nezvěstného, údaje o prohlášení za mrtvého.

Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel lze podat osobně nebo zaslat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na i Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a číslem elektronicky čitelného identifikačního dokladu.  


8. Na které instituci životní situaci řešit

Ohlašovna, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra. 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01  Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • písemnou žádost
  • olbčanský průkaz, popřípadě cestovní doklad

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o poskytnutí údajů z AISEO, soubor typu pdf, (183,63 kB)


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

 Správní poplatek činí 50 Kč (za každou započatou stránku). Hradí se v hotovosti při podání žádosti na úřadě. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Ministerstvo vnitra poskytuje údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem. Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, a to jen, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

  • Ministerstvo vnitra-odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel,
    nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
    email: oscoeo@mvcr_cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend

Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba

Michaela Matoušková
Referentka
Telefon: 572 525 814 Email:

Marcela Brimová
Referentka
Telefon: 572 525 805 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019


28. Popis byl naposledy aktualizován

30.08.2019


29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz