Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

Popis činností 

a) matriční agenda

 • vede matriční knihy a sbírky listin pro Uherské Hradiště, Podolí a Popovice,
 • zavádí matriční události do Informačního systému evidence obyvatel pro Ministerstvo vnitra ČR,
 • vydává matriční doklady, jejich druhopisy a umožňuje nahlížení do matrik,
 • vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matričních knihách,
 • zajišťuje občanské sňatky, vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení k církevnímu sňatku, povolení uzavření manželství mimo povolené místo či dobu ve svém správním obvodu,
 • přijímá prohlášení o vstupu do partnerství na jím určeném místě v jeho správním obvodu a jím určené době, vydává povolení ke vstupu do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoli vhodnou dobu,
 • přijímá žádosti o zápisy matričních událostí do zvláštní matriky a vyhotovuje podklady k jejich zápisům do zvláštní matriky,
 • vydává rozhodnutí ve věcech změny jména a příjmení, druhého jména a otázky příbuzné,
 • provádí dodatečné změny a záznamy v matričních knihách,
 • ověřuje pravost podpisů matrikářů a úředních razítek matričních úřadů v rámci svého správního obvodu na veřejných listinách, provádí kontrolní a metodickou činnost u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu nejméně jednou ročně,
 • uchovává a aktualizuje sbírku listin a uchovává a aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31.12.1958 pro matriční úřady zařazené v jeho správním obvodu,
 • zajišťuje šetření státního občanství ve sporných případech,
 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů a vystavuje výpisy z rejstříku trestů.

b) evidence obyvatel 

 • zpracovává údaje v informačním systému evidence obyvatel Městského úřadu Uherské Hradiště, v informačním systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR a Registru obyvatel,
 • zajišťuje řešení reklamací, oprav chybných údajů a blokování nepřesných údajů v informačním systému proti případnému dalšímu zpracování,
 • poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo pokud to vyžaduje činnost orgánů státní správy a orgánů pověřených výkonem státní správy vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti,
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu na území města Uherské Hradiště,
 • vydává rozhodnutí o rušení místa trvalého pobytu,
 • vede evidenci zákazu pobytu,
 • vlastníkům objektů sděluje změnu v počtu přihlášených osob.

c) občanské průkazy a cestovní doklady 

 • přijímá a zpracovává žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • postupuje žádosti o vydání občanského průkazu na příslušné správní úřady, zasílá vydané cestovní doklady k převzetí na zastupitelské úřady a do jiných správních obvodů,
 • pořizuje biometrické údaje včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu,
 • kontroluje funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji,
 • přijímá od občanů, Policie ČR a příslušných správních orgánů ohlášení o ztrátě, odcizení, poškození, znehodnocení nebo zničení občanského průkazu nebo cestovního dokladu,
 • vydává potvrzení o občanském průkazu a vede jejich evidenci,
 • vydává rozhodnutí o skončení doby platnosti občanského průkazu nebo cestovního dokladu,
 • bere do úschovy občanské průkazy občana po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí,
 • vede evidenci hlášení o vystavení náhradního cestovního dokladu ze zastupitelských úřadů,
 • řeší přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů příkazem na místě,
 • předává údaje z informačního systému občanských průkazů a informačního systému cestovních dokladů do databáze Ministerstva vnitra ČR,
 • poskytuje údaje z informačního systému evidence občanských průkazů a cestovních dokladů oprávněným subjektům dle zvláštního právního předpisu.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend

Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Kateřina Moravcová DiS.

T: 572 525 813
M: 739 488 529