Výkon práva shromažďovacího

4. Základní informace k životní situaci

Právo shromažďovací je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění občanů většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně názorů a informací a k účasti na řešení veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace, konané na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti pořadatele (svolatele) příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat, a to nejpozději 5 dnů před konáním shromáždění.
Shromáždění lze konat:

 • bylo-li řádně oznámeno oprávněnou osobou,
 • nebylo-li Městským úřadem Uherské Hradiště rozhodnuto o zákazu konání shromáždění. V takovém případě musí být písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště do 3 dnů od okamžiku přijetí platného oznámení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Shromáždění může svolat občan ČR starší 18 let nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby ) se sídlem na území ČR, nebo skupina osob.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Splnění všech požadovaných náležitostí tj. řádné oznámení shromáždění, dále pak dodržení ostatních ustanovení zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Oznámení o shromáždění je možné podat písemně nebo elektronicky Městskému úřadu Uherské Hradiště.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
 • Městský úřad Uherské Hradiště
  Masarykovo nám. 19
  686 01 Uherské Hradiště
  Úřední hodiny:
                        po, st 8.00 - 17.00 
                        út, čt  8.00 - 14.00  
                        pá      8.00 - 13.00 hodin (na základě předchozí dohody občana se zaměstnancem odboru)
 • Právní odbor, Oddělení právní, kancelář č. 307, tel. 572 525 307 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Oznámení musí obsahovat:

 • účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení
 • předpokládanou dobu ukončení (jde-li o veřejné prostranství)
 • předpokládaný počet účastníků
 • opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem
 • počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení.
 • jde-li o pouliční průvod, uvádí se výchozí místo, trasa a místo ukončení
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, dále adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného pobytu, jde-li o cizince (dále jen „adresa místa pobytu“), a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu svolavatele, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj; u právnické osoby její název a sídlo a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo ji v této věci zastupuje; jméno, příjmení a trvalý pobyt toho kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele, je-li zastoupen nebo jde-li o skupinu osob.
 • má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

pdf.pngVýkon práva shromažďovacího, soubor typu pdf, (1,68 MB)


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatky nejsou stanoveny, nicméně před konáním shromáždění je nutno projednat ze strany svolavatele uhrazení místního poplatku za užívání veřejného prostranství s odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělením dopravního úřadu, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • Shromáždění je nutno oznámit nejpozději pět dnů před jeho konáním.
 • Shromáždění se nepovoluje, ale Městský úřad Uherské Hradiště může za dodržení zákonem stanovených podmínek shromáždění omezit nebo zakázat nejpozději do tří dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanovení.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
 • Městský úřad Uherské Hradiště může s ohledem na místní podmínky nebo veřejný pořádek svolavateli navrhnout, aby se shromáždění konalo na jiném místě a v jinou dobu.
 • Městský úřad Uherské Hradiště svolavateli uložit, aby ve večerních hodinách bylo shromáždění ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.
 • Městský úřad Uherské Hradiště za podmínek zákonem stanovených podmínek shromáždění zakázat (rasový podtext, omezování práv občanů, porušování zákonů,ohrožení zdraví, nepřiměřené omezení dopravy).
 • Městský úřad Uherské Hradiště shromáždění rozpustit (koná-li se zakázané shromáždění, nastaly-li v jeho průběhu okolnosti odůvodňující jeho zákaz, shromáždění nebylo oznámeno, účastníci páchají trestnou činnost)

16. Elektronická služba, kterou lze využívat
 • epodatelna@mesto-uh_cz
 • Datová schránka: ef2b3c5

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 

18. Jaké jsou související předpisy 
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 102/2002 Sb. soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žalobu proti rozhodnutí úřadu může svolavatel podat do 15 dnů od jeho doručení. Soud rozhodne do 3 pracovních dnů od podání žaloby, a pokud nejsou splněny podmínky řízení, pak od odstranění vad podání, k jejichž odstranění je soud povinen vyzvat bez zbytečného odkladu. Pokud soud zruší rozhodnutí úřadu po dni oznámeného shromáždění, lze je konat později tak, aby bylo uskutečněno do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu; v takovém případě svolavatel vyrozumí úřad o dni konání shromáždění nejpozději 1 pracovní den před jeho konáním. Žalobu proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat do 15 dnů.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit napomenutí nebo pokutu, případně propadnutí věci. Podle druhu přestupku lze uložit pachateli pokutu až do výše 30 000 Kč.
 


21. Nejčastější dotazy

Komu oznámit konání shromáždění?
Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám 19, 686 01 Uherské Hradiště, Právní odbor, Oddělení právní, kancelář č. 307, tel. 572 525 307


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Viz webové stránky Ministerstva vnitra ČR - zde.


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Právní odbor.


26. Kontaktní osoba

Mgr. Milan Vaculík, tel. 572 525 307, email: milan.vaculik@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.02.2020


28. Popis byl naposledy aktualizován

12.02.2020


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Právní odbor
Oddělení právní
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Milan Vaculík

T: 572 525 307
E: Milan.Vaculik@mesto-uh_cz