Výkon práva shromažďovacího

4. Základní informace k životní situaci

Právo shromažďovací je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění občanů většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně názorů a informací a k účasti na řešení veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace, konané na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti pořadatele (svolatele) příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat, a to nejpozději 5 dnů před konáním shromáždění.
Shromáždění lze konat:

 • bylo-li řádně oznámeno oprávněnou osobou,
 • nebylo-li Městským úřadem Uherské Hradiště rozhodnuto o zákazu konání shromáždění. V takovém případě musí být písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště do 3 dnů od okamžiku přijetí platného oznámení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Shromáždění může svolat občan ČR starší 18 let nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby ) se sídlem na území ČR, nebo skupina osob.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Splnění všech požadovaných náležitostí tj. řádné oznámení shromáždění, dále pak dodržení ostatních ustanovení zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Oznámení o shromáždění je nutno podat písemně Městskému úřadu Uherské Hradiště.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
 • Městský úřad Uherské Hradiště
  Masarykovo nám. 19
  686 01 Uherské Hradiště
  Úřední hodiny:
                        po, st 8.00 - 17.00 
                        út, čt  8.00 - 14.00  
                        pá      8.00 - 13.00 hodin (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)
 • Právní odbor, Oddělení právní, kancelář č. 307, tel. 572 525 307 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Oznámení musí obsahovat:

 • účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení
 • předpokládanou dobu ukončení (jde-li o veřejné prostranství)
 • předpokládaný počet účastníků
 • opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem
 • počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení.
 • jde-li o pouliční průvod, uvádí se výchozí místo, trasa a místo ukončení
 • jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt svolavatele (u právnické osoby její název, sídlo a také jména příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem)
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt toho kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele
 • má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

pdf.pngVýkon práva shromažďovacího, soubor typu pdf, (1,68 MB)


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatky nejsou stanoveny, nicméně před konáním shromáždění je nutno projednat ze strany svolavatele uhrazení místního poplatku za zábor veřejného prostranství s odborem správy majetku města, oddělením správy pozemků, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • Shromáždění je nutno oznámit nejpozději pět dnů před jeho konáním.
 • Shromáždění se nepovoluje, ale Městský úřad Uherské Hradiště může za dodržení zákonem stanovených podmínek shromáždění omezit nebo zakázat nejpozději do tří dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanovení.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
 • Městský úřad Uherské Hradiště může s ohledem na místní podmínky nebo veřejný pořádek svolavateli navrhnout, aby se shromáždění konalo na jiném místě a v jinou dobu.
 • Městský úřad Uherské Hradiště svolavateli uložit, aby ve večerních hodinách bylo shromáždění ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.
 • Městský úřad Uherské Hradiště za podmínek zákonem stanovených podmínek shromáždění zakázat (rasový podtext, omezování práv občanů, porušování zákonů,ohrožení zdraví, nepřiměřené omezení dopravy).
 • Městský úřad Uherské Hradiště shromáždění rozpustit (koná-li se zakázané shromáždění, nastaly-li v jeho průběhu okolnosti odůvodňující jeho zákaz, shromáždění nebylo oznámeno, účastníci páchají trestnou činnost)

16. Elektronická služba, kterou lze využívat
 • epodatelna@mesto-uh_cz
 • Datová schránka: ef2b3c5

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 

18. Jaké jsou související předpisy 
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 102/2002 Sb. soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 • Proti rozhodnutí o zákazu shromáždění může svolavatel do 15 dnů od jeho vyvěšení na úřední desce podat opravný prostředek ke Krajskému soudu v Brně.
 • Rozhodnutí musí být přiloženo, písemné vyhotovení rozhodnutí vydá Městský úřad Uherské Hradiště svolavateli na žádost.
 • Opravný prostředek nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do tří dnů.
 • Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat do 15 dnů námitky ke Krajskému soudu v Brně.
 • Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 • Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit napomenutí nebo pokutu, případně propadnutí věci.
 • Podle druhu přestupku lze uložit pachateli pokutu do výše 5 000, 7 000 nebo 10 000 Kč.

Přestupku se dopustí ten kdo:

 • svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá zakázané shromáždění
 • svolavatel, nevydává-li přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k zajištění řádného průběhu
 • svolavatel, kterému se nepodařilo zjednat nápravu narušení pokojného průběhu shromáždění a který v této situaci nepožádá bez zbytečného odkladu o pomoc Městský úřad Uherské Hradiště nebo útvar Policie ČR,
 • ten, kdo neuposlechne pořádkových opatření svolavatele nebo určených pořadatelů shromáždění nebo těmto osobám brání v plnění jejich povinností,
 • ten, kdo neoprávněně ztěžuje účastníkům veřejného shromáždění přístup ke shromáždění nebo jim v tom brání,
 • účastník shromáždění, který má u sebe střelnou zbraň nebo výbušninu anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, a lze-li z okolností nebo jeho chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilí,
 • účastník shromáždění, který má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci, je-li proti němu prováděn zákrok útvaru Policie ČR,
 • ten, kdo neoprávněné vnikne do shromáždění,
 • ten, kdo nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění,
 • ten, kdo brání účastníkům, aby se pokojně rozešli,
 • ten, kdo neoprávněně zabrání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího. 

21. Nejčastější dotazy

Komu oznámit konání shromáždění?
Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám 19, 686 19 Uherské Hradiště, Právní odbor, Oddělení právní, kancelář č. 307, tel. 572 525 307


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Viz webové stránky Ministerstva vnitra ČR - zde.


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Právní odbor.


26. Kontaktní osoba

Mgr. Milan Vaculík, tel. 572 525 307, email: milan.vaculik@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

01.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Právní odbor
Oddělení právní
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Milan Vaculík

T: 572 525 307
E: Milan.Vaculik@mesto-uh_cz