Zastupitelé rozhodli, kterými variantami řešení paliva v teplárně se budou dále zabývat

Teplárna_a.jpg Definitivní vyloučení tří variant řešení budoucí změny paliva v místní teplárně odsouhlasili dne 14. června 2021 zastupitelé města. Současné palivo - uhelný prach, bioplynová stanice či spalování biomasy v Uherském Hradišti nebudou. Zastupitelé zároveň uložili radě města, aby předložila návrh na nejvhodnější způsob zajišťování výroby tepelné a elektrické energie společností CTZ s. r. o. po roce 2024.

Výsledky studie o nejvhodnějším palivu pro teplárnu Mařatice, které by mělo nahradit současný uhelný prach, představili 24. května veřejnosti, zastupitelům a médiím odborníci z Vysokého učení technického v Brně, z Ústavu procesního inženýrství. 

Odborníci z VUT Brno posuzovali řadu technologických variant navázaných na různá paliva a na jejich kombinaci. Posuzovanými palivy byly zemní plyn, biomasa, bioplyn a komunální odpad. Všechny technologické varianty byly posuzovány v kombinaci s kogeneračními jednotkami, které současně vyrábějí teplo a elektřinu. Výsledná studie ukázala, že všechny posuzované varianty mají oproti spalování uhlí zásadní ekologické přínosy a zároveň se v některých parametrech liší. Co je důležité: realizace jakékoliv z variant ukončí problémy s prašností skládky uhlí, která trápí obyvatele okolních domů.

Za výhodné jsou považovány varianty minimalizující dopady na životní prostředí, cenu pro odběratele a ekonomiku výstavby a provozu. To znamená, že za přijatelné pro další posouzení jsou považovány varianty uvedené studie obsahující výstavbu plynových kotlů a kogeneračních jednotek, případně doplněné o zařízení na energetické využití odpadu. Rozhodnutí, kterou z vyhodnocených technologických variant bude společnost CTZ s.r.o. realizovat, by mělo padnout do konce tohoto roku.

Podle výsledků studie jsou jednotlivé varianty co do ekonomické výhodnosti (tj. návratnost investice a finanční stabilita teplárny) seřazeny takto:

1. spalování zemního plynu v kombinaci se zařízením na energetické využití odpadu (ZEVO) s dvěma kogeneračními jednotkami. Jedná se o finančně nejnáročnější výstavbu (odhadem 343 mil. Kč), která by však měla mírně snížit cenu tepla pro odběratele

2. spalování zemního plynu v kombinaci se zařízením na energetické využití odpadu (ZEVO) s jednou kogenerační jednotkou. Jedná se o finančně velmi náročnou výstavbu (odhadem 320 mil. Kč), která by měla zachovat stávající cenu tepla pro odběratele 

3. spalování zemního plynu bez ZEVO (tři plynové kotle a tři nové kogenerační jednotky). Oproti předchozím variantám se jedná o méně náročnou investici (odhadem 199 mil. Kč), která by mírně zvýšila cenu tepla pro odběratele. Další vývoj ceny tepla by však byl závislý pouze na vývoji ceny zemního plynu.

4. spalování zemního plynu bez ZEVO (tři plynové kotle a jedna nová kogenerační jednotka). Přes nejnižší odhadované investiční náklady (odhadem 133 mil. Kč) byla tato varianta vyhodnocena jako nejméně výhodná (z uvedených variant) a s nejvyšším nárůstem ceny tepla pro odběratele.

„Vzhledem ke složitosti problematiky považuji za správné, že jsme v tento okamžik zúžili počet uvažovaných variant na ty, které jsou reálné. Nyní vzniká prostor pro relevantní diskuzi nad tím, co za výhody, ale nepochybně i úskalí, přináší nejvýhodnější varianty jak z pohledu města, tak hlavně z pohledu jeho obyvatel. V následujících měsících se soustředíme na to, abychom zodpovědně a komplexně uvážili všechny dopady, které bude naše rozhodnutí o budoucím palivu či palivovém mixu mít na naše občany v příštích dekádách,“ komentoval věc starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. 


AUDIO pro média: 


2021-06-14 Ing.Stanislav Blaha po ZM.mp3, soubor typu mp3, (2,72 MB)


Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště