Způsoby varování a vyrozumění obyvatelstva

VŠEOBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

 • NEPANIKAŘTE, vždy se snažte zachovat klid a jednat s rozmyslem.
 • RESPEKTUJTE situaci a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, rozhlasové vozy, SMS zprávy, pokyny záchranářů, zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
 • NETELEFONUJTE zbytečně, přetěžujete síť.
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým a nemocným lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví, teprve potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů veřejné správy.
 • NEBRAŇTE příjezdu a činnosti záchranářských jednotek svojí zvědavostí a snahou sledovat cizí neštěstí z co nejkratší vzdálenosti.

 

CO DĚLAT, KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA


Krok první: Zachovejte klid!

 

Krok druhý: Jste-li na ulici, snažte se ukrýt v nejbližší budově. Cítíte-li zápach, přitiskněte si na nos a ústa provizorní „filtr“ . V místnosti zavřete okna a vypněte klimatizaci a odvětrání. Pokud to situace umožňuje, okno utěsněte, stejně tak jako případnou škvíru pode dveřmi. Pomozte spoluobčanům, kteří pomoc potřebují. A stále zachovávejte klid!

 

Krok třetí: Máte-li možnost, zapněte rádio a nalaďte buď:

 • Český rozhlas Brno – FM 97,5 MHz,
 • Kiss Publikum – FM 96,5 MHz (Uh. Hradiště), FM 90,3 MHz (Zlín),
 • AZ Rádio – FM 89,6 MHz (Zlín), FM 95,6 MHz (Vsetín),
 • Rádio Zlín – FM 91,7 MHz (Zlín), FM 96,2 MHz (Uh. Brod), FM 102,5 MHz (Vsetín),
 • Rádio Čas – FM 103,6 MHz (Zlín), FM 105,9 MHz (Val. Meziříčí),
 • Rádio Apollo – FM 99,8 MHz (Val. Meziříčí), FM 101,7 MHZ (Vsetín).

Další informace lze čerpat z hromadných sdělovacích prostředků s celostátní působností:

 • veřejnoprávní rozhlas – stanice RADIOŽURNÁL (pásmo VKV II),
 • PRAHA (pásmo SV)veřejnoprávní televize – programový okruh ČT1 a ČT2,
 • tisk,
 • soukromé televizní a rozhlasové stanice např. Nova, Prima, Evropa2, F1.

Státní správa a samospráva využívá i místních informačních prostředků:

 • Místního rozhlasu v příslušné obci,
 • Místní tisk,
 • Vyhlášky pro obyvatelstvo.

Orgány zodpovědné za řešení situace (policie, hasiči, atd.) mohou navíc použít:

 • megafony,
 • rozhlasové vozy,
 • osobní informování,
 • další speciální prostředky.

 

ZPŮSOBY VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ OBYVATELSTVA

1. Signál pro varování občanů „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“:

 

Tón sirény Délka tónu Název signálu
Kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha

 


 

  

Varovný signál "všeobecná výstraha" je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

 

Kolísavý tón

 


Varianty hlasových zpráv, které mohou následovat po zvukovém signálu sirény „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“:
 • Zpráva "Všeobecná výstraha":

GONG " Všeobecná výstraha! Všeobecná výstraha! Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha!" GONG

 • Zpráva "Nebezpečí zátopové vlny":

GONG " Nebezpečí zátopové vlny! Ohrožení zátopovou vlnou! Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny!" GONG

 • Zpráva "Chemická havárie":

GONG "Chemická havárie! Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie! "GONG

 • Zpráva"Radiační havárie":

GONG "Radiační havárie! Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie!" GONG

 

 

DALŠÍ VYHLAŠOVANÉ SIGNÁLY (které nejsou varovnými signály)

2. Signál „POŽÁRNÍ POPLACH“* pro vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany:

 

Tón sirény Délka tónu Název signálu
přerušovaný 60 vteřin Požární poplach

 

 

 

  

Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény a napodobuje hlas trubky troubící tón "HOŘÍ,"HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).


Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.
Poznámka: elektronická siréna vytváří signál střídavým přepínáním nižšího a vyššího tónu v intervalu 2 sekund. Signál může být doplněn verbální informací.

 

Požární poplach


 

Požární poplach - elektronická siréna

 

3. Signál „ZKOUŠKA SIRÉN“

 

 Tón sirény  Délka tónu Název signálu 
 nepřerušovaný 140 vteřin   Zkouška sirén

 

 

 

Trvalý tón

 

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin, v poledne, akustickou zkouškou koncových prvků varování. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: zazní GONG; text: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén"; zazní GONG.