Žádost o vydání řidičského průkazu (udělení řidičského oprávnění)

4. Základní informace k životní situaci

Řidičský průkaz se vydá osobě, která úspěšně vykonala zkoušku k získání řidičského oprávnění nebo k jeho rozšíření.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • žadatel o udělení řidičského oprávnění
 • žadatel o rozšíření stávajího řidičského oprávnění

V případě nezletilé osoby (do 18 let) spolu se zákonným zástupcem.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která: 

 • dosáhla věku stanoveného zákonem,
 • je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
 • je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
 • má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,
 • splnila další podmínky stanovené zákonem,
 • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění, osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,
 • není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby.  

Řidičské oprávnění nelze udělit osobě, jejíž řidičské oprávnění bylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského oprávnění. 

Podmínky udělení řidičského oprávnění jsou stanoveny v § 82 odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"). 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žadatel se musí osobně dostavit na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností a podat žádost (žádost se vyplňuje na přepážce).


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023 Uherské Hradiště, popř. kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel
se sídlem ul. Revoluční 1023 v Uherské Hradišti.
Žádost o výměnu řidičského průkazu se podává na oddělení registru řidičů a vozidel, ve druhém patře vlevo dveře č. 311, telefon 572 525 565 nebo 572 525 566.       

Úřední hodiny:

pondělí  08.00 - 17.00
úterý na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
středa 08.00 - 17.00
čtvrtek na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
pátek 08.00 - 12.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Je nutné předložit:

 • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz),
 • v případě ztráty OP, potvrzení o odcizení nebo ztrátě + cestovní pas,
 • řidičský průkaz (pouze při rozšiřování skupin řidičského oprávnění),
 • posudek o zdravotní způsobilosti,
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců,
 • čestné prohlášení žadatele, že:
 1. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a 
 2. jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění, 
 • rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4 zákona o silničním provozu, byla-li udělena, 
 • doklad o splnění dalších podmínek podle § 91 zákona o silničním provozu
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména:
 1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona, o pobytu cizinců na území České republiky
 2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
 3. nájemní smlouva k nemovitosti,
 4. potvrzení o zaměstnání,
 5. výpis z živnostenského rejstříku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost se tiskne na přepážce z registru řidičů.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatek činí

 • 200 Kč  - ve lhůtě do 20 dnů 
 • 700 Kč  - ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů  (nelze při podání žádosti o první řidičský průkaz).

Správní poplatky jsou stanoveny  dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  a  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na přepážce.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu. V případě rozšíření řidičského oprávnění lze vydat ŘP ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů.

Při podání žádosti nesmí být doklad o odborné způsobilosti starší než 6 měsíců.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V případě nezletilé osoby (do 18 let) - zákonný zástupce.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Řidičský průkaz je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

Tuto životní situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 247/2000 Sb.,  o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy 
 • Směrnice EP 2006/126/ES, o řidičských průkazech
 • vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • vyhláška č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jsou řešeny v soulasu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel


26. Kontaktní osoba
 

Mgr. Aneta Mikušová
Referentka
Telefon: 572 525 567 Email:

Mgr. Marcela Třetinová
Referentka
Telefon: 572 525 569 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2018 


28. Popis byl naposledy aktualizován

04.06.2019 


29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy. 


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Při převzetí nového řidičského průkazu je nutné odevzdat neplatný řidičský průkaz dle zákona č. 361/2000 Sb.  


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Marcela Třetinová

T: 572 525 569
E: Marcela.Tretinova@mesto-uh_cz