Zvláštní užívání veřejného prostranství

4. Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká vyřízení zvláštního užívání veřejného prostranství tj. umístění prodejních stánků na veřejném prostranství, umístění reklamních zařízení, pořádání kulturních, společenských, sportovní a propagačních akcí. Dále je také zvláštním užíváním veřejného prostranství umístění stavebního zařízení, skládky a provádění výkopových prací na veřejném prostranství.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává soukromá osoba, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona i právnická osoba.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Žadatel s sebou musí mít doklady, uvedené v bodu č. 10.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti na místně příslušném úřadě, který je odpovědný za zvláštní užívání veřejného prostranství.


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Na Městském úřadu Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33.  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Protzkarova 33

Úřední hodiny:

Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00

Po telefonické domluvě kdykoliv.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 • souhlas majitele pozemku, kterým může být Město Uherské Hradiště
 • situační náčrt s vyznačením plochy zvláštního užívání veřejného prostranství
 • doklad o zaplacení místního poplatku dle OZV Města Uherské Hradiště č. 1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Pro zvláštní užívání veřejného prostranství je nutné vyplnit formulář "Žádost o souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství". Formuláře jsou k dispozici přímo na pracovišti, kde je žadatel vyplní za pomoci úředníka a na webových stránkách města Uherské Hradiště.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Poplatek za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb 

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství k umístění zařízení k prodeji zboží činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:
  1. při využití pevně zabudovaného pultu: za umístění prodejních zařízení pod plochou pultu 100 Kč
  2. při využití pevně zabudovaného pultu: za umístění prodejních zařízení na rozšířené ploše záboru 50 Kč
  3. prodej z mobilního prodejního zařízení (stoly, stánky, stojany) 50 Kč
  4. prodej před provozovnou do 2 m² v k.ú. Uherské Hradiště a v k.ú. Mařatice 50 Kč
  5. prodej před provozovnou do 2 m² v k.ú. Jarošov, k.ú. Sady, k.ú. Vésky a v k.ú. Míkovice 20 Kč
  6. prodej před provozovnou nad 2 m² v k.ú. Uherské Hradiště a k.ú. Mařatice 100 Kč
  7. umístění restauračních stanů pro prodej zboží při pořádání kulturních a společenských akcí 20 Kč

Poplatek za umístění reklamních zařízení 

 1. Poplatek za umístění reklamních zařízení (pevné, přenosné, stojany na kola) na sjednanou dobu činí:
  1. s plochou tabule do 0,6 m2 (mimo městskou památkovou zónu) 250 Kč/měsíc
  2. s plochou tabule do 0,6 m2 v městské památkové zóně 500 Kč/měsíc
  3. s plochou tabule do 2 m2 (mimo městskou památkovou zónu) 400 Kč/měsíc
  4. s plochou tabule do 2 m2 v městské památkové zóně 700 Kč/měsíc
  5. s plochou tabule nad 2 m2 do 3 m2 1000 Kč/měsíc
  6. s plochou tabule nad 3 m2 1650 Kč/měsíc
 2. Poplatek za umístění informačního panelu s uvedením seznamu provozoven umístěných v objektu činí:
  1. v k.ú. Uherské Hradiště v městské památkové zóně 9 160 Kč/měsíc
  2. v k.ú. Uherské Hradiště mimo městskou památkovou zónu a v k.ú. Mařatice 85 Kč/měsíc
  3. v k.ú. Jarošov, k.ú. Míkovice, k.ú. Sady a k.ú. Vésky 45 Kč/měsíc
 3. Poplatek za umístění mobilního reklamního stojanu s plochou tabule do 0,6 m2 na sjednanou dobu (kratší než 1 měsíc) činí za každý i započatý m2 užívané plochy a každý i započatý den 30 Kč.
 4. Poplatek za umístění reklamního zařízení – mobilních stojanů pro letáky, reklamní tiskoviny, apod. činí za každý i započatý m2 užívané plochy a každý i započatý den 50 Kč.
 5. Poplatek za umístění mobilního reklamního zařízení upozorňujícího na představení cirkusů, varieté, kin, divadel a jiné kulturní akce po dobu max.10 dní činí za každý i započatý m2 užívané plochy a každý i započatý den 10 Kč.
 6. Poplatek za umístění mobilního reklamního zařízení při pořádání reklamních akcí na sjednanou dobu činí za každý i započatý m² a každý i započatý den 100 Kč. 

Poplatek za umístění stavebního zařízení, skládky a provádění výkopových prací

 1. Poplatek za umístění stavebního zařízení, poplatek za umístění skládky a poplatek za provádění výkopových prací činí na veřejných prostranstvích mimo komunikace za každý i započatý m² a každý i započatý den:  
  • v k.ú. Uherské Hradiště v městské památkové zóně 5 Kč
  • v k.ú. Uherské Hradiště (mimo městskou památkovou zónu) a v k.ú. Mařatice 4 Kč
  • v k.ú. Jarošov, k.ú. Míkovice, k.ú. Sady a k.ú. Vésky 2 Kč
  • v případě havárií vodovodů, kanalizací a jiných podzemních vedení 10 Kč 
 2. Poplatek za umístění stavebního zařízení, poplatek za umístění skládky a poplatek za provádění výkopových prací při zvláštním užíváním komunikací činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:
 • umístění skládky, stavebního zařízení a provádění výkopových prací 10 Kč
 • při umístění lešení s možností podchodu 5 Kč
 • za užívání vymezené plochy při uzavírce z důvodu zajištění bezpečnosti, při provádění staveb či rekonstrukcích objektů 1 Kč 

Poplatky ostatní

Paušální poplatek za umístění zařízení cirkusů činí 15.000 Kč/týden.

Poplatek za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí: 

 1. Poplatek za umístění zařízení lunaparků, včetně projížděk na zvířatech, umístění obytné maringotky, návěsu, přívěsu a nákladního vozidla (součást lunaparku) činí za každý i započatý l m2 a každý i započatý den 4 Kč.
 2. Poplatek za umístění jiné obdobné atrakce činí za každý i započatý l m2 a každý i započatý den 4 Kč. 
 3. Poplatek za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce činí za každý i započatý l m2 a každý i započatý den 1 Kč.
 4. Poplatek za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce činí za každý i započatý l m2 a každý i započatý den 1 Kč.
 5. Poplatek za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl činí za každý i započatý l m2 a každý i započatý den 1 Kč.    Osvobození

Poplatek se neplatí: 

 1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
 2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

Od poplatku se osvobozují:

 • Vlastník nemovitosti, která je veřejným prostranstvím, při užití tohoto veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 2 odst. 1 této vyhlášky,
 • Informační centrum mládeže, 
 • Městské informační centrum Uherské Hradiště,
 • město Uherské Hradiště,
 • příspěvkové organizace města Uherské Hradiště a Zlínského kraje v případě poplatku za užití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce,
 • pořadatelé kulturních a sportovních akcí, je-li spolupořadatelem město Uherské Hradiště. 

Poplatky se hradí v hotovosti přímo na pokladně nebo po domluvě na účet Města Uherské Hradiště.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku alespoň 30 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. Není-li to z povahy užívání veřejného prostranství možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozději 1 pracovní den předem. Při odstraňování havárie, a z toho důvodu užívání veřejného prostranství za účelem výkopových prací nebo umístění dočasné stavby, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději do dvou pracovních dnů po začátku užívání veřejného prostranství. Ohlašovací povinnost má i osoba, která podle článku 7 této vyhlášky poplatek neplatí nebo je od poplatku osvobozena.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství lze podat elektronicky.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonč. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu s zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a uplatňují se na příslušném úřadě.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce mohou být uloženy dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Tyto informace jsou uvedeny na žádosti o zvláštní užívání místních komunikací a lze je poskytnout také telefonicky.


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí.  


26. Kontaktní osoba 

Ing. Lenka Chytilová, tel. 572 525 553, email: lenka.chytilova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09. 03. 2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

01. 07. 2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení dopravního úřadu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Chytilová

T: 572 525 553
M: 720 402 079
E: Lenka.Chytilova@mesto-uh_cz