Odbor sociálních služeb

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Účel zpracování: Poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým dětem, zprostředkování osvojení a pěstounské péče, správní řízení. (dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se údaje týkají:

1. Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, zdravotní stav, majetkové a sociální poměry, národnost, informace z rejstříku trestů.
2. Fyzické osoby vymezené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
(Rozsah evidence a obsah spisové dokumentace stanoví Směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013.)

Kategorie příjemců: MPSV ČR, Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí, krajský úřad, obecní úřady, osoby pověřené vykonávat sociálně-právní ochranu dětí, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, orgány činné v trestním řízení, soudy, intervenční centra, obecní policie, úřad práce, orgány sociálního zabezpečení, Probační a mediační služba, věznice, Veřejný ochránce práv. (dle § 51 zákona č. 359/1999 Sb.).

Doba uchování: na základě ustanovení § 55 odst. 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, činí doba uložení všech údajů 15 kalendářních let po vyřazení z evidence. 

 

Oddělení plánování a sociálních služeb

Výkon sociální práce

Účel zpracování: Sociální práce s osobami ohroženými nepříznivou sociální situací pobývajícími či zdržujícími se v územním obvodu ORP Uh. Hradiště, a to za účelem řešení jejich individuální sociální situace.

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, adresa pobytu, státní příslušnost, podle individuální situace také zdravotní stav nebo majetkové a sociální poměry.

Kategorie subjektů: Fyzické osoby pobývající a zdržující se na území ORP Uherské Hradiště, dle § 92, odst. d), zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah evidence a obsah spisové dokumentace stanoví vyhláška MPSV č. 332/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne 18. října 2013: Standardizovaný záznam sociálního pracovníka. 

Kategorie příjemců: MPSV ČR, Krajský úřad Zlínského kraje, Úřad práce ČR, Policie ČR, poskytovatelé sociálních služeb městské úřady II. a III. stupně v celé ČR, a to v rámci Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému ministerstva práce a sociálních věcí dle § 93a, odst. 2, zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

Doba uchování: Dle Směrnice č. 16/2014, Spisový řád Městského úřadu Uherské Hradiště a v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů: 10 let po ukončení práce s klientem.  

Výkon agendy sociálního kurátora

Účel zpracování: Sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením z důvodu propuštění z výkonu vazby nebo výkonu trestu, či zabezpečovací detence. Dále zletilé dítě, kterému skončila ústavní či ochranná výchova nebo pěstounská péče (zletilost nebo po 19 roku života) a další osoby ohrožené sociálním vyloučením, např. propuštění z léčby chorobných závislostí ze zdravotnického zařízení, z psychiatrické léčebny (nemocnice) a osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, které nemají zajištěno bydlení, práci, prostředky k obživě a potřebují informace o možnostech pomoci při začlenění se do společnosti. 

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, adresa pobytu, rodné číslo, státní příslušnost, případně dle individuálních okolností zdravotní stav, majetkové a sociální poměry, stanovení dohledu PMS ČR.
(Rozsah evidence a obsah spisové dokumentace stanoví vyhláška MPSV č. 332/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne 18. října 2013 – Standardizovaný záznam sociálního pracovníka).

Kategorie subjektů: Fyzické osoby nacházející se na území ORP Uherské Hradiště, v návaznosti na § 92, zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Kategorie příjemců: MPSV ČR, KÚ Zlínského kraje, Úřad práce ČR, Policie ČR, poskytovatelé sociálních služeb, PMS ČR, obce s rozšířenou působností, zejména v rámci Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému ministerstva práce a sociálních věcí dle § 93a, odst. 2, zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Doba uchování: Dle Směrnice č. 16/2014, Spisový řád Městského úřadu Uherské Hradiště: 10 let po ukončení práce s klientem.


Výkon agendy – zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění

Účel zpracování: Možnost vyzvednutí a nakládání s důchodem původního příjemce s trvalým pobytem na území Uherského Hradiště a městských částí (Jarošov, Mařatice, Míkovice, Sady, Vésky), jinou osobou, s cílem dosažení účelu, ke kterému má dávka – důchod, sloužit, a také aby nedošlo k poškozování zájmu osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný nebo jeho zákonný zástupce výplatu důchodu přijímat.

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, místo trvalého pobytu.  

Kategorie subjektů: Dle § 10, odst. 1, zákona 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ustanovuje Městský úřad fyzické osobě s trvalým pobytem v Uherském Hradišti a městských částech rozhodnutím zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, v návaznosti na zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie příjemců: Městský úřad Uherské Hradiště, Česká správa sociálního zabezpečení.

Doba uchování: Dle Směrnice č. 16/2014, Spisový řád Městského úřadu Uherské Hradiště: 5 let po ukončení práce s klientem. 

 

Stanovení úhrady za stravu a péči u dětí s nařízenou ústavní výchovou v domovech pro osoby se zdravotním postižením

Účel zpracování: zabezpečení plnění vyživovací povinnosti rodičů nezaopatřených dětí s nařízenou ústavní výchovou v domovech pro osoby se zdravotním postižením, a to vydáním rozhodnutí dle § 74, odst. 2, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pobytu, majetkové a sociální poměry.

Kategorie subjektů: Nezaopatřené děti s trvalým pobytem na území správního obvodu ORP Uherské Hradiště a s nařízenou ústavní výchovou. Rodiče těchto dětí, kterým se úhrada stanovuje.

Kategorie příjemců: Městský úřad Uherské Hradiště, zařízení sociálních služeb, kde je umístěn nezletilý, pro něhož je o úhradě rozhodováno, povinní rodiče.

Doba uchování: Dle Směrnice č. 16/2014, Spisový řád Městského úřadu Uherské Hradiště: 10 let po ukončení práce s klientem. 

  

Provádění agendy dle zákona o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů

Účel zpracování: Vydávání tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem, zajištění jejich výroby a distribuce dle § 13, odst. 4, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, titul, rodné číslo, trvalé bydliště.  

Kategorie subjektů: Bezúhonná fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která splňuje podmínky stanovené v § 5 odst. 2, písm. a) a b), zákona o návykových látkách ve znění pozdějších předpisů, díky čemuž získal povolení k zacházení, od Ministerstva zdravotnictví. 

Kategorie příjemců: Městský úřad Uherské Hradiště. 

Doba uchování: Dle Směrnice č. 16/2014, Spisový řád Městského úřadu Uherské Hradiště: 5 let od doby uložení k archivaci.

 

Signál v tísni

Účel zpracování: Cílem je urychlení a zlepšení komunikace mezi složkami poskytujícími okamžitou pomoc a snížení rizika ohrožení člověka, který se ocitne v nouzi. Jedná se o člověka s pobytem na území Uherského Hradiště a městských částí (Jarošov, Mařatice, Míkovice, Sady, Vésky). Signál v tísni je projektem Města Uherské Hradiště schváleným Usnesením 54. schůze rady města, konané dne 29.03.2005, s číslem usnesení 838/54/R/2005. 

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, pravidelná medikace. 

Kategorie subjektů: Osoby z Uherského Hradiště, které pro náhlé zhoršení stavu nejsou schopny přivolat pomoc běžným způsobem (telefonem apod.), současně osoby, které jsou informovány v případě mimořádné události. 

Kategorie příjemců: Městský úřad Uherské Hradiště.

Doba uchování: Dle Směrnice č. 16/2014, Spisový řád Městského úřadu Uherské Hradiště: 5 let od doby uložení k archivaci. 


Veřejné opatrovnictví

Účel zpracování: Na základě usnesení soudů v návaznosti na § 471, odst. 3, zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, ve znění pozdějších předpisů, tam, kde je Město Uherské Hradiště, v přenesené působnosti, ustanoveno veřejným opatrovníkem člověka, který byl omezen ve svéprávnosti podle Nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, adresa pobytu, rodné číslo, státní příslušnost, případně dle individuálních okolností zdravotní stav, majetkové a sociální poměry.

Kategorie subjektů: Fyzické osoby žijící na území ORP Uherské Hradiště, které byly omezeny ve svéprávnosti, a Město Uherské Hradiště jim bylo ustanoveno veřejným opatrovníkem. 

Kategorie příjemců: ČSSZ, Úřad práce ČR, Policie ČR, poskytovatelé sociálních služeb, zaměstnavatelé, finanční instituce, pojišťovny. 

Doba uchování: Dle Směrnice č. 16/2014, Spisový řád Městského úřadu Uherské Hradiště: 10 let od doby uložení k archivaci.


Zprostředkování poskytnutí sociální služby osobám umístěným ve zdravotnickém zařízení 

Účel zpracování: Na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjistit, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovat tak možnost jejich poskytnutí. 

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu 

Kategorie subjektů: Osoby umístěné ve zdravotnickém zařízení, které se nachází na území ORP Uherské Hradiště, v souladu s § 92, odst. c) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Kategorie příjemců: Poskytovatelé sociálních služeb 

Doba uchování: Dle Směrnice č. 16/2014, Spisový řád Městského úřadu Uherské Hradiště: 10 let po ukončení práce s klientem. 

 

Výkon samosprávy 

Dotace

Účel zpracování: Financování sociálních služeb dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – dotace z rozpočtu města a dotace z Fondu sociální pomoci a prevence.

Kategorie osobních údajů: Identifikace žadatele – jméno, příjmení, adresa.

Kategorie subjektů: Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které jsou žadateli o dotace, statutární zástupci neziskových organizací, vyvíjejících veřejně prospěšnou činnost v prevenci sociálně patologických jevů a při poskytování sociálních a navazujících služeb na území města Uherské Hradiště a vyvíjející činnosti na území města Uherské Hradiště. 

Kategorie příjemců: Město Uherské Hradiště a jeho orgány.

Doba uchování: Dle Směrnice č. 16/2014, Spisový řád Městského úřadu Uherské Hradiště: 10 let od doby uložení k archivaci. 

 

Sociální pohřby

Účel zpracování: Zajištění pohřbení osob zemřelých na území města Uherské Hradiště a městských částí, jimž nesjednala žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení. Obec tuto agendu vykonává dle § 5, odst. 1 a 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pobytu, list o prohlídce zemřelého. 

Kategorie subjektů: Osoby, které zemřely na území Uherského Hradiště. 

Kategorie příjemců: Městský úřad Uherské Hradiště, pohřební služba, která zajistí pohřbení. 

Doba uchování: Dle Směrnice č. 16/2014, Spisový řád Městského úřadu Uherské Hradiště: 10 let od doby uložení k archivaci.
 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

PhDr. Petra Karlíková

T: 572 525 770
M: 733 143 616
E: Petra.Karlikova@mesto-uh_cz