Povinně zveřejňované informace

Město Uherské Hradiště, jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje informace dle § 5 odst. 1 a 2.

1. Oficiální název  

Město Uherské Hradiště   


2. Důvod a způsob založení

Město Uherské Hradiště vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony, zejména Ústavou ČR (Hlava sedmá) a zákonem č. 128/200 Sb, o obcích).
Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město spravuje své záležitosti samostatně.

Při výkonu státní správy se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích, usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.


3. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
Uherské Hradiště
686 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště

Protzkarova 33, Uherské Hradiště

Revoluční 1023, Uherské Hradiště

Hradební 174, Uherské Hradiště

Hradební 1198, Uherské Hradiště

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetové stránky

4.6 Adresa podatelny

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
Uherské Hradiště
686 01

4.7. Elektronická adresa podatelny

  • epodatelna [at] mesto-uh [dot] cz (epodatelna[at]mesto-uh[dot]cz)

4.8. Datová schránka

  • ef2b3c5

5. Případné platby lze poukázat


6. IČO

  • 00291471 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

  • CZ00291471

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet


9. Žádosti o informace


10. Příjem podání a podnětů


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Doposud nebylo použito.


13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence


14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky

Oddělení spisové služby

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Jindřich Stašek

T: 572 525 135
M: 776 894 807