Právní odbor

Účel zpracování osobních údajů: Vedení agendy stížností a petic (dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění), poskytování informací (dle zákona č. 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění), vedení agendy přestupků a jiných správních deliktů (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Kategorie osobních údajů: Osobní údaje nezbytné pro zpracování výše uvedeného.

Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby

Kategorie příjemců: Městský úřad, krajský úřad, orgány činné v trestním řízení, soudy, další orgány státní správy (krajská hygienická stanice, ministerstva, atd.)

Doba uchování osobních údajů: Dle spisového a skartačního řádu.

  

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: občané města Uh. Hradiště starší 18 let

Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

 

 

Volební komise 

Účel zpracování: zajištění voleb

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí

Doba uchování: 5 let

  

Oddělení právní - vymáhání pohledávek města 

Účel zpracování osobních údajů: Zajištění správy místních poplatků v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP“) a vymáhání daňových nedoplatků ( § 1 odst.4 ZSDP ). Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – hospodaření s majetkem ( § 38). Vedení evidence poplatníků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a platných obecně závazných městských vyhlášek o místních poplatcích.

Kategorie osobních údajů: Osobní údaje dle ustanovení § 33 ZSDP, který stanoví rozsah oznamovací povinnosti daňových subjektů (poplatníků). Údaje o zákonných zástupcích poplatníků k zajištění zastupování v daňovém řízení dle § 10 ZSDP. Splnění oznamovací povinnosti dle § 34 ZSDP. Fyzické a právnické osoby dle uzavřených smluvních vztahů, přehled předpisů a plateb, evidence dlužníků.

Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby – poplatnící dle platných obecně závazných městských vyhlášek o místních poplatcích. Fyzické osoby – daňoví dlužníci, kterým byla rozhodnutím příslušného správního orgánu města uložena peněžitá povinnost, na jejíž placení a vymáhání se vztahuje ZSDP. Fyzické osoby zúčastněné na daňovém řízení dle § 7 ZSDP. Fyzické a právnické osoby dle uzavřených smluvních vztahů.

Kategorie příjemců: Třetí osoby zúčastněné na daňovém řízení dle § 7 ZSDP, informace dle § 24 ZSDP.

Doba uchování osobních údajů: Do doby promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky dle § 70 ZSDP a nedaňové pohledávky. Dle zákona č.499/24 Sb., o archivnictví a spisové službě Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví , § 31 – úschova účetních dokladů.
 

Ověřování podpisů a listin 

Účel zpracování: Agenda ověřování podpisů a listin

Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: Žadatelé o ověřování podpisu nebo listiny

Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Uherské Hradiště

Doba uchování: 10 let
 

Personální a mzdové oddělení 

Účel zpracování osobních údajů: Zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených vedením mzdové evidence a personální evidence

Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektů údajů: Zaměstnanci zařazení k výkonu práce do městského úřadu a MP, zaměstnanci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, a zastupitelé města, členové zastupitelstva, výborů a komisí, uchazeči o zaměstnání v souvislosti s vyhlašovanými výběrovými řízeními dle zákona 312/2002 Sb. o úředních územních samosprávných celků , ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem a členové volebních komisí

Kategorie osobních údajů: osobní a citlivé údaje evidované dle zákona, např. zákon o sociálním zabezpečení, o nemocenském pojištění,o daních z příjmů

Kategorie příjemců: státní úřady, např. OSSZ, MF ČR, FÚ, banky, zdravotní pojišťovny, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, lékaři zdravotní preventivní péče, fyzické a právnické osoby realizující odborná školení, kontrolní orgány

Doba uchování osobních údajů: dle spisového a skartačního řádu.

Kontakty na odpovědnou osobu

Právní odbor
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

JUDr. Dana Šilhavíková

T: 572 525 300
M: 728 932 216
E: Dana.Silhavikova@mesto-uh_cz