GIS - geografický informační systém

Mapový server byl na městském úřadě pořízen v roce 2004. V roce 2017 byl započat proces migrace do nového prostředí. Jeho výhody, které nyní zpřístupňujeme občanům města, jsou především:

  • rychlost,
  • přehlednost (intuitivnost),
  • možnost přístupu uživatelů (interních i externích) odkudkoli, kde je internetové připojení,
  • responzivní design (přizpůsobení mobilním zařízením),
  • lepší možnosti tisku.

Důležité odkazy:


Odkazy na jednotlivé aplikace:

ZÁKLADNÍ APLIKACE
Aplikace obsahuje základní obsah GIS jako jsou vrstvy správních hranic, katastrální mapu, územní identifikaci (odpovídá stavu RUIAN), podkladové mapy, letecké snímky aj.
Základní aplikace

KATASTRÁLNÍ MAPA
Mapa s detailními údaji katastru nemovitostí a užitečnými, z katastru odvozenými vrstvami. Nově si mohou občané města zobrazovat parcely a budovy ve vlastnictví města.
Katastrální mapa


ÚZEMNÍ PLÁN
Mapa se všemi výkresy územního plánu města Uherské Hradiště. Umožňuje zjistit regulativy.
Územní plán

MAPA PASPORTU DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ
Mapy míst, kde si mohou hrát děti a kde se dá sportovat.
Dětská hřiště


MAPA PASPORTU KOMUNIKACÍ
Mapa komunikací, dopravního značení a údržby.
Komunikace

MAPA PASPORTU MOBILIÁŘE
Lavičky, stojany na kola, …
Mobiliář


MAPA PASPORTU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Mapa kontejnerových stání, odpadkových košů a stanovišť odpadu.
Odpady

MAPA PASPORTU OSVĚTLENÍ
Stožáry osvětlení a informace o případné poruše rozvaděče.
Osvětlení


MAPA PŮSOBNOSTI ÚŘADŮ
Mapa s daty ČSÚ, územní působnosti stavebních úřadů (ZSJ, sčítací obvody).
Působnost úřadu

MAPA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Aplikace obsahuje veřejná prostranství pro účely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku.
Veřejná prostranství


TURISTICKÁ MAPA
Turistické trasy, cyklotrasy a body zájmu na území Slovácka.
Turistická mapa

MAPA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Mapa se záplavových území.

Krizové řízení


SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Mapa zobrazuje dostupné služby pro rodiny, seniory, zdrav. postižené a osoby ohrožené soc. vyloučením.
Sociální služby

STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM UH
Mapový projekt vznikl v dubnu 2007 a zpracovali ho Ing. arch. Zuzana Syrová a Ing. arch. Jiří Syrový. 
Historicky Uh


STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM MAŘATICE
Mapový projekt vznikl v dubnu 2007 a zpracovali ho Ing. arch. Zuzana Syrová a Ing. arch. Jiří Syrový. 
Historicky Mařatice

E-ANALÝZA BEZPEČNOSTI
Projekt je určen pro zlepšení bezpečnosti obyvatel UH a okolí. Mapuje místa s nejvíce přestupky.
eAnalýza bezpečnosti


ANALYTICKÁ APLIKACE
Aplikace na prohlížení hlášení závad zpětně s možností dotazování.
Analytická - Zlepši své město

ZLEPŠI SVÉ MĚSTO
Aplikace pro občany Uherského Hradiště pro hlášení závady či návrhu ke zlepšení.
Zlepši své město

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Hradební 1198
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Martin Hudec

T: 572 525 147
M: 739 223 480
E: Martin.Hudec@mesto-uh_cz