Zprostředkování kontaktu

Dne 01. 07. 2010 nabývá účinnosti novela zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jejíž ust. § 8 umožňuje občanům zprostředkování kontaktu.

Zprostředkování kontaktu se uskutečňuje na základě Žádosti o zprostředkování kontaktu.

 

Ministerstvo vnitra zašle kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě (žadateli). Kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.

 

Ministerstvo vnitra vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) písemně pouze v následujících případech:

  • pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat
  • pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území ČR
  • pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou

(Pozn. za osobu blízkou se dle § 8 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb. rozumí: otec, matka, prarodiče, sourozenec, díte, vnuk, manžel nebo registrovaný partner)

 

Správní poplatek za zprostředkování kontaktu je 500 Kč a je možno je uhradit:

  • kolkovou známkou
  • v hotovosti při podání žádosti na úřadě
  • zasláním na účet Ministerstva vnitra (viz. žádost)

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz