Správní poplatky - matrika

Vybrané poplatky na úseku matrik dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 01.01.2024

  správní poplatek
vydání prvního rodného, oddacího nebo úmrtního listu a nebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti, jíž se mění zápis v matriční knize zdarma - bez právního poplatku
vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 300 Kč
vydání vícejazyčného standardního formuláře mtričního dokladu 100 Kč
nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matiční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis 50 Kč
vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958

200 Kč
za každou i započatou hodinu

vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného 200 Kč
vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 300 Kč
vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 3000 Kč
uzavření manželství mezi snoubenci nbo vstup do registrovaného patrnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 5000 Kč
uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 3000 Kč
přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce 1000 Kč
vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu 3000 Kč
vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku 500 Kč
vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného patrnerství v cizině nebo s cizincem 500 Kč
vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, v úřední úschově, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popř. sdělení o negativním nálezu 30 Kč za první stránku a 10 Kč za každou další i započatou
Ověření podpisu nebo otisku razítka na dokumntu nebo na jeho stejnopisu 50 Kč

Zveřejněno dne: 31. srpen 2023. Aktualizováno: 28. únor 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend

Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Kateřina Moravcová DiS.

T: 572 525 813
M: 739 488 529