Záměry na snížení prašnosti z teplárny potvrdí nové memorandum

pexels-photo-2058140.jpeg Zastupitelé města Uherské Hradiště schválili v pondělí 16. prosince 2019 memorandum o spolupráci mezi městem a společností MVV Energie CZ a.s., společníky teplárenské společnosti CTZ a.s. Společným cílem je zamezení prašnosti skládky uhlí v okolí uhelné teplárny v části města Mařatice, snížení emisí z teplárny a spolupráce při řešení odpadového hospodářství v Uherském Hradišti.

Hlavním krokem bude přechod od využívání hnědého uhlí na jiné palivo či jejich kombinaci. Hnědé uhlí je příčinou prašnosti, jeho cena roste a zvyšuje se i cena tzv. emisních povolenek, které jeho spalování dále zdražují. Přechod na jiné palivo by měl zajistit dlouhodobě stabilní ceny tepla a minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí, včetně snížení emisí skleníkových plynů.

Město má v teplárenské společnosti CTZ vlastnický podíl ve výši 49 %. Proto chceme, aby společnost CTZ při výběru nového paliva pro teplárnu zvážila i varianty, které budou v souladu s plánovanou koncepcí města o odpadovém hospodářství a měly by pozitivní vliv jak na stabilitu ceny tepla, tak na poplatky za odpad,“ sdělil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. 

V úvahu přicházejí z technologického hlediska následující možnosti, či jejich kombinace: náhrada kotlů na uhlí za moderní kogenerační jednotky na zemní plyn, které vyrábějí jak teplo, tak elektřinu; nebo spalování zemního plynu v kombinaci se spalováním směsného komunálního odpadu, případně vodárenských kalů (tzv. zařízení na energetické využití odpadu), nebo výstavba stanice na výrobu bioplynu, kde by byl likvidován biologicky rozložitelný komunální odpad. Bioplyn by byl následně spalován opět se zemním plynem v kogeneračních jednotkách.

Memorandum o spolupráci na energetickém řešení v Uherském Hradišti je plně v souladu s principy trvalé udržitelnosti celé naší MVV skupiny, kde jsme začali nahrazovat uhelné zdroje těmi na zemní plyn nebo kogeneračními jednotkami už před několika lety a u zbývajících uhelných zařízení plánujeme přistoupit k ekologickým řešením do roku 2030,“ řekl pan Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s.

Na základě memoranda bude nyní společnost CTZ společně s městem analyzovat jednotlivá technická řešení včetně varianty případného energetického využití komunálního odpadu.

Memorandum o porozumění ani jednu ze dvou stran nezavazuje k žádné konkrétní investici. „Je to logické, dokud nebudeme mít analýzu, jaké řešení bude výhodné jak pro náš společný podnik s MVV, tak pro občany našeho města, nemůžeme přijmout žádný konkrétní závazek,“ vysvětlil starosta Blaha.

V souvislosti s memorandem zodpověděl několik otázek starosta města Stanislav Blaha:

Proč bylo potřeba uzavírat memorandum? Neměla by být spolupráce obou společníků v CTZ  běžná i bez memoranda?

Memorandum jsme uzavřeli z toho důvodu, aby bylo jasně řečeno a napsáno, jaký je náš společný cíl, a že obě strany jsou do výběru nejvhodnější varianty ochotny investovat čas a peníze.

Kdo nakonec rozhodne, jaké palivo nahradí současné uhlí? Bude to MVV nebo město? Co když se neshodnete?

Bude to společné rozhodnutí, které bude učiněno oběma společníky na valné hromadě společnosti CTZ s.r.o. Výsledné řešení musí být výhodné pro všechny strany.

Bude se po modernizaci zvyšovat cena tepla?

Dnes nelze říci, jaká bude cena tepla za několik let, ale naším cílem je, aby zvolená varianta změny paliva minimalizovala negativní dopad do ceny tepla.

Je jednou z možností výstavba zařízení na energetické využití odpadu, tedy malé spalovny, která z odpadu vyrábí teplo a elektřinu?

Ano, jedním z možných technologických řešení je využití zařízení na energetické využití odpadu, takzvaného ZEVO, - pak by palivem byl již dále netříditelný komunální odpad ve spojení se zemním plynem. Využít komunální odpad jako palivo v teplárně je právě jednou z možností, jak ceny tepla stabilizovat.

Počítáte s tím, že lidé budou proti výstavbě spalovny, jak tomu bylo v některých jiných městech?  

Je přirozené, že lidé mají ze spaloven obavy. Pokud by byla vybrána, a podotýkám, že jde jen o jednu z možných technologických variant, které budeme společně s MVV analyzovat, tak uděláme maximum, abychom tyto obavy rozptýlili. Nepostavíme tu nic, co by nebylo výhodné pro město a jeho obyvatele, nebo co by mělo negativní vliv na životní prostředí.

Pokud by mělo být postaveno ZEVO, tak kde by stálo?

V současnosti bychom uvažovali o ZEVU v prostorách uhelného zdroje Mařatice.

Samotný odpad pro ZEVO by se skladoval kde? Občané budou mít obavy z nárůstu zápachu, ekologické zátěže a případně i z neúměrného zatížení dopravy. 

ZEVO je moderní technické zařízení a platí pro něj velmi přísná legislativa. Povoleny jsou zcela minimální hodnoty emisí do životního prostředí a celková zátěž z jeho provozu, ať již jakákoliv, musí být zanedbatelná.  Připomínám, že naším primárním cílem je snížení emisí z teplárny, z čehož vyplývá, že neuděláme nic, co by bylo s tímto v rozporu. ZEVO zvažujeme proto, abychom vyřešili likvidaci komunálního odpadu po zákazu skládkování a abychom za odpad platili co nejméně.

Která z možných variant se jeví jako nejlepší?

V tuto chvíli nelze říci, která varianta je nejlepší, proto budeme zpracovávat analýzu, o které mluvíme v memorandu. Zatím se vybudování kogeneračních jednotek a plynových kotlů jeví jako zajímavá varianta, která oproti současnému spalování uhlí šetří životní prostředí. Výhodnost ostatních variant musíme teprve spočítat.

Kdy by mělo padnout rozhodnutí, která varianta je nejlepší?

Nejpozději do dvou let společně s MVV rozhodneme.

Kdy by měla být investice dokončena?

Nejpozději do roku 2024 včetně.

Jaké náklady si výměna paliva zhruba vyžádá?

To nám řekne teprve analýza všech variant a jejich kombinací, ale předběžně by se investice mohla pohybovat do výše 300 milionů korun.

Bude se na této investici podílet i město?

Společníci se shodli, že přechod na nové palivo bude hradit společnost CTZ částečně z vlastních zdrojů a částečně z investičního úvěru. Město nebude investovat nic.

Teplárna.jpg

Foto: Tepárna Uherské Hradiště, zdroj CTZ s.r.o. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz