Vrácení řidičského oprávnění

Popis životní situace

Vrácení řidičského oprávnění a s tím spojené vydání řidičského průkazu, pro možné řízení motorových vozidel.

Týká se vás to, pokud (v jakém případě ve věci jednat):

Jste osobou, která pozbyla řidičské oprávnění, např. v důsledku uloženého zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, nebo při dosažení 12 bodů, případně vám bylo řidičské oprávnění odňato z důvodu ztráty zdravotní či odborné způsobilosti. 

Jaký má životní situace benefit (výstup, výsledek):

Získání zpět řidičského oprávnění, řidičského průkazu a možnost řízení motorových vozidel.

Kdy životní situaci řešit:

Službu můžete začít řešit v okamžiku, kdy pominuly důvody, pro které jste řidičské oprávnění pozbyl/a, či vám bylo odňato.

Kontaktní osoba:

Způsob vyřízení:

1. Elektronicky - datová schránka

Kde a jak službu řešit elektronicky:
Zasláním žádosti do datové schránky města Uherské Hradiště.

2. Osobně nebo poštou

Kde a jak službu řešit osobně:
Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agendy, oddělení  registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023, Uherské Hradiště
Úřední a pokladní hodiny
Pozn.
Při osobním podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění, musíte vždy doložit platný doklad totožnosti.
Pokud je podávána žádost zasláním poštou, nemusí být dokládán platný doklad totožnosti, ale podpis na žádosti musí být úředně ověřen. 


Co potřebujete, pokud službu řešíte:

Pokud žádáte o vrácení pozbytého řidičského oprávnění:​​​​​​

K žádosti musí být doloženo:

 • V případě osobního podání doklad totožnosti.
 • Rozhodnutí, kterým byl uložen správní trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo rozhodnutí, kterým bylo upuštěno od výkonu zbytku tohoto správního trestu.
 • Rozhodnutí, kterým byl uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo trest, v jehož rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, rozhodnutí, kterým bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo rozhodnutí, kterým bylo upuštěno nebo podmíněně upuštěno od výkonu zbytku tohoto trestu nebo od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo
 • rozhodnutí o neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání nebo rozhodnutí o tom, že zbytek závazku zdržet se řízení motorových vozidel pro účely podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání nebude vykonán, a v případě, že toto rozhodnutí nebylo vydáno, rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání.
 • V případě, že od nabytí právní moci rozhodnutí ve věci uplynul více než 1 rok, musí být dále doložen doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni žádosti starší než 60 dnů, a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Dále musíte prokázat psychickou způsobilost, pokud jste pozbyl/a řidičské oprávnění v důsledku

 • soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
 • správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
 • podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pro jehož účely se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel
Pokud žádáte o vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledku dosažení 12 bodů:
Pokud žádáte o vrácení řidičského oprávnění, které vám bylo odňato

V případě odnětí z důvodu zdravotní způsobilosti doložte:

 • posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být k datu podání žádosti starší 30 dnů
 •  doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být k datu podání žádosti starší 30 dnů, ale to pouze tehdy, pokud od právní moci rozhodnutí, kterým bylo řidičské oprávnění odňato, uplynuly více jak 3 roky

V případě odnětí z důvodu odborné způsobilosti doložte

 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů

Kolik budete platit:

Poplatek není stanoven.

Legislativa:

 • Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů §100,101,102,123d,114)

Možnosti odvolání:

Na řízení o vrácení řidičského oprávnění se vztahuje obecně platný právní předpis, kterým je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Proti vydanému rozhodnutí ve věci se můžete odvolat, v zákonem stanovené lhůtě, která činí 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává tomu správnímu orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci. Náležitosti možného podání odvolání musí být obsahem poučení vydaného rozhodnutí.

Časté dotazy:

  Zdroj:

  Popis byl naposledy aktualizován:

  16.11.2023

  Zveřejněno dne: 16. listopad 2023. Aktualizováno: 15. duben 2024