Zřízení datové schránky

4. Základní informace k životní situaci
 • Datová schránka je elektronické úložiště, které slouží k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči nim. Zajistí komunikaci s veřejnou správou (podání vůči veřejné správě a naopak doručování ze strany veřejné správy). Nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě – proužkové obálky s doručenkou, které chodí poštou.
 • Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra, provozovatelem je držitel poštovní licence (Česká pošta, s.p.).
 • Požádat o zřízení datové schránky je také možné přes kontaktní místo Czech POINT. 
 • Podrobné informace:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Co je zapotřebí:

 • Fyzická osoba (občan) pro zřízení datové schránky prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), úředník vyplní žádost a odešle ji. Občan obdrží potvrzení o přijetí žádosti.
 • Fyzická osoba podnikající (živnostník) pro zřízení datové schránky prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a doklad o tom, že je podnikající fyzická osoba (lze případně vydat na místě). Úředník vyplní žádost, zkonvertuje do ní doklad o živnosti a žádost odešle. Živnostník obdrží potvrzení o přijetí žádosti.
 • Žadatel zpravidla obdrží do 3 dnů od podání žádosti z Ministerstva vnitra přístupové údaje do své datové schránky. Tyto údaje jsou doručovány do vlastních rukou v obálce se žlutým pruhem. Pokud se z jakýchkoliv důvodů posuzuje žádost ve správním řízení, vyrozumí úředník žadatele o patnáctidenní lhůtě. 
  Aktivace datové schránky a vyzvednutí přístupových údajů může být proveden prostřednictvím e-mailové schránky žadatele, který o to požádá. 
 • Podrobné informace: Jak požádat o zřízení datové schránky

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Dostavit se na kontaktní místo Czech POINT a požádat o zřízení datové schránky. 


8. Na které instituci životní situaci řešit
 • Kontaktní místa Czech POINT
  • obecní a městské úřady
  • magistráty statutárních měst
  • krajské úřady
  • pobočky České pošty a.s. označených logem Czech POINT  

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Pracoviště Czech POINT:

 • Podatelna, informace - Masarykovo nám. 19; tel. 572 525 111
Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 15:30
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 15.00
8.00 - 14.00


 

 • Právní odbor - Masarykovo nám. 19 (kanc. ověřování listin a podpisů); tel. 572 525 304
Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 15:30
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 15.00
8.00 - 14.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 • Fyzická osoba (občan) předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).
 • Fyzická osoba podnikající (živnostník) předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a doklad o tom, že je podnikající fyzická osoba (lze případně vydat na místě). 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 • Žadatel nepotřebuje žádný formulář, příp. si může připravit vyplněnou žádost, kterou předá obsluze kontaktního místa Czech POINT. 
 • Podrobné informace jsou k dispozici na http://www.datoveschranky.info/.  

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Zřízení datové schránky je bez poplatku.  


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Datová schránka bude zřízena do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
 • V určitých případech bude žadatel vyzván k doložení příloh.
  Např. Doporučenou přílohou žádosti právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku by měl být doklad o tom, že žadatel je oprávněn za tuto společnost jednat. Doložit to může například jmenovacím dekretem, notářským zápisem z valné hromady apod. Pokud toto nedoloží, MV žádost nevyřídí ve lhůtě 3 dnů, ale vyzve žadatele o doložení takového oprávnění.
 • Žádosti, které svým charakterem budou vyžadovat listinné přílohy (speciální zmocnění, zápis z jednání valné hromady apod.), budou provedeny pomocí téhož formuláře. Listinné přílohy budou v průběhu procesu zkonvertovány do digitální podoby (bude se jednat o speciální typ autorizované konverze z moci úřední) a přiloženy k žádosti, o které bude standardně rozhodováno ve správním řízení. V těchto případech proto žadatel také obdrží potvrzení o přijetí žádosti obsahující její číslo jednací.

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Žádost o zřízení datové schránky lze podat elektronicky na ePodatelnu Ministerstva vnitra ČR. Žádost musí být podle zákona elektronicky podepsána kvalifikovaným certifikátem.   


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.


18. Jaké jsou související předpisy 
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek v platném znění 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné sankce se neuplatňují. 


21. Nejčastější dotazy

Datové schránky


22. Další informace

Datové schránky 


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor organizační správy a informatiky Městského úřadu Uherské Hradiště.


26. Kontaktní osoba

Jindřich Stašek
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 135 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2017-09-13


28. Popis byl naposledy aktualizován

2017-09-13 


29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace