Zefektivnění procesu strategického plánování

Dalším realizovaným projektem města Uherské Hradiště za podpory fondů EU je tentokráte neinvestiční projekt pod názvem „Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení rozvoje města Uherské Hradiště“.

Projekt je realizován v rámci 53. Výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“ a je finančně podporován z Evropského sociálního fondu.

 

Ač město Uherské Hradiště patří svým přístupem k rozvojovým aktivitám mezi nejprogresivnější lokality regionu, dlouhodobě postrádá Akční plán k naplňování strategických cílů stávajícího a Zastupitelstvem města Uherské Hradiště schváleného Strategického plánu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 (dále jen SPRM), což snižuje efektivitu celého procesu strategického plánování.

 

Další z potřeb souvisejících s tvorbou a implementací rozvojové strategie je posílení komunikace mezi hlavními aktéry místního veřejného života, tj. samosprávou (reprezentovanou volenými představiteli), městským úřadem coby exekutivní složkou, podnikatelskou a neziskovou sférou coby rozvojovými partnery města a hlavně samotnými občany, kteří jsou primárními uživateli veřejných služeb. Efektivní a otevřená komunikace mezi těmito zájmovými skupinami bude mít pozitivní dopad nejen na výkon veřejné správy, ale také na kvalitu života ve městě a jeho socioekonomický rozvojový potenciál.

 

Stávající SPRM je sice prezentován na webových stránkách města, ale prakticky s ním nepracují ani úředníci městského úřadu, ani veřejnost nebo jiné zájmové skupiny. K zajištění jeho rozpracování, jeho efektivní implementaci, jeho vazeb na činnosti úřadu a následnou kontrolu je třeba explicitně popsat proces strategického plánování, definovat jeho vazbu na rozpočet města, nastavit cílové indikátory pro klíčové rozvojové oblasti a následně realizovat softwarovou podporu. Ta umožní efektivní koordinaci procesu rozvíjení a implementaci strategického plánování tak, aby bylo po skončení projektu zřejmé kdo, kdy a co má udělat jako oprávněný účastník procesu strategického rozvoje města Uherské Hradiště.

 

Hlavním cílem projektu je tudíž zmapování, vymodelování, aktualizace a následné zefektivnění procesu naplňování ovlivnitelných cílů s využitím inovativních manažerských nástrojů pro řízení kvality (tzv. metoda Balanced Scorecard*). To vše ve vazbě na potřeby obyvatel města a samosprávné činnosti městského úřadu. SPRM se tak přemění z dobře zpracovaného, avšak víceméně formálního, statického dokumentu, v dynamický, transparentní nástroj pro měření, sledování, řízení, komunikaci a tedy i naplňování rozvojových strategií města v návaznosti na dostupné zdroje.

 

Do dílčích aktivit bude intenzivně zapojen úzký projektový tým v rámci Městského úřadu Uherské Hradiště, který bude podpořen externími odborníky na proces strategického plánování.

 

 

Projekt poběží do poloviny roku 2013, jeho rozpočet je vyčíslen na 4,2 mil. Kč, přičemž dotace pokryje 85 % nákladů.

 

* Balanced Scorecard v doslovném překladu znamená vyvážená výsledková listina a základním cílem této listiny je vyvážení všech požadavků na uspokojení různých zájmových skupin.

 

 

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost