Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Popis činnosti  

 • Vodoprávní úřad

  • územní působnost pro všechny obce ORP
   • je speciálním stavebním úřadem pro vodní díla,
   • povoluje odběr, jiné nakládání s podzemními a povrchovými vodami a vypouštění odpadních vod, vydává vodoprávní souhlasy a uděluje vodoprávní vyjádření,
   • provádí vodoprávní dozor a vede vodoprávní evidenci,
   • vykonává veřejnou správu a dozor na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
   • spolupodílí se na přípravě protipovodňových opatření pro všechny obce ORP,
   • vede sankční řízení – přestupky a správní delikty v rámci své působnosti,
   • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům, s výjimkou města Uherské Hradiště.
 • Na úseku životního prostředí

  • Ochrana přírody a krajiny:
   • vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny,
   • povoluje kácení dřevin, posuzuje a povoluje zásahy do významných krajinných prvků,
   • vydává osvědčení o odchovu ptáků v lidské péči,
   • projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku ochrany přírody a krajiny.
  • Ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče:
   • uděluje souhlas k odnětí ze zemědělského půdního fondu a provádí kontrolní činnost na úseku ochrany zemědělského půdního fondu,
   • projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku ochrany zemědělského půdního fondu,
   • na úseku ochrany zvířat proti týrání a na úseku rostlinolékařské péče,
   • rozhoduje o zvláštních opatřeních na úseku ochrany zvířat proti týrání,
   • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů na úseku rostlinolékařské péči.
  • Lesní hospodářství:
   • vykonává státní správu na úseku lesního hospodářství,
   • vydává licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře a pověřuje právnické nebo fyzické osoby výkonem této funkce v lesích drobných vlastníků, jmenuje lesní stráž,
   • projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku lesního zákona.
  • Myslivost a rybářství:
   • vykonává státní správu na úseku myslivosti a rybářství včetně dozoru nad dodržováním ustanovení zákona o myslivosti a zákona o rybářství,
   • organizuje a provádí odborné zkoušky pro rybářské stráže a jmenuje myslivecké a rybářské hospodáře a myslivecké stráže,
   • vydává lovecké a rybářské lístky,
   • projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku myslivosti a rybářství.
  • Ochrana ovzduší:
   • vykonává státní správu na úseku ochrany ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší,
   • projednává přestupky fyzických a správní delikty právnických osob v rámci své kompetence.
  • Odpadové hospodářství:
   • zajišťuje výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství dle zákona o odpadech a příslušných právních předpisů,
   • řeší správní delikty na základě ustanovení zákona o odpadech.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Ing. Jan Krčma Ph.D.

T: 572 525 840
M: 739 488 476