Vyhrazení parkovacího místa ZTP

4. Základní informace k životní situaci

Ustanovení § 25 odst. 6, písm. c bod 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání o povolení vyhrazení parkovacího místa povoleno.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Splnění všech požadovaných náležitostí. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu – odboru stavebního úřadu a životního prostředí


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště – odboru stavebního úřadu a životního prostředí. 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Žádost je k dispozici na odboru správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště a na webových stránkách města Uherské Hradiště.
Doklady, potřebné k vyřízení, jsou uvedeny na tiskopisu žádosti.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost je k dispozici na odboru správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště a na webových stránkách města Uherské Hradiště.
Doklady, potřebné k vyřízení, jsou uvedeny na tiskopisu žádosti.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Od poplatku podle písmene a) položky č. 36, zák. č. 634/2004 Sb., v platném znění je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní úřad rozhodne do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

epodatelna@mesto-uh_cz - podání je možno učinit písemně v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal, a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání. Doklady, které jsou stanoveny jako náležitosti podání, je nutno nejpozději do 5 dnů doložit.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Právnická osoba:

Fyzická osoba:


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí


26. Kontaktní osoba 

Ing. Josef Hanáček, telefonní číslo: 572525570, email: josef.hanacek@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18. 6. 2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

9. 7. 2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu. Tímto postupem žadatel předejde možnému přerušení správního řízení v případě, že by žádost neměla všechny náležitosti a správní orgán by v souladu se správním řádem správní řízení přerušil a žadatele vyzval k doplnění.


Kontakty na odpovědnou osobu