Základní školy, mateřské školy a DDM

V samostatné působnosti město spravuje po provozní stránce 7 školských příspěvkových organizací

Čtyři úplné základní školy zřízené a řízené městem Uherské Hradiště fungují jako příspěvkové organizace od 1. 1. 2001 – jsou to tyto školy - ZŠ UNESCO, ZŠ Za Alejí, ZŠ Sportovní a ZŠ Větrná včetně jejich součástí, kterými jsou jejich školní jídelny, školní družiny a školní kluby. 

V polovině roku 2002 byl schválen zákon č. 284/2002 Sb., kterým se měnil zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Zákon č. 284/2002 Sb. v § 24 odst. 4 ukládal obci nebo kraji, kteří jsou zřizovatelem předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení bez právní subjektivity (byly tedy zřízeny jako organizační složky obce nebo kraje), a nebyly organizační součástí předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, které právní subjektivitu mělo, zajistit změnu právní formy v souladu s § 14 odst. 2 a 7 a §16 tohoto zákona do 1. 1. 2003. 

Na základě výše uvedeného vznikly od 1. 1. 2003 tři nové příspěvkové organizace:

  • Základní škola T. G. Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice, l. máje 55 včetně součástí školní jídelna a školní družina
  • Základní kola a Mateřská škola, Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200 včetně součástí MŠ Jarošov, školní jídelna a školní družina
  • Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943 – vznikla sloučením několika MŠ - MŠ Svatováclavská, MŠ Komenského nám., MŠ Pod Svahy, MŠ 28. října, MŠ Husova, MŠ Husova - křesťanská, MŠ Štěpnická, MŠ Sady a MŠ Míkovice, které se staly odloučenými pracovištěmi.

Dřívější samostatná škola ZŠ Vésky se sloučila s úplnou základní školou ZŠ Sportovní a MŠ Lomená (Východ) se stala součástí ZŠ Větrná. 

Na základě dohody s Krajským úřadem Zlínského kraje se stalo Město Uherské Hradiště od 1. 1. 2007 zřizovatelem Domu dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494.

Zřizovací listiny

pdf.pngZřizovací listina - Mateřská škoda Svatováclavská, soubor typu pdf, (5,44 MB)
pdf.pngZřizovací listina - Základní a Mateřská škola Jarošov, soubor typu pdf, (338,57 kB)
pdf.pngZřizovací listina - Základní a Mateřská škola Větrná, soubor typu pdf, (313,73 kB)
pdf.pngZřizovací listina - Základní škola Sportovní, soubor typu pdf, (5,25 MB)
pdf.pngZřizovací listina - Základní škola T. G. Masaryka, soubor typu pdf, (5,05 MB)
pdf.pngZřizovací listina - Základní škola UNESCO, soubor typu pdf, (5,41 MB)
pdf.pngZřizovací listina - Základní škola Za Alejí, soubor typu pdf, (5,12 MB)

 

Přehled základních škol, mateřských škol a DDM

Zde se můžete seznámit s kontaktními informacemi na všechny základní, mateřské školy a DDM ve městě Uherské Hradiště.