Zápis do evidence zemědělského podnikatele

4. Základní informace k životní situaci

Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených zákonem o zemědělství. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjektem oprávněným k zápisu do evidence zemědělského podnikatele je:

 • Fyzická osoba, která je plně svéprávná, má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie, popřípadě zmocněnec jednající na základě plné moci.
 • Právnická osoba. Jménem právnické osoby jednají statutární orgány nebo jejich členové popř. osoby zmocněné. Před vznikem české právnické osoby jednají zakladatelé popř. orgány nebo osoby oprávněné podat návrh na zápis do OR.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Je plně svéprávná, má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie a prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie.  


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat u jakéhokoliv věcně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.  


8. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv věcně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.   


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Na živnostenském odboru Městského úřadu Uherské Hradiště Vaše podání přijme a vyřídí oddělení registrace.
Kontaktní informace:
Městský úřad Uherské Hradiště
Živnostenský odbor
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
tel: 572 525 655

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-uh_cz  

Úřední hodiny:

Po, St 8.00 - 17.00
Út, Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 12.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (vyplněnou předem, případně vyplněnou na místě).
 • Fyzická osoba doloží platný doklad totožnosti, z něhož je patrná adresa trvalého pobytu.
 • Právnická osoba doloží doklad o tom, že byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku a doklad k sídlu společnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele se podává v písemné formě zpravidla na předtištěném formuláři.  

Formulář lze získat na:

 • Živnostenském odboru Městského úřadu Uherské Hradiště,
 • příp. je volně dostupný na internetových stránkách Města Uherské Hradiště, nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Formulář ke stažení:

 • žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – fyzická osoba
 • žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – právnická osoba

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

 Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele činí 1 000,- Kč a je splatný při podání. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splnil-li žadatel všechny podmínky stanovené zákonem, vydá živnostenský odbor Městského úřadu Uherské Hradiště do 30 dnů od podání žádosti osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.   


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.   


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Elektronická podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem lze učinit na adrese centrální podatelny: epodatelna@mesto-uh_cz.    


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.  

18. Jaké jsou související předpisy
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • a další právní předpisy technického charakteru, které souvisí s druhem provozované živnosti.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí živnostenského odboru Městského úřadu Uherské Hradiště lze podat odvolání. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.  


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, že podnikatel nesplní oznamovací povinnosti, nebo v případě, že nesplní povinnost zaevidovat se podle zákona o zemědělství, ačkoli k tomu byl povinen, může mu být uložena pokuta.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.   

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, Živnostenský odbor  


26. Kontaktní osoba

Kamila Machová, tel. 572 525 647, email: kamila.machova@mesto-uh_cz   


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy aktualizován

25. 5. 2018  


29. Datum konce platnosti popisu  

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Živnostenský odbor
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Miroslava Voltemarová

T: 572 525 645
M: 721 564 335
E: Miroslava.Voltemarova@mesto-uh_cz