Žádosti o dotaci pro OSVČ z programu "Ošetřovné" pro OSVČ

Dne 26. března 2020 schválila vláda ČR materiál s názvem „Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ“ (dále jen „Program“), jehož cílem je zmírnit negativní dopad celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na OSVČ v České republice.

Podle předmětného materiálu bude podpora realizována ve formě dotace pro:

  • OSVČ, která pečuje o dítě/děti, které  navštěvuje/navštěvují školy i jiná dětská zařízení (v současné situaci uzavřená z důvodu šíření infekce COVID-19) mladší 13 let, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.
  • OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže/ nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.
  • OSVČ, která pečuje o osobu /osoby zdravotně postiženou/postižené ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Tato podpora je určena pro OSVČ, která v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení nemohla podnikat a pečovala o dítě nebo na osobu závislou (viz výše v textu).
Program bude realizován na základě zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Podpora bude poskytována podle § 3 písm. h) tohoto zákona na projekty v regionech ČR, jejichž podporování státem je žádoucí z důvodu COVID-19.

 
Dotace bude poskytována ve výši 424 Kč/den, o dotaci se žádá za kalendářní měsíc.

 
Program stanoví, jaké požadavky musí příjemce podpory splňovat, kdy nemůže být OSVČ příjemcem podpory a jaké jsou podmínky pro přijetí žádosti o poskytnutí podpory. Na dotaci není právní nárok.  
Na základě uvedeného Programu byla dne 31. března 2020 již vyhlášena Výzva I pro stanovené období od 12. března 2020 do 31. března 2020.   Příjem žádostí je zahájen 1. dubna 2020. Datem ukončení příjmu žádostí je 30. duben 2020 (dále jen „Výzva“).
Žádost o poskytnutí dotace se podává na formuláři v českém jazyce a je společně s Výzvou a dalšími dokumenty zveřejněna na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO), viz též Přílohy ke stažení. Na stránkách MPO je také odkaz na interaktivní formulář žádosti o dotaci a podrobný návod komu je Výzva určena a jak správně žádosti podávat (odkaz na podací formulář).
Přílohou žádosti jsou údaje o dětech/osobách žijících se žadatelem ve společné domácnosti.  V příloze je nutno vyplnit údaje o všech dětech, které navštěvují školy nebo jiná dětská zařízení a jsou mladší 13 let, případně o dalších osobách, na které se program vztahuje.  
Dalším dokladem je doklad o uzavření školského dětského zařízení (školy), které ošetřované dítě navštěvuje, nebo zařízení poskytujícího sociální služby. Dokládá se v originále nebo v prosté kopii. Vzor dokladu není stanoven.

Žádosti o poskytnutí dotace budou zasílány přímo Ministerstvu průmyslu a obchodu prostřednictvím:

  • datové schránky bxtaaw4 (do předmětu uvede fpmpo20), návod na založení datové schránky,
  • e-mailu, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem s požadovanými přílohami na adresu fpmpo20@mpo_cz, (do předmětu e-mailu uvede fpmpo20),
  • zaslání originálu žádosti (tedy vytištěného vyplněného formuláře, tzn. souboru OsetrovneProOsvc-ZadostODotaci-Brezen2020.pdf) podepsané žadatelem poštou na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (obálka musí být označena „neotvírat“ „FPMPO20“).


Obecní živnostenské úřady budou žadatelům na základě jejich požadavku v případě potřeby k dispozici při vyplnění formuláře.
Živnostenské úřady nepřijímají žádosti od podnikatelů, jsou však k dispozici na telefonu 572 525 647, 572 525 646, 572 525 645, odkaz na stránku s dalšími kontaktními údaji.

 

Přílohy ke stažení (zdroj: www.mpo.cz):

Kontakty na odpovědnou osobu

Živnostenský odbor
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Miroslava Voltemarová

T: 572 525 645
M: 721 564 335
E: Miroslava.Voltemarova@mesto-uh_cz