Vydání řidičského průkazu (udělení řidičského oprávnění)

Popis životní situace

Pro řízení motorových vozidel je nutné být držitelem řidičského oprávnění, které máte možnost získat právě prostřednictví této služby a to buď udělením jako prvožadatel případně dále rozšířením o další skupinu řidičského oprávnění.  
Podmínky, které musí fyzická osoba pro udělení řidičského oprávnění splnit, jsou

 • dosažení věku stanoveného pro danou skupinu řidičského oprávnění
 • získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo alespoň 6 měsíců studia
 • splnění dalších podmínek  stanovených příslušnou právní úpravou
 • nesmí být ve výkonu trestu či správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
 • nesmí být povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění
 • nesmí jí být uloženo v trestním řízení  přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel
 • nesmí mít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
 • nemá platný řidičský průkaz vydaný jiným členským státem Evropské unie
 • není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázala, že se zdrží řízení motorových vozidel během zkušební doby.

Obvyklým bydlištěm na území České republiky se rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby, pokud trvalý pobyt fyzická osoba nemá, pak se jedná o místo, kde se fyzická osoba zdržuje alespoň 185 dní v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb.

Splnění dalších podmínek se váže především k rozšíření řidičského oprávnění a znamená, že pokud máte zájem získat řidičské oprávnění skupiny C, pak musíte nejdříve získat a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B. Zjednodušeně lze uvést, že získání vyšší skupiny řidičského oprávnění je podmíněno držením skupiny nižší, s tím, že základem je řidičské oprávnění skupiny B. Jako prvožadatel, tj. prvotní udělení řidičského oprávnění může nastat u skupin řidičského oprávnění,  a to AM, A1, A2, A, B1 a B.

Týká se vás to, pokud (v jakém případě ve věci jednat):

Pokud máte zájem řídit motorová vozidla, dosáhl jste stanoveného věku a zároveň plníte i další  zákonné podmínky, můžete získat řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel.

Jaký má životní situace benefit (výstup, výsledek):

Získání řidičského oprávnění v rámci udělení či rozšíření řidičského oprávnění a s tím spojené vydání řidičského průkazu vás opravňuje k řízení motorových vozidel příslušných skupin řidičského oprávnění.

Kdy životní situaci řešit:

O možné udělení či rozšíření řidičského oprávnění je možné požádat po absolvování výuky a výcviku v autoškole a úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,  zároveň  s dosažením požadovaného věku pro danou skupinu řidičského oprávnění, o níž je žádáno. 

Kontaktní osoba:

Způsob vyřízení:

1. Elektronicky

Službu nelze vyřídit elektronicky.

2. Osobně nebo poštou

Co potřebujete, pokud službu řešíte:
Žádost o udělení či rozšíření řidičského oprávnění je tisknuta přímo z registru řidičů, a to při návštěvě daného úřadu a sdělení o co žádáte. 
Vytištěná žádost bude obsahovat vaše osobní údaje a fotografii. Fotografii je možno pořídit buď z  agendových systémů Ministerstva vnitra, nebo na místě při podání žádosti, tj. jste vyfotografován. K vyfotografování je přistoupeno za předpokladu, že fotografii z agendových systémů Ministerstva vnitra není možné z jakéhokoliv důvodu použít či není vůbec k dispozici.

K žádosti je nutné doložit:

 • platný doklad totožnosti
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být k datu podání žádosti starší než 6 měsíců
 • posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • doklady prokazující obvyklé bydliště na území České republiky – tyto doklady jsou předkládány v případě, že nemáte trvalý pobyt na území České republiky (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, potvrzení o zaměstnání, výpis z živnostenského rejstříků)
 • „Čestné prohlášení“ o tom, že nejste držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a dále, že vám jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, případně nebylo vaše řidičské oprávnění pozastaveno, nebo odejmuto
 • pokud budete žádat o rozšíření řidičského oprávnění o další skupinu, předkládáte k žádosti svůj  řidičský průkaz, kterým je prokázáno splnění další podmínky v držení např. nižší skupiny řidičského oprávnění, než o kterou žádáte
 • držitel licence motoristického sportovce, přikládá k žádosti o udělení řidičského oprávnění výjimku z věku pro skupinu A1, A2 nebo A, která mu byla udělena ze strany Ministerstva dopravy na základě splnění zákonných podmínek

Kde a jak službu řešit osobně:
Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023, Uherské Hradiště
Úřední a pokladní hodiny
Od 1. 7. 2018 můžete požádat o udělení či rozšíření řidičského oprávnění, na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Kolik budete platit:

Za vydání řidičského průkazu je stanoven správní poplatek ve výši 200 Kč.​​​
Ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů je poplatek 700 Kč (nelze při podání žádosti o první řidičský průkaz).

Legislativa:

Možnosti odvolání:

Proti vydanému rozhodnutí o neudělení řidičského oprávnění je možné se odvolat, a to ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Poučení o možnosti podat odvolání musí být součástí vydaného rozhodnutí ve věci neudělení řidičského oprávnění.
Odvolání se podává u toho úřadu, který vydal rozhodnutí ve věci.

Časté dotazy:

Zdroj:

Popis byl naposledy aktualizován:

13.11.2023

Zveřejněno dne: 13. listopad 2023. Aktualizováno: 15. duben 2024