Odbor kultury, školství a sportu

Účel zpracování: Stanovení platů a odměn ředitelům a zástupcům statutárního orgánu škol a školských zařízení zřizovaných městem podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Jméno, příjmení, datum narození, plat. Ředitelé a zástupci statutárního orgánu škol nebo školských zařízení zřizovaných krajem 

Kategorie příjemců: Rada města 

Doba uchování údajů: 5 let 


Účel zpracování: Konkurzní řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích. 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Jméno, příjmení, datum narození, adresa, zaměstnavatel, plat, email, telefon, vzdělání, údaj o zdravotní způsobilosti, údaj o bezúhonnosti. Uchazeči v konkurzním řízení. 

Kategorie příjemců: Konkurzní komise, Rada města 

Doba uchování údajů: 5-10 let 


Účel zpracování: Jmenování a odvolání ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Jméno, příjmení, datum narození, adresa - ředitelé škol nebo školských zařízení zřizovaných městem 

Kategorie příjemců: Rada města 

Doba uchování údajů: 5 let 


Účel zpracování: Vedení osobních spisů ředitelů škol a školských zařízení, zřizovaných městem Uherské Hradiště. 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Jméno, příjmení, datum narození, adresa, plat, odměny, zápočet praxe – ředitelé škol a školských zařízení zřizovaných městem. 

Kategorie příjemců: Referent pověřený vedením evidence 

Doba uchování údajů: 5 let 


Účel zpracování: Žádost o zápis, změnu, výmaz údajů zapisovaných do aplikace Rejstřík škol a školských zařízení. 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu ředitelů, škol nebo školských zařízení. 

Kategorie příjemců: MŠMT, kraj 

Doba uchování údajů: 10 let 


Účel zpracování: Poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu Města Uherského Hradiště, zpracování databází žadatelů o dotaci z oblastí volného času dětí a mládeže, sportu, § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo. Žadatelé o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Města Uherského Hradiště 

Kategorie příjemců: Zastupitelstvo města, rada města, komise pro výchovu a vzdělání a komise sportu. Referent pověřený vedením evidence 

Doba uchování údajů: 5 let 


Účel zpracování: Zveřejňování výsledků a umístění soutěžících v soutěžích a přehlídkách organizovaných městem Uherské Hradiště. Vedení databáze rozhodčích při soutěžích vyhlašovaných městem Uherské Hradiště. Vedení databáze ředitelů škol a školských zařízení a učitelů pověřených organizací soutěží vyhlašovaných městem Uherské Hradiště. 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Jméno, příjmení, titul, adresa (školy, soutěžící), Jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, telefon, e-mail (rozhodčí), Jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail (ředitel školy nebo školského zařízení a učitel pověřený organizací soutěže) 

Kategorie příjemců: Veřejnost, Referent pověřený vedením evidence 

Doba uchování údajů: 5 let 


Účel zpracování: Zveřejňování oceněných osobností města Uherského Hradiště – z oblasti školství a sportu (pedagogové, sportovci, žáci) 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Jméno, příjmení, titul, adresa navštěvované školy, anotace ocenění 

Kategorie příjemců: Veřejnost 

Doba uchování údajů: 5 let


Účel zpracování: Evidence záznamů o úrazech podle § 28,§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Jméno, příjmení, datum narození, adresa, údaj o zdravotním stavu. (Žák, jemuž se stal úraz), Jméno, příjmení, adresa zákonného zástupce (Zákonný zástupce žáka, jemuž se stal úraz) 

Kategorie příjemců: Referent pověřený vedením evidence 

Doba uchování údajů: 5 let 


Účel zpracování: Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Jméno, příjmení, datum narození, adresa, Žadatel o poskytnutí informace 

Kategorie příjemců: Referent pověřený zpracováním odpovědi a vedením evidence 

Doba uchování údajů: 5-10 let 


Účel zpracování: Neinvestiční náklady za žáky, kteří mají trvalé bydliště mimo Uherské Hradiště podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Evidence a předpis nákladů za dojíždějící žáky, kteří plní povinnou školní docházku v Uherském Hradišti. 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Adresní a identifikační údaje. Žáci s trvalým bydlištěm mimo Uherské Hradiště navštěvující ZŠ v Uherském Hradišti (tzv. dojíždějící žáci) 

Kategorie příjemců: Referent pověřený vedením evidence. Organizace, které hradí neinvestiční náklady. 

Doba uchování údajů: 5 let 


Účel zpracování: Neinvestiční náklady za děti, které mají trvalé bydliště mimo Uherské Hradiště podle § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Evidence a předpis nákladů za dojíždějící děti, které plní předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v Uherském Hradišti. 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Adresní a identifikační údaje. Děti s trvalým bydlištěm mimo Uherské Hradiště navštěvující MŠ v Uherském Hradišti (tzv. dojíždějící děti). 

Kategorie příjemců: Referent pověřený vedením evidence. Organizace, které hradí neinvestiční náklady. 

Doba uchování údajů: 5 let 


Účel zpracování: Archiv osobních spisů a mzdových listů po bývalých zaměstnancích odboru školství zrušeného Okresního úřadu v Uherském Hradišti, kteří ukončili pracovní poměr do 31.12.2002. 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Osobní a citlivé údaje evidované dle zákona o sociálním a zabezpečení a zákona o nemocenském pojištění. Zaměstnanci škol a školských zařízení, kteří ukončili pracovní poměr u Okresního úřadu, odboru školství v Uherském Hradišti do 31.12.2002. 

Kategorie příjemců: Státní úřady (např. FÚ, OSSZ, ČSSZ). Školy a školská zařízení. 

Doba uchování údajů: 50 let 


Účel zpracování: Seznam dětí k zápisu do 1. třídy (dle vyhlášky města o spádovosti škol) podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů - §36 a §178. 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu 

Kategorie příjemců: Ředitelé základních škol, zřizovaných městem Uherské Hradiště 

Doba uchování údajů: 5 let 


Účel zpracování: Registr uchazečů o zaměstnání ve školství. 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají: Jméno, příjmení, adresa, aprobace pedagogů, telefon, e-mail. 

Kategorie příjemců: Ředitelé škol a školských zařízení ve správním obvodu Uherské Hradiště 

Doba uchování údajů: 5 let 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dana Stojnová

T: 572 525 600
M: 606 422 494
E: Dana.Stojnova@mesto-uh_cz