Změna jména, příjmení a příjmení po rozvodu

Změna jména, změna příjmení, změna příjmení po rozvodu manželství do 6 měsíců po právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

4. Základní informace k životní situaci

Jméno, jména nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popř. jejích zákonných zástupců. 

O změně jména nebo příjmení je rozhodováno ve správním řízení. 

Změna příjmení se povolí zejména, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. 

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak; žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • fyzická osoba
 • u nezletilého jeho zákonný zástupce - musí být přiložen písemný souhlas druhého rodiče nebo  pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Není-li souhlas učiněn před matričním úřadem Uherské Hradiště, které rozhoduje o změně, musí být podpis na souhlasu o změnu jména nebo příjmení nezletilého úředně ověřen.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

O žádosti o změně jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu; u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

Pokud žadatel nebo nezletilé dítě není přihlášen k trvalému pobytu na území ČR, je příslušný matriční úřad Uherské Hradiště, pokud poslední trvalý pobyt na území ČR byl ve správním obvodu matričního úřadu města Uherské Hradiště. Pokud žadatel trvalý pobyt na území ČR neměl, je příslušný k projednání Úřad městské části Praha 1.  

Fyzické osobě, která není občanem ČR, lze povolit změnu jména nebo příjmení, jen má-li povolen trvalý pobyt v ČR.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti. Žádost o změnu jména/příjmení musí obsahovat: 

 • jméno nebo jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, popř. datum uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele nebo nezletilého dítěte
 • jméno/jména nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • jméno/jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popř. nezletilých dětí, vztahuje-li se změna i na tyto osoby
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

8. Na které instituci životní situaci řešit

O žádosti o změně jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu; u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte. 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01  Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 • rodný list žadatele nebo nezletilého dítěte, popř. oddací list nebo doklad o uzavřeném partnerství
 • pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, je-li žadatel osoba rozvedená
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, je-li žadatel osoba, jejíž partnerství zaniklo
 • úmrtní list, jde-li o osobu ovdovělou nebo osobu, jejíž partner zemřel
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR, tj. ve správním obvodu matričního úřadu města Uherské Hradiště
 • doklad o státním občanství
 • souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let, jde-li o změnu jeho jména nebo příjmení
 • jde-li o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte také písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Není-li souhlas učiněn před matričním úřadem Uherské Hradiště, který rozhoduje o změně, musí být podpis na souhlasu o změnu jména nebo příjmení nezletilého úředně ověřen. Tento souhlas není třeba předkládat pokud druhý rodič zemřel nebo není známo místo jeho trvalého pobytu nebo také byl-li zbaven rodičovské odpovědnosti nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti omezen.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost si může žadatel sepsán sám, nebo využít formlář zveřejněný na webových stránkách města


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Za povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější přímení  je stanoven správní poplatek 100 Kč.

Za povolení změny příjmení v ostatních případech je stanoven správní poplatek 1.000 Kč.

Za povolení změny jména je stanoven správní poplatek 1.000 Kč.

Osvobozeno od poplatku je:

 • povolení změny příjmení rozvedeného manžela, pokud přijímá zpět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné nebo pokud upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena matrice Uherské Hradiště do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství
 • změna nebo oprava jména osvojených dětí
 • změna nebo oprava v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů v matrice
 • změna jména a příjmení v případě změny pohlaví
 • změna jména a příjmení fyzické osoby, která je občanem ČR a současně občanem jiného členského státu EU, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu   

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Změna jména nebo příjmení je provedena ve správním řízení do 30 dnů ode dne podání žádosti. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Manžel nebo manželka v případě, že je povolena změna příjmení jednomu z nich.  

Nezletilé dítě v případě, že jde o změnu příjmení toho z manželů, jehož příjmení má nezletilé dítě.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Občan ČR, který žije v manželství s cizincem, přiloží k žádosti o změnu příjmení doklad o tom, že podle právního řádu domovského státu manžela-cizince bude změna příjmení uznána, pokud se tato změna příjmení bude vztahovat i na manžela-cizince.

Tento doklad se nepředkládá, pokud má manžel-cizinec povolen pobyt na území ČR.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o změně jména nebo příjmení lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru právnímu a Krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím Měského úřadu Uherské Hradiště, který rozhodnutí vydal a to do 15 dnů ode dne převzetí rozhodnutí.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá zpět své dřívější příjmení, do 6 měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, se tato změna provede beze změny příjmení. (Po uplynutí 6 měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství je změna příjmení provedena změnou příjmení ve správním řízení.)
Výše uvedené se vztahuje i na upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. 

Toto oznámení je od správního poplatku osvobozeno. 

Oznámení rozvedeného manžela se činí u kteréhokoli matričního úřadu. 

Pokud je oznámení činěno u úřadu, kde je manželství zapsáno v matriční knize, je třeba doložit:

 • průkaz totožnosti,
 • rozsudek o rozvodu s údajem o právní moci (není-li rozvod v matriční knize zapsán).

Pokud je oznámení činěno u úřadu, kde není manželství zapsáno v matriční knize, je třeba doložit:

 • průkaz totožnosti,
 • oddací list,
 • rozsudek o rozvodu s údajem o právní moci.

V tomto případě jsou pak podklady zaslány matričnímu úřadu, kde je manželství zapsáno v matriční knize.

Pokud bylo manželství uzavřeno v cizině, toto oznámení lze učinit:

 • prostřednictvím matričního úřadu v ČR,
 • prostřednictví zastupitelského úřadu ČR,
 • přímo u zvláštní matriky.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba

Kateřina Lučková DiS.
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 813 Email:

Jitka Martínková
Referentka
Telefon: 572 525 810 Email:

Marcela Brimová
Referentka
Telefon: 572 525 805 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014


28. Popis byl naposledy aktualizován

08.03.2021


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz