Žádost o vydání loveckého lístku

4. Základní informace k životní situaci

Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek.  

Druhy loveckých lístků jsou:

 • lovecký lístek pro české občany
 • lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
 • lovecký lístek pro cizince – cizincem se pro účely vydání loveckého lístku rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt

Lovecké lístky se vydávají:

 • pro české občany na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, a to na 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok
 • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do doby ukončení studia na takové škole
 • pro cizince na dobu určitou, a to na 1 den, nebo 5 dní, nebo 30dní, nebo 6 měsíců nebo 1 rok

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel, který splňuje podmínky pro vydání loveckého lístku dle ust. § 47 odst. 3 zákona o myslivosti. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podle § 47 odst. 3 zákona o myslivosti lovecký lístek lze vydat na základě žádosti jen tomu, kdo prokáže, že:

 • je starší 16 let
 • má způsobilost k právním úkonům
 • složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem;u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině;potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou
 • je bezúhonný (§12 odst.4 zákona o myslivosti). K prokázání bezúhonnosti si orgán státní správy vyžádá výpis z evidence rejstříku trestů. K uloženým sankcím za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle zákona o myslivosti se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky.U cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30dnů, lze výpis z evidence Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu
 • je pojištěn, tj. každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného (48 odst.1 zákona o myslivosti).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti na odboru stavebního úřadu a životního prostředí, žádost viz občan/formuláře/žádost o vydání loveckého lístku a doložit doklady viz níže.   


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Vyplněná předepsaná žádost s těmito přílohami:

 • doklad o složení zkoušky z myslivosti
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost
 • doklad o studiu na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
 • platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen pro lovecké lístky pro cizince)
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • doklad o pojištění
 • občanský průkaz (pro lovecký lístek pro české občany nebo žáky…), cestovní pas (pro lovecký lístek pro cizince)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Předepsaný formulář žádosti je k dispozici na odboru  životního prostředí, popř. na webových stránkách města (odkaz)


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, podle doby platnosti loveckého lístku takto:

 • platnost na 1 den - 30 Kč
 • platnost na 5 dní - 50 Kč
 • platnost na 30 dní - 70 Kč
 • platnost na 6 měsíců - 100 Kč
 • platnost na 1 rok - 150 Kč
 • platnost na dobu neurčitou - 1 000 Kč

Správní poplatek za vydání loveckého lístku s dobou platnosti na 1 rok pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce činí 75,- Kč Správní poplatek za vydání loveckého lístku na dobu neurčitou pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce činí 500,- Kč Povinnost úhrady správních poplatků za vydání loveckého lístku včetně jejich výše je, v závislosti na době platnosti loveckého lístku, stejná pro české občany i pro cizince. Správní poplatky lze uhradit buď na pokladně Magistrátu města Zlína, přízemí dv.č.108 nebo na odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína při podání žádosti o vydání loveckého lístku. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lovecký lístek je vydáván přímo, bez vydání rozhodnutí, ve zkráceném správním řízení, lhůta pro vydání je stanovena v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – 30dnů. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek  Uh.Hradiště, tel. 572558676, e-mail: cmmj.uh@telest_cz 


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

stanislav.krenek@mesto-uh_cz  


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění.
Vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.  


18. Jaké jsou související předpisy 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění 


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při vydání loveckého lístku se neuplatňují opravné prostředky. Opravné prostředky lze uplatnit v případě vydání rozhodnutí o zamítnutí vydání loveckého lístku do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí dle § 68 odst.5 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při přestupku dle § 35 odst.1 písm.f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění pokutu až do výše 8 000 Kč. Při přestupku dle § 63 odst.1, písm.b) zákona o myslivosti – pokutu do výše 30 000 Kč, uložení zákazu činnosti do doby 2 let, odebrání loveckého lístku, propadnutí věci. Dle § 47odst.4 zákona o myslivosti lze lovecký lístek odebrat nejdéle na dobu 5 let. 


21. Nejčastější dotazy

Druhy loveckých lístků a délka jejich platnosti (bod 4) výše správních poplatků (bod 12), pojištění (bod 6). 


22. Další informace

Za členy mysliveckých organizací, které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami a jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský průkaz myslivecké organizace, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění podle zákona o myslivosti.Členský průkaz předloží žadatel současně se žádostí o vydání loveckého lístku


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek  Uh.Hradiště, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Ustanovení myslivecké stráže , mysliveckého hospodáře (§ 12, § 35 zákona o myslivosti) 


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště 


26. Kontaktní osoba

Ing. et. Ing. Stanislav Křenek, tel. 572 525 851, email: stanislav.krenek@mesto-uh_cz (radka.kanovska@mesto-uh_cz)


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015  


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace