Zavodňování Kněžpolského lesa

Město Uherské Hradiště úspěšně dokončilo další projekt za podpory fondů EU, tentokrát z Operačního programu Životní prostředí.

V lesích v majetku města Uherské Hradiště na k.ú. Kněžpole se vyskytuje systém závlahových kanálů a příkopů, který byl v minulosti pravidelně využíván k řízenému zaplavování lužního lesa. Bohatý přísun živin do lesa při jarním tání byl po regulaci řeky Moravy spojován spíše s katastrofickými povodněmi než běžným jevem. Systém kanálů o celkové délce více než 5 km bylo proto žádoucí obnovit, aby se jednak zlepšil celkový stav lesa a jednak zmenšil vláhový deficit v půdě na celém území, který se neustále zvyšoval a měl velmi nepříznivý vliv na faunu i flóru lesa. V rámci realizace byly vybudovány nové a opraveny stávající zavodňovací kanály Kněžpolského lesa včetně realizace dvou odběrných a jednoho regulačního objektu.

 

Tento projekt, realizovaný v roce 2010, byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (priorita 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny).

 

Celkové uznatelné náklady na akci činily 4 280 676 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 4 066 642 Kč (95 %) a příspěvek SFŽP ČR 214 034 Kč (5 %).

 

V Kněžpolském lese, který je majetkem města a bezprostředně navazuje na sídliště v městské části Jarošov, se nachází přírodní rezervace Kanada, osídlená bobrem, a přírodní rezervace Trnovec, která je přirozeným hnízdištěm volavek. Právě z tohoto důvodu je les pod stálou turistickou a rekreační zátěží. Pro další fázi je připraven záměr na zbudování soustavy turistických odpočivadel, naučné stezky kolem hlavní aleje a zřízení mokřadu, kde by mohli návštěvníci lesa pozorovat vzácné druhy živočichů, kteří jsou v lužním lese zastoupeni.


Operační rozvoj životní prostředí


Fotogalerie: