Vyhotovení občanského průkazu

4. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz (dále jen OP) je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu, státní občanství České republiky a další údaje v něm zapsané.

OP je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. 

OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
OP lze vydat i občanovi mladšímu 15 let a občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR. 

Od 2. srpna 2021 se vydávájí strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji,
kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů uložené v nosiči dat.

Občanský průkaz se vydává

 • občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let
 • občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let
 • občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok.

Dále se vydávájí dočasné občanské průkazy (bez strojově čitelných údajů):

 • s dobou platnosti na 5 měsíců z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství prohlášením nebo udělením.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. června 2000, které pozbývají platnosti 2. srpna 2026. Tyto občanské průkazy, které pozbydou platnosti, mohou mít ještě občané narození před 1. lednem 1936; zpravidla se jedná o občanské průkazy typu "knížka".


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O vydání občanského průkazu žádá:  

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.
 • za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Požádat o nový OP lze jen osobně, na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech městských částí Praha 1 - 22 (bez ohledu na místo trvalého pobytu).

Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra nebo u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Občan žádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech městských částí Praha 1 - 22.  

Žádost o nový občanský průkaz a digitalizovaná podoba občana včetně vlastnoručního podpisu se pořizují přímo elektronicky na příslušném pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů (není předem k dispozici samostatný formulář).


8. Na které instituci životní situaci řešit

Podat žádost o vydání OP je možné na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou  působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 - 22.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště 

Úřední hodiny:

Po, St 8.00 - 17.00
Út, Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

Před vstupem k odbavovacím přepážkám si občan zvolí na dotykové obrazovce v čekárně službu, kterou potřebuje; odbavovací zařízení vydá lístek s pořadovým číslem; k vyřízení potřebných záležitostí je občan vyzván zvukovým signálem a upozorněn na hlavním displeji na číslo přepážky, kde bude jeho žádost vyřizována.   

Občané mají možnost k objednání využít rezervační systém.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Všechny potřebné doklady musí být předkládány v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. 

Při vydání nového OP se předkládá dosavadní OP.

Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit

 • rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního OP. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.

K vydání prvního OP občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list, a vzniknou-li pochybnosti o státním občanství, rovněž doklad o státním občanství občana, nebo
 • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. 

K vydání prvního OP po nabytí státního občanství, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství České republiky. 

K vydání prvního OP občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, nebo po ukončení pobytu v cizině se předkládá:

 • rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, doklad o státním občanství České republiky, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo cestovní pas,
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti,
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad opatrovníka,
 • veřejná listina, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za občana.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
Občan je povinen předložit další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při vyhotovování žádosti o vydání občanského průkazu mezi údaji v žádosti a údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy.

Fotografie:

 • při vydání OP se strojově čitelnými údaji je pořízena přímo úředníkem při podání žádosti,
 • při vydání OP bez strojově čitelných údajů - občan předloží 2 ks fotografií. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Při vydání občanského průkazu se již žádné formuláře nevypisují.
Žádost o vydání občanského průkazu se pořizuje v elektronické podobě přímo na pracovišti, občan ji podepíše přes tablet.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatky za vydání OP se platí v hotovosti nebo kartou pří podání žádosti.

Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 • při podání žádosti a převzetí žádosti u Ministerstva vnitra - 1000 Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu s rozšířenou působností - 500 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obce s rozšířenou působností - 500 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu s rozšířenou působností - 250 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obce s rozšířenou působností - 250 Kč.

Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě 5 pracovních dnů

 • při podání žádosti a převzetí žádosti u Ministerstva vnitra - 500 Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu s rozšířenou působností - 250 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obce s rozšířenou působností - 250 Kč
 • při podání žásosti a převzetí u stejného obecního úřadu s rozšířenou působností - 500 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 300 Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu s rozšířenou působností - 200 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obce s rozšířenou působností - 100 Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 300 Kč.

Přijetí žádosti o vydání dočasného OP bezprostředně po nabytí státního občanství ČR

 • občanům, kteří dosáhli věku 15 let - 200 Kč,
 • občanům mladším 15 let - 100 Kč.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 100 Kč

Přijetí žádsoti o vydání občanského průkazu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 200 Kč.

Přijetí žádosti o vydání OP za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy - 200 Kč.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu u jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč.

Umožnění převzetí OP u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč.
 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.


Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s kontakním elektronickým čipem se vyhotoví ve zkrácené lhůtě:

 • do 24 hodin pracovního dne. Žádost se podává na MV nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a OP se přebírá vždy na Ministerstvu vnitra.
 • do 5 pracovních dnů. Žádost se podává na MV nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a OP se přebírá na MV nebo u obecního úřadu obce s rozšírenou působností.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině, po nabytí státního občanství ČR udělením nebo pokud občan nemá trvalý pobyt na území ČR, musí žadatel vždy předkládat doklad o státním občanství. Toto osvědčení vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu (Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, https://www.kr-zlinsky.cz/osvedceni-o-statnim-obcanstvi-ceske-republiky-cl-2900.html).


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně u úřadu, který v žádosti uvedl.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Občané mají možnost elektronicky se objednat v záležitosti vyřízení občanského průkazu na úřad v termínu a čase, který jim vyhovuje. Rezervační systém se nachází na webových stránkách Městského úřadu Uherské Hradiště. 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

18. Jaké jsou související předpisy 
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,  ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 65 zákona o občanských průkazech.

Přestupku se dopustí ten, kdo:

 1. úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije OP,
 2. poruší zákaz odebírat OP při vstupu do objektů nebo na pozemky,
 3. poruší zákaz přijímat OP jako zástavu,
 4. poruší zákaz pořizovat kopii OP bez souhlasu držitele OP,
 5. poruší zákaz provádět v OP zápisy, změny nebo opravy,
 6. nepožádá o vydání novéo OP ve lhůtě do 30 dnů ode dne,
  • ve kterém dosáhl věku 15 let,
  • nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo
  • ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,
 7. nepožádá o vydání nového OP ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního OP z důvodu
  • uplynutí doby v něm uvedené,
  • ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití
  • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého poybu,
  • nabytí právní moci rohodnutí o skončení platnosti OP
 8. nepožádá o vydání nového OP velhůtě do 60 dnů (15+45) ode dne,
  • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
  • změny pohlaví,
  • změny rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li tento údaj zapsán v OP
  • ve kterém nabyl státní občanství České republiky
 9. poruší povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,
 10. nepřevezme občanský průkaz,
 11. neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení.

Za přestupek uvedený v bodech 1, 2, 3, 4, 5, 9, a 11 lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek v bodech 6, 7, 8 a 10 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

Pokud občan nemá v OP průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nové OP při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku.

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo ČR a skončí jim platnost OP, si mouhou požádat o vydání nového OP až po návratu z ciziny.

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny OP, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání OP, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu OP po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.


21. Skončení patnosti občanského průkazu

Platnost občanského průkazu skončí:

 • uplynutím doby v něm uvedené,
 • ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • ohlášením ukončením trvalého pobytu na území ČR
 • pozbytím státního občanství ČR
 • úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí oprohlášení za mrtvého
 • převzetím nového OP
 • odevzdáním nalezeného OP
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platni OP (např. z důvodu poškození OP, podstatné změny podoby).

Platnost OP skončí uplynutím 45 dnů ode dne

 • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
 • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
 • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
 • změny pohlaví,
 • změny rodinného stavu, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu.

 


22. Časté dotazy

Jaké údaje se do OP zapisují na žádost občana?
Na žádosti občana lze do OP uvést rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství.

Lze do OP zapsat akademický titul?
Od 2. srpna 2021 se do OP žádné tituly nezapisují.

Kdy lze žádat o výměnu neplatného OP?
Doporučujeme požádat o vydání nového OP alespoň 30 dnů před uplynutím platnosti, abyste neměli problémy s prokazováním totožnosti. Bezplatně lze požádat až půl roku před uplynutím platnosti OP.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR - občanské průkazy.


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Podle zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, k překročení hranice s členským státem EU lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. 

Podle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen mimo prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou. Občanský průkaz v tomto případě nemůže mít oddělenou vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu.


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba

Alexandra Hubáčková
Referentka
Telefon: 572 525 802 Email:

Miroslava Čevelová
Referentka
Telefon: 572 525 803 Email:

Eva Dibďáková
Referentka
Telefon: 572 525 804 Mobil: 739 488 481 Email:

Bc. Andrea Machálková DiS.
Referentka
Telefon: 572 525 818 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02.08.2021


28. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2021


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Alexandra Hubáčková

T: 572 525 802
E: Alexandra.Hubackova@mesto-uh_cz