Ekonomický odbor

ODDĚLENÍ ROZPOČTŮ A FINANCOVÁNÍ
 

Účel zpracování osobních údajů: Vedení agendy pro povolování VHP a konání tombol ( dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách), administrace FRB a FŽP , zpracovávání daňových přiznání pro daň z převodu nemovitostí ( dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí)

 • Kategorie osobních údajů: Osobní údaje nezbytné pro zpracování výše uvedeného
 • Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby
 • Kategorie příjemců: Městský úřad, krajský úřad finanční úřad
 • Doba uchování osobních údajů: Dle spisového a skartačního řádu.

ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE MAJETKU 

Účel zpracování: zajištění agendy poplatků ze psů dle vyhlášky Města Uh. Hradiště č. 1/2007 o místním poplatku ze psů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů: povinné fyzické osoby, držitelé psa
 • Kategorie příjemců: MěÚ Uherské Hradiště
 • Doba uchování: 10 let

Účel zpracování: pokladní doklady dle zák.563/1991 Sb., o účetnictví

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů: fyzické a právnické osoby
 • Kategorie příjemců: MěÚ Uherské Hradiště
 • Doba uchování: 10 let

Účel zpracování: likvidace cestovních příkazů dle zák 262/2006 Sb., zákoník práce

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby
 • Kategorie příjemců: MěÚ Uherské Hradiště
 • Doba uchování: 10 let

Účel zpracování: evidence faktur dle zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů: fyzické a právnické osoby
 • Kategorie příjemců: MěÚ Uherské Hradiště
 • Doba uchování: 10 let

Účel zpracování: vedení evidence poplatníků dle zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a platné obecně závazné vyhlášky O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zajištění správy místního poplatku v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP“).

 • Kategorie osobních údajů: Osobní údaje dle ustanovení § 33 ZSDP, který stanoví rozsah oznamovací povinnosti daňových subjektů (poplatníků). Údaje o zákonných zástupcích nezletilých poplatníků k zajištění zastupování v daňovém řízení dle § 10 ZSDP. Splnění oznamovací povinnosti dle § 34 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
 • Kategorie subjektu údajů: Fyzické osoby – poplatníci dle platné obecně závazné vyhlášky O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Fyzické osoby zúčastněné na daňovém řízení dle § 7 ZSDP.
 • Kategorie příjemců: MěÚ Uherské Hradiště, město Uherské Hradiště
 • Doba uchování: Do doby promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky dle § 70 ZSDP a nedaňové pohledávky. Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 31 – úschova účetních dokladů.

Kontakty na odpovědnou osobu

Ekonomický odbor
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Vladimír Moštěk

T: 572 525 200
M: 606 422 779
E: Vladimir.Mostek@mesto-uh_cz