Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

ODDĚLENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Správní řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny
 

Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dle prováděcích vyhlášek a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyřizování petic a stížností na úseku ochrany přírody a krajiny

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatel o kácení dřevin a další úkony dle zákona o ochraně přírody a krajiny, fyzická osoba, která se dopustí přestupku, fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí správního deliktu

Kategorie příjemců údajů: MěÚ Uherské Hradiště, město Uherské Hradiště, příslušná obec

Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu


Správní řízení dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 

Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, dle prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, vyřizování petic a stížností na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatel o závazné stanovisko k odnětí zemědělské půdy, žadatel o rozhodnutí o odvodech a další úkony dle uvedeného zákona, fyzická osoba, která se dopustí přestupku, fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí správního deliktu

Kategorie příjemců údajů: MěÚ Uherské Hradiště, Celní úřad Uherské Hradiště, příslušná obec, SFŽP

Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Správní řízení dle zákona o lesích 

Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, dle prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, vyřizování petic a stížností na úseku lesního hospodářství

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatel o závazné stanovisko k odnětí půdy z lesního půdního fondu a další úkony dle zákona o lesích, fyzická osoba, která se dopustí přestupku, fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí správního deliktu

Kategorie příjemců údajů: MěÚ Uherské Hradiště, účastnící řízení, Celní úřad Uherské Hradiště, příslušná obec, SFŽP

Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Správní řízení dle zákona o myslivosti 

Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, dle prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, vyřizování petic a stížností na úseku myslivosti

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatel o vydání loveckého lístku, myslivecká stráž, fyzická osoba, která se dopustí přestupku, fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí správního deliktu

Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Uherské Hradiště, účastníci řízení, Celní úřad Uh. Hradiště

Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Správní řízení dle zákona o rybářství 

Účel zpracování: řízení dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), v platném znění, dle prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatel o vydání rybářského lístku, rybářská stráž

Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Uherské Hradiště, MOMRS

Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Správní řízení dle zákona na ochranu zvířat proti týrání 

Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, dle prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, vyřizování petic a stížností na úseku ochrany zvířat proti týrání

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba, která se dopustí přestupku, fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí správního deliktu

Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Uherské Hradiště, KVS Zlín

Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Správní řízení dle zákona o veterinární péči 

Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, dle prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatel o úkon dle příslušného právního předpisu,

Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Uherské Hradiště, KVS Zlín, KHS Zlín, Městská policie Uherské Hradiště, ČIŽP

Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Správní řízení dle zákona o rostlinolékařské péči 

Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění, dle prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, vyřizování petic a stížností na úseku rostlinolékařské péče

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba, která se dopustí přestupku, fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí správního deliktu

Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Uherské Hradiště, Státní rostlinolékařská správa Uherské Hradiště

Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Správní řízení dle zákona o ochraně ovzduší 

Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění, dle prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyřizování petic a stížností na úseku ochran ovzduší

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: provozovatelé středních a malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, provozovatelé středních a malých stacionárních zdrojů, kteří se dopustí správního deliktu

Kategorie příjemců údajů: MěÚ Uherské Hradiště, Celní úřad Uherské Hradiště, město Uherské Hradiště, SFŽP, MŽP, Krajský úřad Zlín, ČHMU

Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

 

Správní řízení dle zákona o odpadech 

Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, dle prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyřizování petic a stížností na úseku odpadového hospodářství

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, žadatelé o souhlas k upuštění od třídění, původci odpadů ve správním obvodu ORP Uherské Hradiště, fyzická osoba, která se dopustí přestupku, fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí správního deliktu

Kategorie příjemců údajů: MěÚ Uherské Hradiště, město Uherské Hradiště, příslušná obec, SFŽP, MŽP, Krajský úřad Zlín

Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Správní řízení dle vodního zákona 

Účel zpracování: vedení správního řízení dle zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, v platném znění, dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, dle prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, vyřizování petic a stížností na úseku vodního hospodářství

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatel o úkon dle příslušného právního předpisu, fyzická osoba, která se dopustí přestupku, fyzická osoba, oprávněná k podnikání a právnická osoba, která se dopustí správního deliktu

Kategorie příjemců údajů: MěÚ Uherské Hradiště, účastníci řízení, MZe

Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

 

 

ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU A PAMÁTKOVÉ PÉČE 

Účel zpracování: vedení řízení podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (územní rozhodování a stavební řízení), vedení řízení podle zákona č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)

Kategorie osobních údajů a subjektů: identifikace stavebníka (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů, právnická osoba)

Kategorie příjemců údajů: MěÚ Uherské Hradiště, stavební odbor

Doba uchování: dokumentace po dobu trvání stavby, ostatní dle skartačního zákona

Kontakty na odpovědnou osobu