Závěrečná zpráva projektu "Know-how"

Závěrečná zpráva mezinárodního projektu „Know - how zahraničních samospráv pro rozvoj Uherského Hradiště“.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost


Město Uherské Hradiště od 1.7.2012 do 31.12.2013 realizovalo projekt s názvem „Know - how zahraničních samospráv pro rozvoj Uherského Hradiště“, registrační číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00115. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Byl tedy realizován bez jakékoliv spoluúčasti z finančních zdrojů města.
 

Cílem projektu bylo rozšíření mezinárodní spolupráce města Uherské Hradiště s partnerskými městy s cílem přenosu zahraničních zkušeností v klíčových oblastech pro rozvoj města. Projekt sloužil k výměně zkušeností, příkladů dobré praxe a k rozvoji partnerství a iniciativ v oblasti lidských zdrojů.


V rámci realizace projektu byly postupně naplňovány jeho klíčové aktivity. Jednou z nich byly tři zahraniční stáže, kterých se zúčastnily cílové skupiny – zástupci organizací zřízených městem, zástupci příslušných komisí rady města, zaměstnanci městského úřadu, realizační tým projektu a v neposlední řadě taktéž volení zástupci města.


První stáž proběhla na přelomu října a listopadu 2012 v Německu, v partnerském městě Mayen, s tématickým zaměřením na oblast školství. Druhá v dubnu 2013 v Itálii, v partnerském městě Priverno, se zaměřením na cestovní ruch a památky. Poslední, třetí, stáž proběhla v červnu 2013, v partnerském městě Bridgwateru ve Velké Británii. Tato poslední stáž byla zaměřena na oblast strategického rozvoje, územního plánování, životního prostředí a místní agendu 21 včetně rozvoje měst a regionů.
 

Závěrečná konference 

Po uskutečnění stáží nastala další fáze projektu – byla naplněna další klíčová aktivita, kterou bylo pořádání odborné konference. Konference proběhla ve dnech 23. – 25. října 2013, za účasti zahraničních expertů. Na konferenci přijeli zástupci samospráv a odborné veřejnosti z partnerských měst Mayenu a Bridgwateru. Bohužel, z Priverna se i přes intenzivní jednání nepodařilo delegaci zajistit, a to z důvodu zde nově zvolené samosprávy, která se pro časovou tíseň nestačila v problematice zorientovat, a proto se z účasti na konferenci omluvila.
 

 

Program konference byl bohatý - od prohlídky města, jeho památek, přes hlavní konferenční část až po odborné exkurze či neformální posezení.


Hlavní konferenční část proběhla v Uherském Hradišti dne 24. října 2013, v reprezentativních prostorech hlavního sálu Reduty, která je součástí barokního komplexu staveb z přelomu 17. a 18. století. Konference se zúčastnili zástupci města Uherské Hradiště, účastníci jednotlivých stáží, zástupci organizací zřízených městem a další odborná veřejnost. Po úvodním slovu pana starosty Květoslava Tichavského probíhaly odborné prezentace. Na úvod to byla prezentace tajemníka úřadu Mgr. Josefa Botka, kterou představil město Uherské Hradiště a navštívená partnerská města. Program pak pokračoval prezentacemi účastníků stáží, ve kterých byly jednotlivé stáže představeny, včetně příkladů dobré praxe získaných účastníky na jednotlivých stážích. V odpolední části pak probíhaly další prezentace a debaty v odborných sekcích rozdělených dle zaměření jednotlivých stážích. Na závěr konference se pak všichni její účastníci opět sešli v hlavním sále Reduty na společném zakončení.


Důležitou částí odborné konference pak dále byly odborné exkurze – delegace z Mayenu navštívila Gymnázium v Uherském Hradišti, Základní školu Sportovní a Obchodní akademii. Delegace z Bridgwateru se zajímala o sociální bydlení, azylové domy, ochranu přírody či protipovodňovou ochranu města.
  

Příručka příkladů dobré praxe 

Další významnou a lze konstatovat, že závěrečnou klíčovou aktivitou projektu, je zpracování Příručky příkladů dobré praxe, v níž jsou shrnuty poznatky a příklady dobré praxe ze všech tří zahraničních cest v rámci analýzy kontextu výchozích podmínek v Uherském Hradišti. Zpracování příručky je jakousi pomyslnou tečkou za celým projektem, přičemž zejména jejím prostřednictvím se budou šířit výstupy projektu mezi odbornou i laickou veřejnost.

 

K 31.12.2013 projekt skončil. S jeho ukončením není možné opomenout jeho významný přínos. Získané poznatky napomohly vzájemnému porozumění a další práci všem zúčastněným stranám. Hlavní přidanou hodnotou projektu byla možnost poznání systému fungování jednotlivých oblastí v zahraniční s tím, že mezinárodní kontakty umožnily vzájemně využívat zkušenosti z různých zemí a současně přispěly k možnosti nalezeni inovativního řešení ke konkrétním problémům. Sdílení a přenos zkušeností - know-how a získaných příkladů dobré praxe z realizovaných stáží či odborné konference podporuje výměnu informací, zkušeností a nových poznatků při řešeni dané problematiky v odlišných podmínkách, včetně získání možnosti srovnaní dané problematiky v mezinárodním měřítku. 

pdf.pngPříručka příkladů dobré praxe Know-how zahraničních samospráv pro rozvoj Uherského Hradiště, soubor typu pdf, (3,93 MB)