Zastupitelstvo vyhodnotilo jako nejvýhodnější variantu paliva pro teplárnu v Mařaticích kombinaci zemního plynu a komunálního odpadu

Foto teplarna CTZ.jpg Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 29. listopadu stanovilo jako nejvýhodnější způsob zajišťování výroby tepelné a elektrické energie společností CTZ s. r. o. po roce 2024 výstavbu plynových kotlů, kogeneračních jednotek a zařízení na energetické využití směsných a velkoobjemových komunálních odpadů. Podmínkou je však přihlášení ZEVA do jurisdikce zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC).

Nejvýhodnější varianta obsahuje výstavbu tří kotlů a dvou kogeneračních jednotek na zemní plyn a zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) s kapacitou 15 000 tun odpadu ročně.

„Schválená varianta má zajistit nejvýhodnější cenu tepla pro odběratele CTZ. Zároveň však umožní městu likvidovat komunální odpad v souladu s novou odpadovou legislativou a s velkou pravděpodobností i s nejnižšími možnými náklady, což se dotýká všech obyvatel města,“ okomentoval rozhodnutí starosta města, Stanislav Blaha.

Zastupitelstvo města vybíralo ze čtyř variant schválených na zastupitelstvu 14. 6. 2021, z nichž dvě obsahovaly výstavbu kotlů a kogeneračních jednotek na zemní plyn a dvě využití těchto technologií v kombinaci se ZEVO o různé kapacitě (12 nebo 15 tisíc tun odpadu ročně). Vzhledem k tomu, že všechny varianty vyhověly požadavku na razantní snížení současných dopadů provozu teplárny na životní prostředí, považovala rada města za rozhodující kritérium ekonomickou udržitelnost vybrané varianty.

Vybranou variantu vyhodnotila jako nejvýhodnější již v červnu tohoto roku studie, jejímiž autory jsou odborníci z Ústavu procesního inženýrství VUT Brno. Výhodnost varianty, která není závislá pouze na zemním plynu, prokázal následný extrémní růst ceny plynu v druhé polovině tohoto roku. Zatímco rozdíl v ceně tepla mezi vítěznou variantou a variantou čistě plynovou činil ve studii VUT 17 Kč na jeden GJ tepla, při současné ceně plynu (počítáno s hodnotou 1228 Kč/MWh Kč za MWh) činí tento rozdíl 130 Kč za GJ, přičemž průměrná spotřeba rodiny v bytě 3 + kk činí 20 GJ ročně.

O schválení konečné varianty bude rozhodovat valná hromada společnosti CTZ s.r.o., která teplárnu provozuje, a která je společným podnikem města a společnosti MVV Energie CZ a.s.

Schválení uvedené varianty však město podmiňuje přihlášením ZEVO po jeho dokončení do jurisdikce zákona č. 76/2002 o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). To znamená, že výstavba a provoz ZEVO by podléhaly nepřísnějším požadavkům tohoto zákona na bezpečnost provozu a na ochranu životního prostředí. Přihlásit ZEVO do IPPC bylo zásadním požadavkem zástupců sdružení Čisté Hradiště a řady zastupitelů města.

V rámci diskuzí o variantách modernizace teplárny s veřejností a odborníky představil zástupce společnosti Technické služby ochrany ovzduší Ostrava, Ing. Libor Obal, rozptylovou studii hodnotící budoucí vliv ZEVO v areálu teplárny v Mařaticích na životní prostředí.  Jejím výsledkem je konstatování, že vliv emisí škodlivých látek z provozu ZEVO na jejich obsah v ovzduší v Uherském Hradišti by byl nepostřehnutelný a vliv na zdraví lidí zanedbatelný.

Ve stejných diskuzích potvrdily zástupkyně Zlínského kraje, že možnost výstavby ZEVO v Uherském Hradišti odpovídá krajské koncepci nakládání s dále již nerecyklovatelným komunálním odpadem a že kraj nepočítá s výstavbou centrální spalovny komunálního odpadu v našem kraji. 

Valná hromada společnosti CTZ je naplánovaná na 9. prosince. Pokud bude zvolená varianta kombinující plynové technologie a ZEVO definitivně odsouhlasena, zahájí společnost CTZ přípravu projektu a přípravu podkladů pro první administrativní krok, kterým je projednání vlivu záměru (ZEVO) na životní prostředí, tzv. proces EIA. 

V současné době se v teplárně v Mařaticích používá jako palivo hnědouhelných prach. Cílem změny paliva v teplárně je zejména zamezení prašnosti skládky uhlí, snížení emisí z teplárny a řešení odpadového hospodářství v Uherském Hradišti po zákazu skládkování. Přechod na jiné palivo by měl zajistit dlouhodobě stabilní ceny tepla a minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí, včetně snížení emisí skleníkových plynů.

AUDIO pro média: 2021-11-29 Ing. Stanislav Blaha - CTZ.mp3, soubor typu mp3, (1,58 MB)

-JP-