Reduta

Reduta

Celá staletí bylo hradbami opevněné Uherské Hradiště pevností chránící zemské i státní hranice. Duchovní hodnoty sem přineslo v barokní době Tovaryšstvo Ježíšovo. Působení jezuitů ve městě v letech 1644 – 1773 položilo základy bohatému kulturnímu životu města. 

Byli to právě jezuité, kteří v letech 1654 až 1662 zahájili výstavbu komplexu staveb budovou koleje a v průběhu let 1670 až 1685 byl s tavěn kostel. Od roku 1700 byl budován trakt přiléhající k severní straně kostela – dnešní Reduta, v němž měla být umístěna jezuitská škola, ale teprve roku 1729 byla nová budova gymnázia s divadelním sálem dokončena a tím vznikl komplex tvořený čtyřmi jednopatrovými křídly, obklopujícími pravoúhlý dvůr, rozdělený budovou kostela na dvě části. Fasády obrácené do Masarykova náměstí jsou členěny velkým pilastrovým řádem. Fasády jižního a východního křídla jsou hladké. 

Po zrušení jezuitského řádu připadly prostory jezuitského gymnázia městu Uherské Hradiště. I nadále sloužily školským potřebám a navíc v letech 1914 až 1931 sem město umístilo sbírky nově založeného Slováckého muzea. V roce 1919 zde našla prostory městská knihovna a v letech 1940 až 1948 sem byl přestěhován archiv města. 

Gymnaziální sál byl přebudován na Redutu – prostory pro konání kulturních a společenských akcí měšťanstva. Své první působiště zde měl Čtenářský spolek, zkoušky a koncerty pořádal pěvecký spolek Svatopluk a Slovácká filharmonie. Od 30. let 20. století se zde promítala filmová představení a v letech 1945 až 1959 byla Reduta útočištěm Slováckého divadla. Po roce 1950 byl hlavním uživatelem prostor Sdružený závodní klub ROH se svými více než 30 soubory a kroužky amatérské činnosti. Město objekt využívalo ale nikoliv udržovalo a tak se stalo, že po roce 1986 zde z důvodu havarijního stavu utichl kulturní a společenský život. Náprava započala až roku 1995, kdy byla s podporou havarijního programu Ministerstva kultury ČR zahájena rozsáhlá obnova objektu. Do tohoto procesu zasáhla i povodeň v roce 1997, kdy musel být přepracován projekt, a tak náročná regenerace Reduta byla dokončena v roce 2001. Od té doby opět slouží svému historicky danému účelu, kterým je kulturní a společenský život, osvěta a vzdělávání. 

Komplex je kulturní památkou.

Odkaz do mapy

Panel - RedutaPDF | 161,33 KB