Oddělení registru řidičů a vozidel

Popis činností

 • vykonává státní správu a státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, včetně přezkoušení odborné způsobilosti,
 • provádí zkoušky profesní způsobilosti řidičů a vede evidenci autoškol,
 • uděluje, rozšiřuje, omezuje, odnímá a podmiňuje řidičská oprávnění,
 • vydává řidičské průkazy, náhradní řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy,
 • vede registr řidičů, neřidičů, cizích řidičů, vydává výpisy z evidence řidičů a bodů,
 • vede evidenci žadatelů v rámci získávání a zdokonalování odborné způsobilosti,
 • vydává paměťové karty řidiče, vozidla a servisní,
 • vede evidenci bodového systému a zaznamenává řidičem dosažený počet bodů,
 • v rámci bodového systému řeší námitky a vede správní řízení,
 • provádí výkon státní správy a státního dozoru na úseku podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích dle zákona,
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných v registru a technickém průkazu silničního vozidla,
 • přiděluje silničním vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost vozidel,
 • zpracovává údaje k vozidlům a předává je do centrálního registru silničních vozidel,
 • provádí zápisy nebo výmazy zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru a technického průkazu vozidla,
 • rozhoduje o zániku silničního vozidla,
 • zpracovává podklady pro potřeby státních orgánů – soudu, policie, exekutorů,
 • vybírá poplatky dle zákona o odpadech (poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků)
 • provádí agendu vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů)
 • uděluje oprávnění k provádění měření emisí silničních motorových vozidel a vydává osvědčení k provozování stanic měření emisí motorových vozidel
 • vykonává funkci dopravního úřadu pro městskou hromadnou dopravu, taxislužbu a příležitostní osobní dopravu.