Zrušení veřejného projednání návrhu Územního plánu Buchlovice

Buchlovice - kostel sv. Martina Vážení občané, s ohledem na žádost určeného zastupitele oznamujeme, že se veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Územní plánu Buchlovice s prvky regulačního plánu s jeho odborným výkladem, které se mělo uskutečnit dne 17.04.2023 v 15:00 hodin v restauraci U Páva v Buchlovicích, ruší.

Důvodem pro zrušení je přepracování návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Buchlovice, pořizovaného s prvky regulačního plánu do „Jednotného standardu územně plánovací dokumentace“  a to v souladu s ust. § 20a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů ve spojení s metodickou činností nadřízených orgánů úřadu územního plánování.

Nový termín konání veřejného projednání bude řádně oznámen veřejnou vyhláškou.

 Námitky, připomínky a stanoviska uplatněné písemně v termínu ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující konání veřejné projednání (č.j. MUUH-SŽP/29152/2023/DubP) ze dne 14.03.2023, tj. 15.03.2023, do dne vyvěšení veřejné vyhlášky o zrušení konání veřejného projednání, tj. 17.03.2023, budou akceptovány a vypořádány jako řádně podané.

Veřejná vyhláška o zrušení veřejného projednání návrhu ÚP Buchlovice

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jaroslav Vávra

T: 572 525 252
M: 733 696 921
E: Jaroslav.Vavra@mesto-uh_cz