Žádost o vydání rybářského lístku

4. Základní informace k životní situaci

Vydání rybářského lístku dle § 13 odst. 11 písm. a) a b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek (§ 13 odst. 7 zákona). 

Rybářské lístky se vydávají pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání, a to:

 • rybářský lístek pro české občany nebo
 • rybářský lístek pro cizince – cizincem se pro účely vydání rybářského lístku rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt

Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek (§ 13 odst. 7 zákona)


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel, který splňuje podmínky pro vydání rybářského lístku dle ust. § 13 odst. 11 zákona o rybářství a § 10 vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství  


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podle § 10 vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství lze rybářský lístek vydat na základě žádosti tomu, kdo prokáže kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku, kterými jsou základní znalosti:

 • z poznání ryb a vodních organizmů,
 • z biologie ryb a vodních organizmů,
 • způsobu lovu ryb,
 • o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
 • zákona o rybářství a jeho prováděcí předpisy,prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství). Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek lze vydat žadateli, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem, popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci lze vydat rybářský lístek, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,
 • jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem ryb. lísku,
 • osvědčením o získané kvalifikaci nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti o vydání rybářského lístku na předepsaném formuláři s přílohami (viz bod 11). 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Vyplněná předepsaná žádost s těmito přílohami:

 • doklad o získané kvalifikaci (viz bod 6),
 • doklad o studiu na české odborné škole s výukou rybářství nebo potvrzení o výkonu povolání nebo funkce v případě požadavku na snížení výše správního poplatku,
 • doklad o zaplacení správního poplatku,
 • doklad totožnosti (OP, cestovní pas),
 • osoba mladší 15 let dokument, který jí pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Předepsaný formulář žádosti, k dispozici na odboru životního prostředí, popř. na webových stránkách města (odkaz


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, podle doby platnosti rybářského lístku takto:

 • platnost na 30 dní – 200 Kč
 • platnost na 1 rok – 100 Kč
 • platnost na 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce – 50 Kč
 • platnost na 3 roky – 200 Kč
 • platnost na 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce – 100 Kč
 • platnost na 10 let – 500 Kč
 • platnost na 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce – 250 Kč
 • platnost na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let – 1000 Kč
 • platnost na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce – 500 Kč

Povinnost úhrady správních poplatků za vydání rybářského lístku včetně jejich výše je, v závislosti na době platnosti rybářského lístku, stejná pro české občany i pro cizince. Správní poplatky lze uhradit na odboru životního prostředí při podání žádosti o vydání rybářského lístku. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rybářský lístek je vydáván přímo, bez vydání rozhodnutí, ve zkráceném správním řízení, lhůta pro vydání je stanovena v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád na 30 dnů. Zpravidla se vyřizuje obratem. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni.  


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) v platném znění;
vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění 


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při vydání rybářského lístku se neuplatňují opravné prostředky. Opravné prostředky lze uplatnit v případě vydání rozhodnutí o zamítnutí vydání rybářského lístku do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí dle § 68 odst. 5 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím OMZ MMZL. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při přestupku dle § 35 odst.1 písm.f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění pokutu až do výše 8.000 Kč a zákaz činnosti na dobu 1 roku. Za neoprávněně ulovené ryby v hodnotě nikoliv nepatrné trest dle ust. § 304 zák. č. 40/2009 Sb. , trestního zákoníku za trest. čin pytláctví odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Při přestupku dle § 30 odst.1, písm. h) zákona o rybářství – pokutu do výše 1.500 Kč.


21. Nejčastější dotazy

Druhy rybářských lístků a délka jejich platnosti (bod 4), výše správních poplatků (bod 12)  


22. Další informace

Rybářský lístek nelze vydat na dobu jinou než uvedenou v zákoně, s účinností ode dne vydání. Nelze vydat duplikát rybářského lístku. 


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Místní organizace rybářských svazů
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Ministerstvo zemědělství ČR  


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Ustanovení rybářské stráže, rybářského hospodáře (§ 14, § 11 zákona o rybářství), povolenka k lovu (§ 13). 


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33


26. Kontaktní osoba

Dagmar Vítková, tel. 572 525 841, email: dagmar.vitkova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace