Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

4. Základní informace k životní situaci

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností, týkajících se určitého subjektu, zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každá fyzická nebo právnická osoba, a to osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podmínkou je dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán.  


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
 • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku se podává v písemné formě. V žádosti žadatel uvede údaje, které vedou k jednoznačné identifikaci subjektu, o jehož výpis se žádá.

Na požádání živnostenský úřad z živnostenského rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě za podmínek uvedených v § 60 odst. 4 živnostenského zákona

 • výpis s údaji podle § 47 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona (vydává se pouze podnikateli, kterého se týká),
 • úplný výpis, který obsahuje všechny údaje dle § 60 odst. 2 živnostenského zákona,
 • částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, 
 • potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku lze podat u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrální registrační místo (CRM).  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Na živnostenském odboru Městského úřadu Uherské Hradiště Vaše podání přijme a vyřídí oddělení registrace.
Kontaktní informace:
Městský úřad Uherské Hradiště
Živnostenský odbor
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
tel: 572 525 655

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-uh_cz  

Úřední hodiny:

Po, St 8.00 - 17.00
Út, Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 12.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku (vyplněnou předem, případně vyplněnou na místě).
 • Jedná-li jménem žadatele zmocněnec, musí zmocněnec předložit plnou moc. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku se podává v písemné formě.

Formulář lze získat na:

 • obecním živnostenském úřadu, na kterém bude žadatel o výpis žádat,
 • příp. je volně dostupný na internetových stránkách Města Uherské Hradiště.

Formulář ke stažení:

 • žádost o výpis z živnostenského rejstříku 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
 • Správní poplatek činí 20,- Kč za každou i započatou stránku.
 • Správní poplatek za vydání výpisu je splatný při podání žádosti. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bezodkladně, zpravidla na počkání, nejpozději však do 30 dnů. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

V případě, že si zvolíte živnostenský odbor Městského úřadu Uherské Hradiště, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny: epodatelna@mesto-uh_cz.  


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • a další právní předpisy technického charakteru, které souvisí s druhem provozované živnosti.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 • Proti rozhodnutí živnostenského úřadu lze podat odvolání. Odvolání se podává k nejblíže nadřízenému správnímu orgánu, prostřednictvím živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 • Odvolacím orgánem živnostenského odboru Městského úřadu Uherské Hradiště je Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Údaje vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku Živnostenský úřad České republiky zpřístupňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům - www.rzp.cz.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 
 • Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR
 • Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR
 • Ohlášení živnosti řemeslné fyzickou osobou s bydlištěm na území ČR
 • Ohlášení živnosti vázané fyzickou osobou s bydlištěm na území ČR
 • Ohlášení živnosti vázané právnickou osobou se sídlem na území ČR
 • Ohlášení živnosti volné fyzickou osobou s bydlištěm na území ČR
 • Ohlášení živnosti volné právnickou osobou se sídlem na území ČR
 • Oznámení o zahájení / ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení přerušení / znovuzahájení provozování živnosti
 • Oznámení změn v ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi
 • Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
 • Zrušení živnostenského oprávnění
 • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
 • Podání odvolání

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, Živnostenský odbor 


26. Kontaktní osoba

Kamila Machová, tel. 572 525 647, email: kamila.machova@mesto-uh_cz   


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2015 


28. Popis byl naposledy aktualizován

25. 5. 2018 


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Živnostenský odbor
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Miroslava Voltemarová

T: 572 525 645
M: 721 564 335
E: Miroslava.Voltemarova@mesto-uh_cz