Informace k bodovému systému

Informace o bodovém systému a způsobu provádění odpočtu.

V České republice platí od 1. 7. 2006  dle z. č. 361/2000 Sb. bodové hodnocení se zaměřením na sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů, spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla. K datu 1. 1. 2024 na základě novely z.č. 361/2000 Sb. dochází ke změnám, které jsou spojeny s problematikou bodového hodnocení a v platnost vešla rovněž nová příloha k zákonu, která obsahuje přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích  a počet bodů za tato jednání, a to ve výši 2, 4 nebo 6  bodů. Příslušný obecný úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený počet bodů do celkového počtu 12 bodů.

Výdej dat z registru řidičů, tedy výpis z bodového systému nebo výpis karty řidiče vydává na základě podání žádosti, u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a to fyzické osobě pokud jde o údaj o ní vedený, nebo na základě ověřeného písemného souhlasu osoby, o jejíž údaj fyzická nebo právnická osoba žádá. Tyto údaje je možné rovněž získat online přes Portál dopravy.

Odečítání bodů řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnecení:

1)  se automaticky po době 12-ti po sobě jdoucích kalendářních měsícíh odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů.

2)  se na základě podání žádosti o odečet bodů a po předložení potvrzení, že absolvoval ve středisku bezpeční jízdy školení odečtou 4 body. Potvrzení nesmí být starší jednoho měsíce od podání žádosti o odečet bodů.

Další podmínky pro odečítání bodů jsou stnoveny v § 123e z. č. 361/2000 Sb.

Novinkou, kterou novela z. č. 361/2000 Sb., od data 1. 1. 2024 přinesla, je informování řidičů o jejich bodovém hodnocení při jakékoliv změně bodů, tzn. notifikace bodového hodnocení. Řidič, který požádá o zaslání informace o každé změně bodového hodnocení, bude vždy informován, a to jak v případě záznamu počtu bodů v registru řidičů, tak také v souvislosti s jejich zákonným odečtem. Řidič o tuto službu musí nejdříve požádat. Zákon umožňuje řidiče podat žádost o notifikaci bodů dálkovým způsobem, a to prostřednictvím Portálu dopravy, nebo podat žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný podle místa obvyklého bydliště žadatele. Podání žádosti o zasílání informací o změnách v bodovém hodnocení u obecního úřadu obce s rozšířenou působností je zpoplatněno správním poplatkem 100 Kč, varianta přímo přes Portál dopravy je zdarma.

Žádosti ke stažení: