Žádost o vydání loveckého lístku

4. Základní informace k životní situaci

Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek.  

Druhy loveckých lístků jsou:

 • lovecký lístek pro české občany
 • lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
 • lovecký lístek pro cizince – cizincem se pro účely vydání loveckého lístku rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt

Lovecké lístky se vydávají:

 • pro české občany na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, a to na 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok
 • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do doby ukončení studia na takové škole
 • pro cizince na dobu určitou, a to na 1 den, nebo 5 dní, nebo 30dní, nebo 6 měsíců nebo 1 rok

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel, který splňuje podmínky pro vydání loveckého lístku dle ust. § 47 odst. 3 zákona o myslivosti. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podle § 47 odst. 3 zákona o myslivosti lovecký lístek lze vydat na základě žádosti jen tomu, kdo prokáže, že:

 • je starší 16 let
 • má způsobilost k právním úkonům
 • složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem;u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině;potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou
 • je bezúhonný (§12 odst.4 zákona o myslivosti). K prokázání bezúhonnosti si orgán státní správy vyžádá výpis z evidence rejstříku trestů. K uloženým sankcím za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle zákona o myslivosti se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky.U cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30dnů, lze výpis z evidence Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu
 • je pojištěn, tj. každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného (48 odst.1 zákona o myslivosti).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti na odboru stavebního úřadu a životního prostředí, žádost viz občan/formuláře/žádost o vydání loveckého lístku a doložit doklady viz níže.   


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Vyplněná předepsaná žádost s těmito přílohami:

 • doklad o složení zkoušky z myslivosti
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost
 • doklad o studiu na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
 • platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen pro lovecké lístky pro cizince)
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • doklad o pojištění
 • občanský průkaz (pro lovecký lístek pro české občany nebo žáky…), cestovní pas (pro lovecký lístek pro cizince)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Předepsaný formulář žádosti je k dispozici na odboru  životního prostředí, popř. na webových stránkách města (odkaz)


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, podle doby platnosti loveckého lístku takto:

 • platnost na 1 den - 30 Kč
 • platnost na 5 dní - 50 Kč
 • platnost na 30 dní - 70 Kč
 • platnost na 6 měsíců - 100 Kč
 • platnost na 1 rok - 150 Kč
 • platnost na dobu neurčitou - 1 000 Kč

Správní poplatek za vydání loveckého lístku s dobou platnosti na 1 rok pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce činí 75,- Kč Správní poplatek za vydání loveckého lístku na dobu neurčitou pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce činí 500,- Kč Povinnost úhrady správních poplatků za vydání loveckého lístku včetně jejich výše je, v závislosti na době platnosti loveckého lístku, stejná pro české občany i pro cizince. Správní poplatky lze uhradit při podání žádosti o vydání loveckého lístku na odboru stavebního úřadu a životního prostředí (Ing. Křenek, dveře č. 434) nebo na pokladně městského úřadu. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lovecký lístek je vydáván přímo, bez vydání rozhodnutí, ve zkráceném správním řízení, lhůta pro vydání je stanovena v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – 30dnů. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek  Uh.Hradiště, tel. 572558676, e-mail: cmmj.uh@telest_cz 


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

stanislav.krenek@mesto-uh_cz  


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění.
Vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.  


18. Jaké jsou související předpisy 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění 


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při vydání loveckého lístku se neuplatňují opravné prostředky. Opravné prostředky lze uplatnit v případě vydání rozhodnutí o zamítnutí vydání loveckého lístku do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí dle § 68 odst.5 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při přestupku dle § 35 odst.1 písm.f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění pokutu až do výše 8 000 Kč. Při přestupku dle § 63 odst.1, písm.b) zákona o myslivosti – pokutu do výše 30 000 Kč, uložení zákazu činnosti do doby 2 let, odebrání loveckého lístku, propadnutí věci. Dle § 47odst.4 zákona o myslivosti lze lovecký lístek odebrat nejdéle na dobu 5 let. 


21. Nejčastější dotazy

Druhy loveckých lístků a délka jejich platnosti (bod 4) výše správních poplatků (bod 12), pojištění (bod 6). 


22. Další informace

Za členy mysliveckých organizací, které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami a jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský průkaz myslivecké organizace, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění podle zákona o myslivosti.Členský průkaz předloží žadatel současně se žádostí o vydání loveckého lístku


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek  Uh.Hradiště, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Ustanovení myslivecké stráže , mysliveckého hospodáře (§ 12, § 35 zákona o myslivosti) 


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště 


26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Krčma, Ph.D., tel. 572 525 840, email: jan.krcma@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015  


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace