Ochrana osobních údajů (GDPR)

Město Uherské Hradiště zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Město Uherské Hradiště je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 00291471
telefon: +420 572 525 111
e-mail: epodatelna [at] mesto-uh [dot] cz (epodatelna[at]mesto-uh[dot]cz)
ID datové schránky: ef2b3c5

Město Uherské Hradiště na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 00291471
telefon: +420 572 525 182
e-mail: gdpr [at] mesto-uh [dot] cz (gdpr[at]mesto-uh[dot]cz)
ID datové schránky: ef2b3c5

Zpracování osobních údajů

Město Uherské Hradiště jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

  • výkonu státní správy,

  • výkonu samosprávy,

  • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,

  • zajištění interních procesů,

  • komunikace s občany.

 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na město Uherské Hradiště vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je město pověřeno.

Další nezbytné osobní údaje jsou případně shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi městem a subjekty osobních údajů.

Město za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů zpracovává, na základě svého oprávněného zájmu, zejména osobní údaje návštěvníků a zaměstnanců města zpracovávané v kamerovém systému úřadu. Oprávněný zájem města spočívá ve snaze zajistit efektivně bezpečnost, ochranu osob a majetku, ochranu před krádežemi, prevencí proti vandalismu. V souvislosti s nutností zajištění některých interních procesů a komunikace s občany zpracovává dále město, ve svém oprávněném zájmu, některé adresní a identifikační údaje svých zaměstnanců a členů orgánů města.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u města nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Záznamy o činnostech zpracování naleznete v souboru

Z obecného nařízení o ochraně osobních údajů vám vyplývají práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Přehled práv subjektu údajů podle zákonnosti zpracování osobních údajů uvedených v jednotlivých článcích nařízení GDPR naleznete zde:

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Město Uherské Hradiště přijímá žádosti o informace v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti

  • přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
  • přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
  • ověření totožnosti nahlédnutím do průkazu totožnosti nebo jiného dokladu, ze kterého lze osobu dostatečně identifikovat
  • listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

V případě nedoložení totožnosti osoby je žádost odmítnuta.

Poskytnutí informace je bezplatné. V případě, že požadavek na poskytnutí informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, je možné požadovat úhradu přiměřených nákladů podle sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek je možné odmítnout.

Důležité odkazy

Ministerstvo vnitra České republiky: www.mvcr.cz/gdpr

Úřad pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz/gdpr

Úplné znění nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): eur-lex.europa.eu

Definice základních pojmů užívaných v oblasti ochrany osobních údajů

 

 

Zveřejněno dne: 17. červenec 2023. Aktualizováno: 25. říjen 2023

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar interního auditu

Hradební 1198
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Ing. Martina Blahová

T: 572 525 182
M: 605 203 069