Vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu

Souhlas s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

4. Základní informace k životní situaci

Mgr. Helena Droppová, tel. 572 525 861, e-mail: helena.droppova@mesto-uh_cz

Potřeba získat souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavební záměr či činnost.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel:   

  • Fyzická osoba
  • Fyzická osoba oprávněná k podnikání
  • Právnická osoba

a to přímo nebo prostřednictvím druhé osoby na základě plné moci


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podáním písemné žádosti s přílohami, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v §  9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a to prostřednictvím pošty nebo osobně doručit na podatelnu MěÚ Uherské Hradiště.  


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním  písemné žádosti.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Žádost doplněna o přílohy dle konkrétního záměru. V případě zastupování je nutno doložit plnou moc. 


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formulář žádosti o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na odboru životního prostředí  a také na internetových stránkách Města Uherské Hradiště (odkaz


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Poplatek za vydání souhlasu není stanoven. 
Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy a byl mu stanoven odvod za odnětí , je povinen zaplatit odvod, který mu bude stanoven samostatným rozhodnutím (§ 11 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu). 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30-90 dnů


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

helena.droppova@mesto-uh_cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
  • Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb. , kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

18. Jaké jsou související předpisy 
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupních
  • Vyhláška č. 48/2011, o stanovení tříd ochrany
  • Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně  některých zákonů, v platném znění ( příloha č. 22).

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Souhlas je podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon), územní souhlas nebo ohlášení stavby. Je vydáván formou závazného stanoviska podle správního řádu a není správním rozhodnutím.
Samostatně se proti němu nelze odvolat. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty dle § 20 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí


26. Kontaktní osoba

Mgr. Helena Droppová, tel. 572 525 861, e-mail: helena.droppova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

05.10.2022


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace