Odbor dopravních a správních agend

ODDĚLENÍ MATRIK, EVIDENCE OBYVATEL A OSOBNÍCH DOKLADŮ 

Vedení správního řízení

Účel zpracování: Vedení správního řízení na úseku matrik, jména a příjmení, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Osoby dle zákona č. 500/2004 Sb., orgány kontroly a dozoru, subjekt údajů, subjekt veřejné správy nebo jiná fyzická i právnická osoba v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.

Doba uchování: na úseku matrik 5 let, jména a příjmení 20 let, občanských průkazů a cestovních dokladů 10 let.

  

Vidimace a legalizace

Účel zpracování: Vidimace a legalizace.

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti.

Kategorie příjemců: Orgány kontroly a dozoru, orgány činné v trestním řízení.

Doba uchování: 10 let

 

Veřejné listiny o identifikaci

Účel zpracování: Problematika veřejných listin o identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Údaje dle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie příjemců: Osoby dle zákona č. 500/2004 Sb., orgány kontroly a dozoru, orgány činné v trestním řízení.

Doba uchování: 10 let

 

Matriční agenda

Účel zpracování: Vedení matriční agendy včetně uchovávání a aktualizace druhopisů matričních knih a sbírek listin a jiné úkony dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údajů týkají: Údaje dle § 14,20,21 zákona č. 301/200 Sb.,údaje obsažené v listinách dle § 8 odst. (1) věty druhé, a matričních knihách dle § 23 zákona č. 301/2000 Sb.: Citlivé údaje vedené v matričních knihách a sbírkách listin dle zákona č. 301/2000 Sb., a zákonů souvisejících dle zákona č. 186/2013 Sb., a zákonů souvisejících.

Kategorie příjemců: Ministerstvo vnitra, subjekt údajů. Oblastní archiv, orgány kontroly a dozoru, KÚZK, orgány veřejné správy nebo jiná osoba (fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, matrikář, starosta, místostarosta, pověřený člen zastupitelstva města, tajemník městského úřadu.

Doba uchování: dle § 23 zákona č. 301/2000 Sb., 75 let, 100 let, 10 let složení státoobčanského slibu.

 

Veřejné a jiné listiny dle zákona č. 301/2000 Sb.

Účel zpracování: Vydávání veřejných a jiných listin dle zákona č. 301/2000 Sb.

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údajů týkají: Údaje dle § 8 odst. (5), § 24,29,30,31,46 z.č. 301/2000 Sb.: Citlivé údaje vedené v matričních knihách a sbírkách listin dle z.č. 301/2000 Sb., a zákonů souvisejících.

Kategorie příjemců: Osoby dle zákona č. 500/2004, krajský úřad, MV, MZV, subjekt údajů, subjekt veřejné správy nebo jiná osoba /fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Doba uchování: 5 let

 

Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady a poskytování údajů z informačního systému

Účel zpracování: Zpracování žádostí o přihlášení k trvalému pobytu, žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu a poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů dle z.č. 133/2000 Sb., z.č. 328/1999 Sb. a z.č. 329/1999 Sb..

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údajů týkají: Údaje dle § 3,4 z.č. 133/2000 Sb., údaje dle § 17,18 z.č. 328/1999 Sb.,údaje dle § 29,30 z.č. 329/1999 Sb..

Kategorie příjemců: Osoby dle zákona č. 500/2004 Sb., orgány obce, MV, kraje, subjekt údajů, subjekt veřejné správy nebo jiná osoba (fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.

Doba uchování: 75 let po úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou, 50 let od přihlášení k trvalému pobytu, 15 let od vydání občanského nebo cestovního dokladu 


ODDĚLENÍ EVIDENCE ŘIDIČŮ A VOZIDEL 

Evidence řidičských oprávnění

Účel zpracování: vedení registru řidičů a správních řízení dle zákona 361/2000 Sb. v platném znění a dle prováděcí vyhlášky č. 31/2001 Sb. v platném znění.

Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: Fyzické osoby v působnosti MěÚ Uherské Hradiště dle trvalého pobytu, Cizí státní příslušníci, kteří v působnosti MěÚ Uherské Hradiště spáchali přestupek proti pravidlům sil. provozu spadající do bodového hodnocení.

Kategorie příjemců údajů: Orgány státní správy, orgány činné v trestním řízení, soudy, obce, orgány a organizace, které jsou pověřeny zvláštními předpisy k práci s těmito údaji, samotné fyzické osoby.

Doba uchování: Správní řízení 5 let, registr řidičů dle zvláštního předpisu.

 

Evidence autoškol

Účel zpracování: vedení registru řidičů a správních řízení dle zákona 247/2000 Sb. v platném znění a dle prováděcí vyhlášky č. 167/2002 Sb. v platném znění.

Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje.

Kategorie subjektu údajů: Fyzické a právnické osoby v působnosti MěÚ Uherské Hradiště provozující autoškoly, klienti těchto autoškol jako žadatelé o získání či vrácení řidičského oprávnění.

Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Uherské Hradiště, Krajský úřad Zl. kraje.

Doba uchování: 10 let


Registr a registrace silničního vozidla

Účel zpracování: evidence silničních motorových vozidel, přípojných vozidel, zvláštních motorových vozidel a provozovatelů těchto vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby

Kategorie příjemců údajů: MěÚ Uh. Hradiště, Krajský úřad Zl. kraje, Ministerstvo dopravy

Doba uchování: 5 let po trvalém vyřazení z registru silničních vozidel

  

Schvalování silničních vozidel

Účel zpracování: vedení řízení dle zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zák.č. 500/2004 Sb., správní řád

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby

Kategorie příjemců údajů: MěÚ Uh. Hradiště, Krajský úřad Zl. kraje, Ministerstvo dopravy

Doba uchování: 10 let 

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

Kategorie příjemců údajů: žadatelé o informaci, MěÚ Uh. Hradiště

Doba uchování: 5 let 


ODDĚLENÍ PŘESTUPKOVÝCH ŘÍZENÍ 

Přestupkové řízení

Účel zpracování: řízení o přestupcích dle zákona č. 250/2016 Sb., Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení Kategorie příjemců údajů: Obecní úřady, soudy, Policie ČR, Městská policie, Krajský úřad Zl. Kraje, Ministerstvo dopravy Doba uchování: 5 let po uzavření spisu

Účel zpracování: Řešení přestupků dle zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: Fyzické a právnické osoby

Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Uherské Hradiště, Krajský úřad Zlínského kraje, ČNB

Doba uchování: 5 let 

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svob. přístupu k informacím

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

Kategorie příjemců údajů: žadatelé o informaci, MěÚ Uh. Hradiště

Doba uchování: 5 let

 

Kontakty na odpovědnou osobu