Oddělení dopravního úřadu

Popis činnosti

 1. Speciální stavební úřad pro stavby pro dopravu
  • u silnic II. a III. třídy, u místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s územní působností pro všechny obce ORP
   • vydává stavební povolení a souhlasy s provedením stavby, povoluje užívání staveb, povoluje odstraňování staveb a nařizuje odstranění staveb nepovolených
   • provádí kontrolní prohlídky staveb,
   • provádí sankční řízení – přestupky a správní delikty v rámci své působnosti,
   • uchovává a archivuje dokumentace staveb v rámci ORP.
 2. Silniční správní úřad
  • u silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s územní působností pro všechny obce ORP, u místních komunikací v aglomeraci Uherské Hradiště
   • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, vede správní řízení, provádí státní dozor a komplexní kontrolní činnost v rozsahu působnosti silničního správního úřadu,
   • zpracovává stanoviska a závazná stanoviska na úseku územního plánování a stavebního řádu,
   • stanovuje dopravní značení v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích,
   • metodicky vede silniční správní úřady obcí v rámci ORP,
   • vede řízení o zřízení věcného břemene na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích,
   • provádí sankční řízení – přestupky a správní delikty v rámci své působnosti.
 3. V rámci společné činnosti státní správy a samosprávy provádí:
  • správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství a zastupuje město v řízeních o povolení zvláštního užívání 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Oddělení dopravního úřadu

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Ing. Dana Zapletalová

T: 572 525 551
M: 721 564 284