Městská policie

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití a pravidel bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na území obce, upozorňuje právnické a fyzické osoby na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich nápravě, odhaluje přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem ukládá a vybírá blokové pokuty. 

Kontakt:
 • Městská policie, Hradební ul. 174, 686 01 Uherské Hradiště
 • GPS:  49°4'5.533"N, 17°27'48.715"E
 • Tísňová linka: 156
 • Pevná linka: 572 525 501
Městská policie
 
Velitel městské policie:
velitel městské policie

 

Bc. Vlastimil Pauřík
tel.: +420 572 525 500
e-mail: vlastimil [dot] paurik [at] mesto-uh [dot] cz (vlastimil[dot]paurik[at]mesto-uh[dot]cz)


 Činnost městské policie se řídí Zákonem o obecní policii a jinými zákony a je upravena obecně závaznou vyhláškou.
 • Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • dohlíží na dodržování veřejného pořádku při konání kulturních a sportovních akcí,
 • zajišťuje odchyt toulavých,zdivočelých a vybraných synantropních zvířat (viz. odchyt zvířat),
 • provádí bezplatnou evidenci jízdních kol ( viz. ),
 • zajišťuje bezpečné přecházení školáků přes přechody pro chodce v nebezpečných úsecích a v blízkosti škol,
 • provádí obsluhu Městského kamerového dohlížecího systému   
Morální kodex strážníka městské policie

(Asociacie strážníků obecních a městských policií České republiky)

 • Strážník obecní policie jedná za všech okolností nestranně, přičemž prioritně hájí zájem toho subjektu, na jehož straně stojí psané i nepsané právo.
 • Spory mezi občany řeší strážník tak, aby maximálně snížil riziko, že se spor vyhrotí z projevu verbálního ve fyzické napadání a dojde tak ke škodám na majetku, zdraví a životě osob, žádný z účastníků sporu nesmí nabýt oprávněného dojmu, že strážník jedná ve prospěch neoprávněného subjektu a při svém úkonu nebo zákroku nepostupuje nestranně.
 • Strážník neposkytuje, mimo v zákonem stanovených případech, osobám informace a údaje, které získal nebo se dozvěděl při výkonu pravomoci strážníka.
 • Strážník omezí na zdvořilostní míru vztahy a kontakty s osobami, které nežijí v souladu se zákonem, zejména jedná-li se o osoby s kriminální minulostí, recidivisty a osoby narušující mezilidské vztahy.
 • Strážník na své rodinné příslušníky, osoby blízké a přátele působí tak, aby v rozporu se zásadami nestrannosti a rovného přístupu, nemusel vystupovat v jejich prospěch a nikdy se takového jednání v jejich prospěch nedopustil.
 • Strážník obecní policie vystupuje při výkonu své pravomoci i v osobním životě tak, aby neporušoval právní předpisy a jeho jednání nebylo v rozporu s dobrými mravy, strážník tak jedná z osobního přesvědčení.
 • Strážník se v zájmu kvality své práce vzdělává i nad rámec zákonem stanovené povinnosti.

Odkazy na weby zabývající se tématikou obecní policie

Zveřejněno dne: 19. červenec 2023. Aktualizováno: 12. duben 2024