Výměna řidičského průkazu

Popis životní situace

Každý, kdo řídí motorová vozidla, musí mít platný řidičský průkaz.
Jestliže jste držitelem řidičského oprávnění skupiny B, B1, dále AM, A1, A2, A nebo T, bude řidičský průkaz vydán s dobou platnosti na 10 let.
Pokud jste ale dále např. držitelem i některé z těchto skupin vozidel - C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E nebo D+E, řidičský průkaz bude mít platnost 5 let.

Týká se vás to, pokud (v jakém případě ve věci jednat):

Jestliže jste již držitelem řidičského průkazu a vztahují se na vás níže uvedené životní situace, pak je vhodné si zajistit vydání nového řidičského průkazu:

 • Končí vám platnost řidičského průkazu nebo řidičský průkaz je neplatný z důvodu uplynutí doby platnosti
 • Došlo u vás ke změně údajů zaznamenávaných v řidičském průkazu, např. změna příjmení
 • Řidičský průkaz vám byl odcizen, nebo došlo k jeho ztrátě, poškození nebo zničení
 • Jste držitelem řidičského průkazu vydaného cizím státem a máte na území České republiky trvalý pobyt nebo povolený přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok
 • Jste držitelem řidičského průkazu členského státu Evropské unie nebo státu Evropského hospodářského prostoru a máte na území České republiky obvyklé bydliště
 • Byl jste držitelem řidičského průkazu členského státu Evropské unie či řidičského průkazu vydaného státem Evropského hospodářského prostoru a tento řidičský průkaz vám byl odcizen, nebo došlo k jeho ztrátě, poškození či zničení.

Jaký má životní situace benefit (výstup, výsledek):

Řídit motorová vozidla můžete pouze s platným řidičským průkazem.

Kdy životní situaci řešit:

Výměna neplatného řidičského průkazu nebo z důvodu jeho končící platnosti

 • Požádat o výměnu řidičského průkazu, který je neplatný je třeba v okamžiku, kdy zjistíte, že platnost řidičského průkazu uplynula.
 • Je samozřejmě lepší, pokud budete řešit výměnu řidičského průkazu ještě před jeho uplynutím doby platnosti, a to tak cca v období 3 měsíců před uplynutím jeho doby platnosti.

Změna údajů v řidičském průkazu

 • Změnu údajů zaznamenávaných v řidičském průkazu a s tím spojené podání žádosti o vydání nového řidičského průkazu máte povinnost řešit, do 5 pracovních dnů ode dne kdy ke změně došlo – především se daná změna týká osobních údajů zaznamenávaných v řidičském průkazu, tj. např. změna příjmení.

Řidičský průkaz byl odcizen, nebo došlo k jeho ztrátě, zničení nebo poškození

 • Po zjištění že vám byl řidičský průkaz odcizen, nebo došlo k jeho ztrátě, poškození nebo jeho zničení, jste povinen to oznámit na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Po oznámení vám bude vydáno „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu“, které platí na území České republiky a to po dobu 30 dnů. Po tuto dobu vám nahrazuje řidičský průkaz. Zároveň je možné podat žádost o vydání řidičského průkazu.

Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem – odpovídá Úmluvám o silničním provozu (Ženeva 1949, Vídeň 1968)

 • Pokud jste držitelem řidičského průkazu vydaného státem (nečlenský stát Evropské unie) a máte na území České republiky trvalý pobyt nebo povolen přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok podle zákona o pobytu cizinců vztahuje se na vás povinnost si tento řidičský průkaz vyměnit za český.

Výměna řidičského průkazu členského státu nebo vydaného státem Evropského hospodářského prostoru

 • Jako držitel řidičského průkazu členského státu či řidičského průkazu státu Evropského hospodářského státu a máte na území České republiky obvyklé bydliště, si můžete požádat o výměnu daného řidičského průkazu za český řidičský průkaz. Je na vaší úvaze, zda tak učiníte, jelikož po dobu platnosti řidičského průkazu vydaného členským státem nebo vydaného státem Evropského hospodářského prostoru ho můžete užívat k řízení motorových vozidel na území České republiky.

Vydání českého řidičského průkazu z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu státu Evropského hospodářského prostoru

 • V případě, že jste držitelem řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu státu Evropského hospodářského prostoru a tento řidičský průkaz je vám odcizen, nebo dojde k jeho ztrátě, poškození či zničení je možné požádat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností o vydání českého řidičského průkazu. O vydání českého řidičského průkazu můžete ale požádat pouze v případě, že máte na území České republiky obvyklé bydliště.

Kontaktní osoba:

Způsob vyřízení:

1. Elektronicky 

Co potřebujete, pokud službu řešíte:
Elektronicky je možné požádat o vydání řidičského průkazu z důvodu uplynutí platnosti, dále z důvodu ztráty, odcizení, či změny osobních údajů. Požádat lze přes Portál dopravy nebo Portál občana.
K danému je nutné mít rovněž zřízenou a připojenou datovou schránku fyzické osoby.

Kde a jak službu řešit elektronicky:
V rámci ePodání lze žádost poslat s využitím datové schránky elektronicky přes Portál dopravy nebo Portál občana.
Nový řidičský průkaz si řidič může vyzvednout na kterémkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Na Portál dopravy i Portál občana se lze přihlásit například prostřednictvím mobilního klíče eGovernmentu, bankovní identity, eObčanky, atd. Portál zobrazí formulář, na kterém jsou předvyplněny údaje z Centrálního registru řidičů. V žádosti si řidič vybere jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde si nový řidičský průkaz vyzvedne. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější fotografie z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu.

Při podání žádosti je možné nechat se přes SMS nebo e-mail informovat o schválení či zamítnutí žádosti. Do pěti či dvaceti dnů přijde také upozornění, že byl doklad vyroben a je připraven k vyzvednutí. Nový řidičský průkaz je možné vyzvednout i na základě ověřené plné moci.

2. Osobně nebo poštou

Co potřebujete, pokud službu řešíte:

Dokumenty, které jsou k této službě potřeba se liší podle důvodu. Žádost o vydání řidičského průkazu je vždy tisknuta  přímo na místě z registru řidičů.

Výměna neplatného řidičského průkazu nebo z důvodu jeho končící platnosti

 • platný doklad totožnosti
 • řidičský průkaz, o jehož výměnu je žádáno
 • doklady prokazující obvyklé bydliště na území České republiky.

Změna údajů v řidičském průkazu (týká se především příjmení)

 • platný doklad totožnosti
 • řidičský průkaz, který máte v držení v rozhodném okamžiku změny
 • podklady prokazující danou změnu, pokud není uvedena v dokladu totožnosti, např. oddací list
 • doklady prokazující obvyklé bydliště na území České republiky

Řidičský průkaz byl odcizen, nebo došlo k jeho ztrátě, zničení nebo poškození 

 • poškozený řidičský průkaz
 • doklady prokazující obvyklé bydliště na území České republiky

Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem – odpovídá Úmluvám o silničním provozu (Ženeva 1949, Vídeň 1968)

 • platný doklad totožnosti
 • platný řidičský průkaz vydaný cizím státem
 • doklad prokazující délku pobytu na území České republiky, pokud již tato skutečnost není obsahem předkládaného dokladu totožnosti
 • čestné prohlášení,  jehož obsahem má být, že vám nebyl jiným členským státem  uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, že vám řidičské oprávnění nebylo pozastaveno či odejmuto a dále informace o podmínění či omezení řidičského oprávnění provedené jiným členským státem

Výměna řidičského průkazu členského státu nebo vydaného státem Evropského hospodářského prostoru

Jako držitel řidičského průkazu členského státu nebo vydaného státem Evropského hospodářského  prostoru máte možnost podat žádost o jeho výměnu za český řidičský průkaz. K žádosti  o vydání řidičského průkazu je nutné doložit:

 • Platný doklad totožnosti
 • Platný řidičský průkaz členského státu, nebo řidičský průkaz státu Evropského hospodářského prostoru
 • Doklady prokazující obvyklé bydliště na území České republiky. 

Vydání českého řidičského průkazu z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu státu Evropského hospodářského prostoru

Pokud jste byl držitelem řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného státem Evropského hospodářského prostoru a došlo k odcizení,  ztrátě, poškození či zničení daného dokladu, můžete požádat o vydání českého řidičského průkazu. K žádosti  o vydání řidičského průkazu je nutné doložit:

 • Platný doklad totožnosti
 • Poškozený řidičský průkaz členského státu nebo poškozený řidičský průkaz státu Evropského hospodářského prostoru
 • Podklady či údaje o držení původního řidičského průkazu a řidičského oprávnění
 • Doklady prokazující obvyklé bydliště na území České republiky.

Doklady prokazující obvyklé bydliště na území České republiky jsou předkládány v případě, že nemáte trvalý pobyt na území České republiky: 

 • potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky
 • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti
 • nájemní smlouva k nemovitosti
 • potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • případně i další doklady, které mohou napomoci k prokázání toho, že se na území České republiky skutečně zdržujete
 • Čestné prohlášení,  jehož obsahem má být, že vám nebyl jiným členským státem  uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, že vám řidičské oprávnění nebylo pozastaveno či odejmuto a dále informace o podmínění či omezení řidičského oprávnění provedené jiným členským státem.

Kde a jak službu řešit osobně:
Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravně správních agend
oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023, Uherské Hradiště
Úřední a pokladní hodiny

Kolik budete platit:

 • Výměna z důvodu uplynutí platnosti je zdarma a požádat o nový doklad je možné nejdříve 90 dnů před koncem jeho platnosti.
 • Vydání řidičského průkazu z důvodu odcizení, ztráty či změny osobních údajů je zpoplatněna částkou 200 Kč.
 • Vydání řidičského průkazu do pěti pracovních dnů pak stojí 700 Kč.

Legislativa:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 36, 45, 66, 67).
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (§ 116 odst. 1, 2, 3).
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (§ 109 odst. 2).
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (§ 118 odst. 1, písm. e).
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (položka 26, písm. h, i).

Možnosti odvolání:

Na řízení ve věci žádosti o vydání řidičského průkazu (ve všech případech) se vztahuje obecně platný právní předpis, kterým je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vaši žádost rozhodnutím zamítne, pokud nebudou z vaší strany splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu.
Možným důvodem pro nevydání řidičského průkazu může být ale i neuhrazení správního poplatku, tam kde je to stanoveno. V tomto případě, bude řízení o žádosti zastaveno usnesením.
Proti vydanému rozhodnutí či usnesení se můžete odvolat, v zákonem stanovené lhůtě, která činí 15 dnů od doručení rozhodnutí či usnesení.
Odvolání se podává tomu správnímu orgánu, který vydal rozhodnutí o zamítnutí žádosti či usnesení o zastavení řízení.
Náležitosti možného podání odvolání musí být obsahem poučení vydaného rozhodnutí o zamítnutí žádosti či usnesení o zastavení řízení.

Časté dotazy:

 

Zdroj:

Popis byl naposledy aktualizován:

20.11.2023

Zveřejněno dne: 20. listopad 2023. Aktualizováno: 15. duben 2024