GIS - geografický informační systém

Mapový server byl na městském úřadě pořízen v roce 2004. V roce 2017 byl započat proces migrace do nového prostředí. Jeho výhody, které nyní zpřístupňujeme občanům města, jsou především:

  • rychlost,
  • přehlednost (intuitivnost),
  • možnost přístupu uživatelů (interních i externích) odkudkoli, kde je internetové připojení,
  • responzivní design (přizpůsobení mobilním zařízením),
  • lepší možnosti tisku.

Důležité odkazy:


Odkazy na jednotlivé aplikace:

ZÁKLADNÍ APLIKACE
Aplikace obsahuje základní obsah GIS jako jsou vrstvy správních hranic, katastrální mapu, územní identifikaci (odpovídá stavu RUIAN), podkladové mapy, letecké snímky aj.
Základní aplikace

KATASTRÁLNÍ MAPA
Mapa s detailními údaji katastru nemovitostí a užitečnými, z katastru odvozenými vrstvami. Nově si mohou občané města zobrazovat parcely a budovy ve vlastnictví města.
Katastrální mapa


ÚZEMNÍ PLÁN
Mapa se všemi výkresy územního plánu města Uherské Hradiště. Umožňuje zjistit regulativy.
Územní plán

MAPA PASPORTU DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ
Mapy míst, kde si mohou hrát děti a kde se dá sportovat.
Dětská hřiště


MAPA PASPORTU KOMUNIKACÍ
Mapa komunikací, dopravního značení a údržby.
Komunikace

MAPA PASPORTU MOBILIÁŘE
Lavičky, stojany na kola, …
Mobiliář


MAPA PASPORTU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Mapa kontejnerových stání, odpadkových košů a stanovišť odpadu.
Odpady

MAPA PASPORTU OSVĚTLENÍ
Stožáry osvětlení a informace o případné poruše rozvaděče.
Osvětlení


MAPA PŮSOBNOSTI ÚŘADŮ
Mapa s daty ČSÚ, územní působnosti stavebních úřadů (ZSJ, sčítací obvody).
Působnost úřadu

MAPA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Aplikace obsahuje veřejná prostranství pro účely obecně závazných vyhlášek města.
Veřejná prostranství


TURISTICKÁ MAPA
Turistické trasy, cyklotrasy a body zájmu na území Slovácka.
Turistická mapa

MAPA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Mapa záplavových území.

Krizové řízení


SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Mapa zobrazuje dostupné služby pro rodiny, seniory, zdrav. postižené a osoby ohrožené soc. vyloučením.
Sociální služby

STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM UH
Data z průzkumu staveb a ze shromážděných písemných, plánových a obrazových materiálů z území katastru Uherské Hradiště. Autoři: Ing. arch. Zuzana Syrová a Ing. arch. Jiří Syrový.
Historicky Uh


STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM MAŘATICE
 Data z průzkumu staveb a ze shromážděných písemných, plánových a obrazových materiálů z území katastru Mařatice. Autoři: Ing. arch. Zuzana Syrová a Ing. arch. Jiří Syrový.
Historicky Mařatice

ANALÝZA BEZPEČNOSTI
Projekt je určen pro zlepšení bezpečnosti obyvatel UH a okolí. Mapuje místa s nejvíce přestupky.
eAnalýza bezpečnosti


ANALYTICKÁ APLIKACE
Aplikace na prohlížení hlášení závad zpětně s možností dotazování.
Analytická - Zlepši své město

ZLEPŠI SVÉ MĚSTO
Aplikace pro občany Uherského Hradiště pro hlášení závady či návrhu ke zlepšení.
Zlepši své město


MAPA PASPORTU ZELENĚ
Zeleň

KATALOG PROSTOROVÝCH DAT
Prezentační část lokálního katalogového systému metadat EDAS (Evidence dat a služeb). Zjednodušeně: Vyhledání dat a následně jejich otevření či stažení.
Katalog prostorových dat

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Hradební 1198
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Martin Hudec

T: 572 525 147
M: 739 223 480
E: Martin.Hudec@mesto-uh_cz