Datové schránky

4. Základní informace k životní situaci
 • Kontaktní místo veřejné správy je prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek.
 • Na kontaktním místě lze zajistit:
  • zřízení datové schránky na žádost
  • přidat pověřenou osobu
  • zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • Fyzická osoba, která chce založit datovou schránku nebo provést úkon týkající se datové schránky, ke která má vydány přístupové údaje.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Co je zapotřebí:

 • Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), příp. IČO organizace.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Dostavit se na kontaktní místo Czech POINT a požádat o zřízení datové schránky. 


8. Na které instituci životní situaci řešit
 • Kontaktní místa Czech POINT
  • obecní a městské úřady
  • magistráty statutárních měst
  • krajské úřady
  • pobočky České pošty a.s. označených logem Czech POINT  

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Pracoviště Czech POINT:

 • Podatelna, informace - Masarykovo nám. 19; tel. 572 525 111
Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 • Občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 • Žadatel nepotřebuje žádný formulář.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Poplatky nejsou stanoveny. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vše je vyřízeno na počkání.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
 • V určitých případech bude žadatel vyzván k doložení příloh.
  Např. Doporučenou přílohou žádosti právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku by měl být doklad o tom, že žadatel je oprávněn za tuto společnost jednat. Doložit to může například jmenovacím dekretem, notářským zápisem z valné hromady apod. Pokud toto nedoloží, MV žádost nevyřídí ve lhůtě 3 dnů, ale vyzve žadatele o doložení takového oprávnění.
 • Žádosti, které svým charakterem budou vyžadovat listinné přílohy (speciální zmocnění, zápis z jednání valné hromady apod.), budou provedeny pomocí téhož formuláře. Listinné přílohy budou v průběhu procesu zkonvertovány do digitální podoby (bude se jednat o speciální typ autorizované konverze z moci úřední) a přiloženy k žádosti, o které bude standardně rozhodováno ve správním řízení. V těchto případech proto žadatel také obdrží potvrzení o přijetí žádosti obsahující její číslo jednací.

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Datovou schránku lze založit online pomocí Identity občana - Zřízení datové schránky online po přihlášení přes Identitu občana, bez návštěvy Czech POINT (mojedatovaschranka.cz)


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.


18. Jaké jsou související předpisy 
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek v platném znění 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné sankce se neuplatňují. 


21. Nejčastější dotazy

ePoradna (mojedatovaschranka.cz)


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor organizační správy a informatiky Městského úřadu Uherské Hradiště.


26. Kontaktní osoba

Jindřich Stašek
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 135 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.04.2023


28. Popis byl naposledy aktualizován

26.04.2023 


29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace