Zákon o volném pohybu služeb

Již ke dni 28.12.2009 vstoupil v platnost zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, který do našeho právního řádu implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12.12.2006 o službách na vnitřním trhu.

Současně s tímto zákonem nabyl účinnosti ke dni 28.12.2009 i zákon č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb, především zákon o živnostenských úřadech (č. 570/1991 Sb.). Zmiňovaný zákon ve svém podstatě upravuje přeshraniční poskytování služeb, práva a povinnosti subjektů, resp. poskytovatelů služeb, práva jejich příjemců, nově ustanovuje tzv. jednotná kontaktní místa, definuje jejich činnost a uspořádání. Jednotná kontaktní místa budou obecní živnostenské úřady se sídlem v kraji (u nás nejblíže Magistrát města Zlína). Dále předmětný zákon upravuje vznik oprávnění k poskytování služeb a rovněž dozor nad poskytovateli služeb na vnitřním trhu Evropské unie. 

Jednoznačně nejdůležitějšími pojmy obsaženými v uvedeném zákoně jsou - pojem služby, přeshraniční poskytování služby a poskytovatel (poskytovatelé) služby. - Službou ve smyslu citovaného zákona se rozumí poskytování jakéhokoliv plnění mimo výkon závislé práce, a to zpravidla za úplatu či protiplnění ve smyslu článku 50 Smlouvy o Evropskému společenství, přičemž za službu se nepovažuje služba obecného zájmu nehospodářské povahy., - Přeshraničním poskytováním služby se myslí dočasné nebo příležitostné poskytování služeb ne území jiného členského státu, než členského státu, ve kterém je poskytovatel usazený. - Poskytovatelem služby je osoba nabízející nebo poskytující službu, která je usazená na území členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a Švýcarské konfederace, v rozsahu závazků, které pro Českou republiku vyplývají z Dohody mezi Evropským společenstvím na straně jedné, a Švýcarskou konfederací, na straně druhé, o volném pohybu služeb. Zejména podnikatelé budou moci ještě těsně před koncem letošního roku začít využívat podmínek tohoto nového zákona, ovšem zcela jistě až praxe ukáže jak velký vliv bude mít tato legislativa na podnikatelské prostředí.