Město rozhodlo o výběru dopravce pro MHD

Město rozhodlo o výběru dopravce pro MHD

Pro zajištění dopravní obslužnosti Uherského Hradiště městskou autobusovou dopravou v období do roku 2033 byla na základě výsledku veřejné zakázky vybrána Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o.

Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem proběhne za podmínky, že vybraný dodavatel poskytne potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu dle zákona či rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Město zahájilo zadávací řízení už v první polovině roku 2023, aby byl co nejdříve znám vybraný dopravce, který nabídne nejlepší ekonomické podmínky za dodržení kvalitativních požadavků, mezi které patří nízkopodlažní vozidla či klimatizace. Celkem obdrželo 6 nabídek. „Termín rozjezdu nové MHD od začátku letošního roku jsme však museli odložit kvůli návrhu, který řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS). Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podal v loňském roce výrobce vozidel, který ani do soutěže nebyl zapojen, a který řeší velikost autobusů. Ty my potřebujeme vzhledem k místním podmínkám menší," sdělil starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Kdy dojde ke spuštění nové MHD v Uherském Hradišti zatím nelze předjímat, termín se bude odvíjet od rozhodnutí ÚOHS. Ten sice návrh navrhovatele již zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření, avšak navrhovatel podal proti tomuto rozhodnutí rozklad. V řízení o rozkladu nebylo dosud předsedou Úřadu rozhodnuto.

„Pokud jde o samotné vyhodnocení veřejné zakázky, město nyní může rozhodnout o výběru a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, smlouva však bude moci být uzavřena až po pravomocném rozhodnutí předsedy ÚOHS za předpokladu, že bude prvostupňové rozhodnutí Úřadu potvrzeno,“ vysvětlil Stanislav Blaha. Město se tak snaží spuštění nové MHD co nejvíce urychlit, aby po nabytí právní moci rozhodnutí o rozkladu mohla být smlouva s vybraným dodavatelem bez zbytečného odkladu uzavřena.

Snahou města je zavedení moderního, uživatelsky atraktivního a efektivního systému veřejné dopravy, který bude plně odpovídat potřebám co nejpočetnější části občanů města. Stávající systém fungování veřejné dopravy je nemoderní a překonaný, není pro cestující atraktivní ani přívětivý a zaostává za obecnými trendy.

Nový provozní model MHD se opírá o data získaná z podrobných průzkumů. Bylo provedeno nejen sčítání cestujících v autobusech, ale také sociologický průzkum dopravního chování obyvatel a jeho potřeb, zvlášť dle jednotlivých čtvrtí, sídlišť a místních částí.

Linkové vedení autobusů MHD výrazně lépe pokrývá zastavěná území a nabízí řadu nových zastávek. Některé z nich byly vybudovány už v předstihu, jako např. ve Staré Tenici, na Moravním náměstí, u Smetanových sadů či nejnověji v minulém týdnu byla dokončena zastávka v ulici Kollárova u středních škol. Tyto nové zastávky nyní využívá meziměstská linka 300, která byla spuštěna v neděli 3. března 2024 a každých 30 minut spojuje města Kunovice – Uherské Hradiště - Staré Město.

V přípravě je vybudování dalších nových zastávek – třeba v Rybárnách či na Tyršovo náměstí, jiné budou v první fázi provizorní. Ty budou dokončeny v návaznosti na spuštění nové koncepce MHD. Budou postupně kultivovány a přestavěny do definitivní podoby v rámci koncepčních projektů revitalizace nebo regenerace veřejných prostranství, nebo komplexních dopravních opatření.

Jakmile dojde ke spuštění nového modelu MHD, bude po dobu jednoho roku podrobně monitorován. Data o cestujících budou vyhodnocována a budou podkladem pro případné korekce.

Zveřejněno dne: 5. březen 2024. Aktualizováno: 7. březen 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073