Vyhotovení občanského průkazu

4. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz (dále jen OP) je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu, státní občanství České republiky a další údaje v něm zapsané.

OP je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. 

OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
OP lze vydat i občanovi mladšímu 15 let a občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR. 

Typy vydávaných OP:

 • OP se strojově čitelnými údaji - s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu
  • občanům mladším 15 let s dobou platnosti 5 let
  • občanům starším 15 let s dobou platnosti 10 let
  • občanům starším 70 let s dobou platnosti 35 let
 • OP bez strojově čitelných údajů
  • s dobou platnosti 6 měsíců - pokud nelze vydat OP z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu, katastrofy či jiné mimořádné události
  • s dobou platnosti 3 měsíce - bezprostředně po nabytí českého státního občanství
  • s dobou platnosti 1 měsíc - na žádost občana v případě pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva.

Všechny typy OP lze využít k cestě do států Evropské unie.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O vydání OP může požádat:  

 • osobně občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou, u podání žádosti je nutná osobní přítomnost občana mladšího 15 let,
 • za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Požádat o nový OP lze jen osobně, na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech městských částí Praha 1 - 22.
V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít vyhotovený OP se strojově čitelnými údaji na jiném úřadě, bude převzetí OP zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek je vybírán při převzetí OP.   

O nový OP je nutno požádat nejen při skončení jeho platnosti, ale také v případě, kdy dojde ke změně v něm zapsaných údajů (změna jména, příjmení, rodinného stavu-pokud je v OP uveden, trvalého pobytu, rodného čísla), dojde-li ke ztrátě, odcizení, poškození, zničení, skončení platnosti občanského průkazu, dovrší-li občan 15 let.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Občan žádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech městských částí Praha 1 - 22.  

Žádost o nový občanský průkaz a digitalizovaná podoba občana včetně vlastnoručního podpisu se pořizují přímo elektronicky na příslušném pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů (není předem k dispozici samostatný formulář).


8. Na které instituci životní situaci řešit

Podat žádost o vydání OP je možné na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou  působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 - 22. Občan si vyhotovený OP převezme u úřadu, u něhož si žádost o OP podal. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít vyhotovený OP na jiném úřadě, bude převzetí OP zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek je vybírán při převzetí OP. 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště 

Úřední hodiny:

Po, St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá 8.00 - 13.00

Před vstupem k odbavovacím přepážkám si občan zvolí na dotykové obrazovce v čekárně službu, kterou potřebuje; odbavovací zařízení vydá lístek s pořadovým číslem; k vyřízení potřebných záležitostí je občan vyzván zvukovým signálem a upozorněn na hlavním displeji na číslo přepážky, kde bude jeho žádost vyřizována.   

Občané mají možnost k objednání využít rezervační systém.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Všechny potřebné doklady musí být předkládány v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. 

Při vydání nového OP se předkládá:

 • dosavadní OP,
 • příp. doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom),
 • občan, který nemůže předložit dosavadní OP nebo je jeho OP již neplatný, je povinen prokázat totožnost (např. rodným listem, cestovním dokladem, řidičským průkazem) a příp. předložit potvrzení o OP vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního OP. 

K vydání prvního OP občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji; nemá-li žadatel o vydání prvního OP takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního OP, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání. 

K vydání prvního OP po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán OP. 

K vydání prvního OP občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být OP vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
 • OP opatrovníka či jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem, a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj OP a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Úřad může případně požadovat předložení dalších dokladů osvědčujících skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.   

Fotografie:

 • při vydání OP se strojově čitelnými údaji
  • je pořízena přímo úředníkem při podání žádosti,
  • může být pořízena u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání OP,
 • při vydání OP bez strojově čitelných údajů - občan předloží 2 ks fotografií. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Při vydání občanského průkazu se již žádné formuláře nevypisují.
Žádost o vydání občanského průkazu se pořizuje přímo na pracovišti.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatky za vydání OP se platí v hotovosti nebo kartou pří podání žádosti: 

 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne:
  • občanům starších 15 let - správní poplatek 1 000 Kč
  • občanům mladších 15 let - správní poplatek 500 Kč
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů:
  • občanům starších 15 let - správní poplatek 500 Kč
  • občanům mladším 15 let - správní poplatek 300 Kč
 • odblokování elektronické autentizace občanského průkazu 100 Kč
 • vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - správní poplatek 100 Kč,
 • vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - správní poplatek 50 Kč,
 • vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - správní poplatek 100 Kč,
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - správní poplatek 100 Kč,
 • vydání občanskéh průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - správní poplatek 200 Kč.

Pokud občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít vyhotovený OP na jiném úřadě, bude převzetí OP zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 . Tento správní poplatek je vybírán při převzetí OP.   


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.


Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s kontakním elektronickým čipem se vyhotoví ve zkrácené lhůtě:

 • do 24 hodin pracovního dne. Žádost se podává na MV nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a OP se přebírá vždy na Ministerstvu vnitra.
 • do 5 pracovních dnů. Žádost se podává na MV nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a OP se přebírá na MV nebo u obecního úřadu obce s rozšírenou působností.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině, po nabytí státního občanství ČR udělením nebo pokud občan nemá trvalý pobyt na území ČR, musí žadatel vždy předkládat doklad o státním občanství. Toto osvědčení vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu (Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, https://www.kr-zlinsky.cz/osvedceni-o-statnim-obcanstvi-ceske-republiky-cl-2900.html).


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně u úřadu, který v žádosti uvedl.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Občané mají možnost elektronicky se objednat v záležitosti vyřízení občanského průkazu na úřad v termínu a čase, který jim vyhovuje. Rezervační systém se nachází na webových stránkách Městského úřadu Uherské Hradiště. 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů 

18. Jaké jsou související předpisy 
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.  


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že: 

 1. poruší povinnost mít občanský průkaz,
 2. poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
 3. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů:
  1. dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby platnosti nebo po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu),
  2. po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
  3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
  4. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
  5. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
  6. po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
  7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
  8. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
  9. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 4. ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
 5. neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
 6. poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
 7. ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,
 8. zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,
 9. úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
 10. požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
 11. pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,
 12. nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let,
 13. neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
 14. prokazuje údaje občanským průkazem, u něhož ohlásil ztrátu, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,
 15. neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo
 16. neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.  

Za přestupek podle §16a odstavce 1 písm. a) a n) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech lze uložit pokutu do 15 000 Kč.
Za přestupek podle §16a odstavce 1 písm. b) až m) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
Za přestupek podle §16a odstavce 1 písm. o) a p) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech lze uložit pokutu do 100 000 Kč.


21. Nejčastější dotazy

Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu se strojově čitelnými údaji?
Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.
Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent" nebo „profesor" nebo vědeckou hodnost. 

Lze zapsat do občanského průkazu údaje o nezletilých dětech, manželovi nebo partnerovi?
Od 1. ledna 2012 se tyto údaje do občanského průkazu nezapisují.


22. Další informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje údaje z evidence občanských průkazů pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva. Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti. Jednou za kalendářní rok jsou údaje poskytovány bezplatně. 

Občan je povinen ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že došlo ke ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu. V případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii. Při pobytu v zahraničí pak nejbližšímu zastupitelskému úřadu.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR - občanské průkazy.


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Podle zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, k překročení hranice s členským státem EU lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. 

Podle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen mimo prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou. Občanský průkaz v tomto případě nemůže mít oddělenou vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu.


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba

Alexandra Hubáčková
Referentka
Telefon: 572 525 802 Email:

Miroslava Čevelová
Referentka
Telefon: 572 525 803 Email:

Eva Dibďáková
Referentka
Telefon: 572 525 804 Mobil: 739 488 481 Email:

Bc. Andrea Machálková DiS.
Referentka
Telefon: 572 525 818 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09.01.2019


28. Popis byl naposledy aktualizován

08.06.2018


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Alexandra Hubáčková

T: 572 525 802
E: Alexandra.Hubackova@mesto-uh_cz