Změna zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

Ve Sbírce zákonů byl dne 24. dubna 2020 vyhlášen zákon č. 190/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, tj. dne 25. dubna 2020.

Změna ustanovení § 25 zákona o realitním zprostředkování se týká přechodných ustanovení k zákonu č. 39/2020 Sb. Spočívá v prodloužení doby trvání přechodných ustanovení. Podnikatel, jenž měl přede dnem 3. 3. 2020 živnostenské oprávnění k provozování volné živnosti, může na základě oprávnění k provozování této živnosti provozovat realitní zprostředkování do 3. 3. 2021 včetně. Pokud do tohoto dne živnost „Realitní zprostředkování“ neohlásí a nedoloží požadované doklady o odborné způsobilosti, živnostenské oprávnění k provozování realitního zprostředkování mu zanikne.

Zákon č. 190/2020 Sb. dále obsahuje následující přechodná ustanovení uvedená v jeho čl. II:

1. Podnikatel, který je fyzickou osobou, a který po dni účinnosti tohoto zákona zahájí činnost realitního zprostředkování podle zákona č. 39/2020 Sb., a je oprávněn tuto činnost poskytovat na základě smlouvy uzavřené v písemné formě s osobou, jež je realitním zprostředkovatelem, pouze jménem takové osoby nebo svým jménem s nezaměnitelným užitím obchodního jména či obchodní značky takové osoby, může poskytovat realitní zprostředkování na základě živnosti ohlašovací volné „58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“, avšak nejdéle 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 25.10.2020 včetně). Uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká.

2. Podnikatel poskytující realitní zprostředkování podle bodu 1. není oprávněn poskytovat úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy ani za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 zákona č. 39/2020 Sb. Porušením této podmínky se dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše dle § 21 odst. 2, písm. a) uvedeného zákona.

Kontakty na odpovědnou osobu

Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kamila Machová

T: 572 525 647
E: Kamila.Machova@mesto-uh_cz