Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

Popis činnosti 

 1. Úřad územního plánování
  • územní působnost pro všechny obce ORP včetně Uherského Hradiště
   • pořizuje územně plánovací dokumentaci a její změny pro obce správního obvodu ORP,
   • pořizuje územně analytické podklady pro obvod ORP, poskytuje územně plánovací informace v rámci své působnosti,
   • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování v obcích ORP mimo obcí v působnosti obecného stavebního úřadu.
 2. Obecný stavební úřad
  • územní působnost pro obce Babice, Huštěnovice, Sušice, Jankovice, Košíky, Traplice, Kudlovice a Uherské Hradiště
   • provádí výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu v rozsahu stavebního zákona,
   • provádí kontrolní prohlídky staveb a státní dozory a kontroly staveb podle zákona o státní kontrole pro úřady práce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
   • provádí sankční řízení – přestupky podle přestupkového zákona a správní delikty,
   • provádí záznamy staveb do ISUI (informační systém územní identifikace),
   • kompletuje a archivuje dokumentace staveb pro stavby v Uherském Hradišti a v obcích s územní působností,
   • přiděluje čísla popisná budovám v aglomeraci Uherské Hradiště,
   • provádí výkon působnosti vyvlastňovacího úřadu,
   • zajišťuje výkon činností na základě uzavřených veřejnoprávních smluv v oblasti své působnosti,
   • zpracovává a vydává koordinovaná závazná stanoviska.
 3. Památková péče
  • územní působnost pro všechny obce ORP
   • vykonává státní správu na úseku památkové péče,
   • provádí památkový dohled,
   • pořizuje, vede a udržuje pasport památkových objektů a vede agendu válečných hrobů.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Mgr. Luboš Dovrtěl

T: 572 525 157
M: 731 420 033