Zakládání prvků ÚSES v k.ú. Jarošov, Uherské Hradiště

V lokalitě Rochus probíhá realizace projektu "Zakládání prvků ÚSES v k.ú. Jarošov, Uherské Hradiště", jehož předmětem je výsadba a následná údržna liniových prvků zeleně a lokálního biokoridoru. Celkové náklady projektu činí 2 071 864,58 Kč, z toho finanční podpora Evropského fondu pro regionální rozvoj dosáhla výše 1 926 834,05 Kč.

Jeden ze záměrů Mísrní adaptační strategie na změnu klimatu (adaptační opatření 2.1 Retence vody a stabilita krajiny) realizuje město v lokalitách nejvíce ohrožovaných vodní i větrnou erozí.  V koncovém výběžku Prakšické pahorkatiny známé obyvatelům města pod názvem Rochus probíhá výsadba nových prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) navržené  v rámci schválených jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ Rochus).  V rámci projektu  bude realizována výsadba 3 interakčních prvků (tzn.  izolované remízy či linie zeleně v polích) IP2, IP3 a IP4 a  1 lokálního biokoridoru (LBK 14) pod rozhlednou na Rovnině. Především interakční prvky vysazené na svažitém terénu s ornou půdou nad Jarošovem výrazně zpomalí odtok srážkových vod a omezí riziko lokálních záplav z přívalových děšťů v této části města.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz